5 kanałów językowych na Youtube, które musisz znać.

Ciao kocha­ni! Mam dla Was trze­ci wpis z serii Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we. Pamię­ta­cie jesz­cze o nim? Widzia­łam, że na stu­denc­kiej gru­pie co jakiś czas poja­wia­ją się pyta­nia z nim zwią­za­ne. Było też takie, o kana­ły języ­ko­we na Youtu­be pomoc­ne pod­czas nauki. Tak więc przy­cho­dzę z małym roz­sze­rze­niem wąt­ku i pro­po­nu­ję Wam te o to pysz­no­ści. 5 języ­ko­wych Youtu­be­rów poda­no na tacy!

 

 

Kanały językowe na Youtube, które musisz znać.

 

 

Mari­na jest Rosjan­ką, stu­dio­wa­ła w Sta­nach i ma wła­sną fir­mę, któ­ra umoż­li­wia mło­dym ludziom wyjaz­dy na stu­dia za gra­ni­cę. Jest nie­zwy­kle inspi­ru­ją­cą oso­bą! Opo­wia­da o tym, jak dostać się na stu­dia w USA, o tym jak orga­ni­zu­je swo­je życie. Mówi, jak nauczy­ła się języ­ków, któ­re zna i zara­ża pasją do podró­żo­wa­nia.

 

Julia­na publi­ku­je fil­mi­ki z róż­ny­mi cie­ka­wy­mi słów­ka­mi, fra­za­mi, slo­ga­na­mi z języ­ków, któ­re zna, a tak­że vlo­gi i wszel­kie­go rodza­ju zabaw­ne tre­ści. Mówi głów­nie po por­tu­gal­sku, ale zawsze doda­je napi­sy. Zna też hisz­pań­ski, fran­cu­ski, angiel­ski i wło­ski.

 

 

 

Kanał San­dry znam naj­dłu­żej, z tych tutaj wymie­nio­nych. San­dra była dla mnie moty­wa­cją, gdy zaczy­na­łam uczyć się nie­miec­kie­go. Zna dobrze 5 języ­ków: pol­ski, angiel­ski, nie­miec­ki, wło­ski, hisz­pań­ski. Uczy­ła się też wie­lu innych, ale faj­ne jest to, że potra­fi przy­znać się, że ne dała rady i porzu­ci­ła je lub że pla­nu­je ich reak­ty­wa­cje. Nie­ste­ty, San­dra nie umoż­li­wia udo­stęp­nie­nia fil­mi­ków na stro­nach, więc musi­cie klik­nąć w jej link i wybrać się na YT oso­bi­ście.

 

 

Bar­dzo prak­tycz­ny kanał (jak na Niem­ców przy­sta­ło). Moż­na tam słu­chać całych dia­lo­gów, roz­wią­zy­wać zada­nia, uczyć się słó­wek i nie­miec­kich zwro­tów. Pole­cam. Ania Kania, Ger­ma­nist­ka z licen­cja­tem.

 

To zabaw­ny kanał Wło­cha i jego chło­pa­ka z Irlan­dii. Dużo cie­ka­wo­stek z Włoch, dużo porów­nań, dużo śmie­chu.

Zasta­na­wia­cie się pew­nie, dla­cze­go na liście nie ma Arle­ny z pro­gra­mu Po Cudze­mu. Wła­śnie dla­te­go, że już ją zna­cie, a chcia­łam zapro­po­no­wać kil­ka mnie popu­lar­nych kana­łów. No, ale Arle­nę oczy­wi­ście nale­ży oglą­dać i to dokład­nie.  Wła­ści­wie two­rząc tę listę pomy­śla­łam o wie­lu innych kana­łach, któ­re bar­dzo przy­da­ją się pod­czas nauki języ­ków. Naszło mnie nawet na filo­zo­ficz­ne prze­my­śle­nia tego rodza­ju, że od nauki języ­ka nie da się uciec, jeże­li oglą­da się Youtu­be. Nie doda­łam tutaj jed­nak tych wszyst­kich kana­łów, bo mogły­by Was przy­tło­czyć i nie sko­rzy­sta­li­by­ście z żad­nej pro­po­zy­cji. Zachę­cam Was jed­nak do doda­wa­nia w komen­ta­rzach Youtu­be­rów, dzię­ki któ­rym uczy­cie się języ­ka. Może­my stwo­rzyć taką małą bazę, a ja póź­niej edy­tu­ję ten tekst i wypunk­tu­ję ich poni­żej, podob­nie jak zro­bi­łam to z pole­ca­ny­mi przez Was książ­ka­mi na waka­cje tutaj: Lista ksią­żek na waka­cje 2016.

 

Poprzed­nie wpi­sy z serii:

 

 

Wakacyjne Wyzwanie Językowe: Mówię po innemu.

Najlepsze aplikacje do nauki języków.

Nauka angielskiego — jak płynnie mówić po angielsku w 5 krokach.

 

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania