5 paradoksów posiadania długich włosów.

1. Grze­ją Cię w chłod­ne dni, ale gotu­jesz się przez nie w te upal­ne.
2. Możesz zro­bić sobie tysiąc róż­nych fry­zur ale i tak zawsze cho­dzisz w jed­nej.
3. Dłu­gie wło­sy spra­wia­ją, że wyglą­dasz super sexi, a potem plą­czą się wszę­dzie, gdy wylą­du­je­cie razem w łóż­ku i wcho­dzą do ust, gdy się cału­je­cie.
4. Mogą Cię wyróż­nić w tłu­mie, ale możesz się też za nimi ukryć.
5. Inne dziew­czy­ny zachwy­ca­ją się nimi, pyta­ją o to, jak o nie dbasz, ale i tak nie sto­su­ją się do Two­ich porad.
Z życia wzię­te.