5 fajnych niemieckich piosenek, po których przestaniesz mówić, że niemiecki brzmi strasznie.

Uwa­ga! Sza­lo­ne wyzwa­nie na dziś! Wyłącz swo­ją play­li­stę i przez 20 minut słu­chaj muzy­ki po nie­miec­ku. Co? Ty nie posłu­chasz? ;)

 

 

Alligatoah — Willst du

 

 

Cro — Einmal um die Welt

 

  [social­loc­ker]

Sido — Bilder im Kopf

 

 

Cro — Meine Zeit

 

 

Xavier Naidoo — Was wir alleine nicht schaffen

 

 

Dobra, nie wiem czy uda­ło mi się osią­gnąć zamie­rzo­ny w tytu­le cel, ale musi­cie przy­znać, że nie­któ­re tele­dy­ski są bar­dzo faj­ne. Mie­li­ście oka­zję zapo­znać się z taką moją mini listą ulu­bio­nych nie­miec­kich pio­se­nek, cho­ciaż doda­ła­bym do niej z przy­jem­no­ścią jesz­cze 20 innych. Ale nie wiem, czy macie na tyle cier­pli­wo­ści, by ich posłu­chać. Okej, to jest ten nie­miec­ki taki strasz­ny, czy nie jest?
Ania

Słuchawki, które mnie zaskoczyły. KLIK!

 

Jeże­li inte­re­su­je Cię nauka nie­miec­kie­go sprawdź tak­że:

 [/sociallocker]

Jak uczyć się słówek szybko i na zawsze?

Lekcje języka przez Skype. Dlaczego warto?

1 prosty trik, który zwiększy Twoją efektywność pracy.

 

 • Syl­wia

  Kocham nie­miec­ka muzy­kę ❤️
  Andrea Berg wymia­ta ❤️❤️

 • Marek

  Faj­ne pio­sen­ki :) Od sie­bie pole­cam stron­kę http://fajnepiosenki.pl/ gdzie jest dużo super hitów

 • Rafal Kur­kow­ski

  Kocham nie­miec­ką muzy­kę. Cie­ka­we wyse­lek­cjo­no­wa­ne nie­miec­kie pio­sen­ki znaj­du­ją się w Por­ta­lu dla Pola­ków w Niem­czech http://wniemczech.info

 • Czę­sto słu­cham nie­miec­kiej muzy­ki i to od lat — w gim­na­zjum mie­li­śmy kie­dyś na zali­cze­nie zaśpie­wać nie­miec­ką pio­sen­kę (zaśpie­wa­łam “Alles aus Lie­be” gru­py Die Toten Hosen, czy­li pio­sen­kę któ­rą “ukradł”, prze­tłu­ma­czył i zaśpie­wał Michał Wiśniew­ski i zro­bił nią wiel­ką karie­rę gru­py Ich Tro­je), w liceum byłam w kla­sie z roz­sze­rzo­nym nie­miec­kim i też mie­li­śmy dużo stycz­no­ści z muzy­ką nie­miec­ką, na stu­diach z wia­do­mych przy­czyn wybra­łam lek­to­rat z języ­ka nie­miec­kie­go ale że poziom był żenu­ją­cy to zapi­sa­łam się do szko­ły języ­ko­wej. A tam co kil­ka zajęć maglo­wa­li­śmy nie­miec­ko­ję­zycz­ne pio­sen­ki ;) (Naj­czę­ściej w celach tłu­ma­cze­nio­wych, ale kil­ka nut się wynio­sło, a inne zain­spi­ro­wa­ły do wła­snych poszu­ki­wań)