10 biletów do kina za darmo! NIEAKTALNE

Liski chy­tru­ski! Stu­den­cia­ki! Jest spra­wa. Wszy­scy wie­my, że stu­dent przę­dzie jak może i chęt­nie łapie się dodat­ko­wych oka­zji, naj­le­piej takich, któ­re wyma­ga­ją niskie­go nakła­du cza­su, żeby to jesz­cze mógł się na uczel­nię wybrać i dodat­ko­wo stu­denc­kim życiem nacie­szyć. Nie mar­nu­ję więc dziś Wasze­go cza­su i szyb­ko przej­dę do kon­kre­tów. Infor­mu­ję o faj­nej ofer­cie, w któ­rej moż­na zgar­nąć 10 bile­tów do kina. Zupeł­nie za free!

 

 

Jak już się nie­raz oka­za­ło, na taki szyb­ki i w mia­rę wyso­ki zaro­bek może­my liczyć dzię­ki ban­kom, któ­re ofe­ru­ją nam faj­ne wyna­gro­dze­nie za otwar­cie kon­ta. Pisa­łam już do Was z taki­mi pro­po­zy­cja­mi w czerw­cu i listo­pa­dzie, co skoń­czy­ło się bar­dzo pozy­tyw­nym odze­wem z Waszej stro­ny, pomy­śla­łam więc, że będę regu­lar­nie infor­mo­wać o takich oka­zjach. ;)

NIEAKTUALNE!!!

 

Jak zgarnąć 10 biletów do kina o wartości 194 złotych?

 

 

 1. Mieć poni­żej 26 lat.
 2. Otwo­rzyć kon­to: PKO Kon­to dla Mło­dych,
 3. z kar­tą PKO Eks­pres od Master­card,
 4. wyra­ża­jąc przy tym zgo­dę na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji han­dlo­wych. Regu­la­min wyma­ga nie­co­fa­nia jej do momen­tu otrzy­ma­nia nagro­dy.
 5. Jak naj­szyb­ciej doko­nać 1. płat­no­ści kar­tą. (Naj­póź­niej do 3. mar­ca 2017) Pole­cam jed­nak zapła­cić 5 razy w mie­sią­cu, bo wte­dy kar­ta jest dar­mo­wa. Ina­czej kosz­tu­je 5 zł/mies.
 6. Do 3 mar­ca 2017 zare­je­stro­wać się na  pkobp.pl/kinoza0
 7. KONIEC! 10 bile­tów do kina Cine­ma City lub Helios w for­mie kodów w ban­ko­wo­ści inter­ne­to­wej iPKO otrzy­ma pierw­sze 2800 osób. To napraw­dę bar­dzo mało. Ostat­nio pro­mo­cja skoń­czy­ła się po 3 tygo­dniach a bile­tów było 10 tysię­cy. Dla­te­go nie war­to zwle­kać. :)

 

 


PKO KONTO DLA MŁODYCH jest za free!

 

 

Sama korzy­stam z tego kon­ta i ręczę za jego bez­pie­czeń­stwo całą sobą. Sko­rzy­sta­łam też z ostat­niej pro­mo­cji. 5 razy poszłam z Oska­rem do kina, wszyst­kie kody zadzia­ła­ły bez pro­ble­mu. Tak zoba­czy­łam cudow­ny La La Land, zasko­czy­łam się Assassin’s Cre­ed, roz­cza­ro­wa­łam Fan­ta­stycz­ny­mi Zwie­rzę­ta­mi, wzru­szy­łam Ukry­tym Pięk­nem i odmóż­dży­łam Łotrem 1. A za Kon­to dla Mło­dych nie pła­cę nic, tak jak poni­żej:

 

 1. 0 zł za pro­wa­dze­nie kon­ta.
 2. 0 zł za wypła­ty kar­tą ze wszyst­kich ban­ko­ma­tów w Pol­sce.
 3. 0 zł za kar­tę do kon­ta – wystar­czy doko­nać 5 płat­no­ści w okre­sie, w któ­rym jest pobie­ra­na mie­sięcz­na opła­ta
 4. 0 zł za kra­jo­we prze­le­wy inter­ne­to­we.
 5. 0 zł za usłu­gę autosz­czę­dza­nia, czy­li prze­le­wa­nia drob­nych kwot przy każ­dej płat­no­ści na inne kon­to.

 

 

Chcę 10 bile­tów do kina za free!

 

 

Pamię­taj o tym, żeby mieć przy sobie komór­kę i ode­brać tele­fon od ban­ku, któ­ry będzie chciał potwier­dzić Two­je dane i umó­wić kurie­ra. Potem pil­nuj też tele­fo­nu od kurie­ra! Jeże­li je prze­ga­pisz, możesz nie otrzy­mać bile­tów.

 

 

Dodam jesz­cze, że zakła­da­jąc kon­to z moje­go lin­ku wpa­da mi kil­ka zło­tych, z któ­rych 10% odda­ję na cele cha­ry­ta­tyw­ne, więc może­cie czuć, że jesz­cze komuś poma­ga­cie. Pod­czas ostat­niej akcji kil­ka osób się waha­ło, a póź­niej skoń­czy­ły się bile­ty i było po spra­wie. Naj­le­piej jest od razu wypeł­nić for­mu­larz i mieć już zakle­pa­ne bile­ty, bo na pew­no szyb­ko się skoń­czą. Tak jak pisa­łam wyżej, jest ich tyl­ko 2800. Ostat­nio było 10 tys. i poszły w 3 tygo­dnie.

 

 


Ban­ki orga­ni­zu­ją takie akcje, żeby zebrać sobie klien­tów. Mnie zła­pa­li, bo z kon­ta korzy­sta się super, ale rów­nie dobrze, po zakoń­cze­niu akcji możesz je zamknąć bez żad­nych kon­se­kwen­cji. Np. po to, żeby wziąć udział w kolej­nej takiej akcji. :)

Bądź życz­li­wy i podziel się tym info ze zna­jo­my­mi. :)

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 

 

 • Ola

  A ja już dru­gi raz nie mogę sko­rzy­stać, bo to kon­to mam od daw­na :p

 • mar­ta

  A jest jakaś jed­no­ra­zo­wa opła­ta za kar­tę?

 • Szko­da, że to PKO. Gdy­by to był inny bank to bym zało­ży­ła, bo pla­nu­ję zmia­nę ban­ku. Na PKO 3 razy się zawio­dłam…

  • A co się sta­ło?

   • Dodat­ko­we opła­ty nie­wia­do­mo skąd (mimo zasto­so­wa­nia się do warun­ków umo­wy), nie­dzia­ła­ją­ce kar­ty, przy kon­cie walu­to­wym ścią­ga­ło mi wię­cej kasy itd. Nie mam cier­pli­wo­ści się z nimi męczyć.

 • Ten wpis jest edy­cją tek­stu, któ­ry doty­czył tej samej akcji, tyle że z listo­pa­da. Nie chcia­łam zaj­mo­wać miej­sca na blo­gu nowy­mi tre­ścia­mi, któ­re za chwi­le będą nie­ak­tu­al­ne. :)

 • Pingback: Najlepsze konto dla studenta - 3 propozycje.()

 • Lore Art

  Nor­ma­nie nie bio­rę udzia­łu wta­kich pro­mo­cjach, ale wzię­łam i wzię­łam. :D Dzię­ki za cynk!

  • Nie ma spra­wy. :) Pamię­taj tyl­ko, żeby ode­brać tele­fon od ban­ku, bo ja w pią­tek nie ode­bra­łam i nie wiem teraz, czy jesz­cze w pon. zadzwo­nią, czy będę musia­ła na nowo skła­dać wnio­sek. ;p

 • Niko­la

  Mam już kon­to dla mło­dych w ban­ku PKO. Czy mi też przy­słu­gu­je dodat­ko­wa stów­ka? :D

 • ja widzia­łam gdzieś wcze­śniej rekla­my ale Ty mnie zmo­ty­wo­wa­łaś do zało­że­nia kon­ta :) i goto­we, teraz tyl­ko cze­kać :D

  • Haha, to faj­nie! Tyl­ko odbierz od nich tele­fon, bo ja dzi­siaj nie ode­bra­łam i jestem cie­ka­wa, czy jesz­cze zadzwo­nią, czy będę musia­ła na nowo wypeł­niać for­mu­larz. :(

   • Oli­wia

    Oddzwo­ni­li? Też nie ode­bra­łam i zasta­na­wiam się, czy muszę ponow­nie wypeł­niać for­mu­larz…

 • A ja już mam takie kon­to i co teraz? :) PS. Cze­kam na posta o moty­wa­cji!!!!!!! Przy­da się mega! :)

  • No to już nie­ste­ty nie możesz wziąć udzia­łu w pro­mo­cji. :(
   Widzę, że to był dobry pomysł z tym wpi­sem o moty­wa­cji. :D

 • Kami­la Z

  Ostat­nio bałam się zało­żyć któ­reś z pole­ca­nych przez Cie­bie kont (sama nie wiem nawet dla­cze­go), za to dziś zro­bi­łam to bez waha­nia :)!

 • Nie wiem jak jest teraz, ale ja to kon­to zakła­da­łam jakiś czas temu i rów­nież wypła­ty z ban­ko­ma­tów na świe­cie mam za 0zł :)

 • Dla mło­dych” — jestem za stara!;D

  • Dla ‘sta­rych’ jest teraz faj­na pro­mo­cja w ING, też na stów­kę. Jeśli zare­je­stru­jesz się na jed­nej ze stron oraz do mar­ca otrzy­masz wpły­wy na kon­to co naj­mniej przez 4 mie­sią­ce (nie liczą się prze­le­wy mię­dzy wła­sny­mi kon­ta­mi) wte­dy w mar­cu zgar­niasz stów­kę

   • Ooo, to dobrze wie­dzieć. A młod­si też się zała­pią?

    • Z tego co koja­rzę, to tak :) np. jeśli będzie Ci wpły­wa­ło tam sty­pen­dium w wyso­ko­ści 1000 zł. Szy­ku­ję się do pra­cy i nie mam zbyt wie­le cza­su na dokład­nie przej­rze­nie regu­la­mi­nu, jeśli chcesz o tym napi­sać to regu­la­min pro­mo­cji wyślę Ci za chwi­lę na maila :)

  • Oj tam, oj tam. ;D