VINTED VS SZAFA.PL

Hej!

Daw­no nie było nicze­go na blo­gu z tej serii, a gdy w koń­cu coś doda­ję, to nie do koń­ca pasu­je do tema­tu, ale myślę, że może Was zain­te­re­so­wać. Bo prze­cież i sza­fa i vin­ted typo­wi skle­pa­mi nie są, acz­kol­wiek zało­żę się że każ­da z Was korzy­sta z jed­ne­go jak nie z obu tych por­ta­li. A więc, opi­nia jak to opi­nia, moja, subiek­tyw­na i nie­opła­co­na.
 

Pierwszy rzut oka

Wyglą­dy obu por­ta­li są okay. Oso­bi­ście podo­ba mi się bar­dziej ten od vin­ted, bo u nich jest jasno, w mia­rę nowo­cze­śnie i przej­rzy­ście. Ostat­nio doda­ne ciusz­ki wyświe­tla­ją się na głów­nej i mogę przez pół dnia zjeż­dżać mysz­ką niżej i niżej i jesz­cze niżej i buszo­wać w poszu­ki­wa­niu oka­zji. Na sza­fie widzę tyl­ko 3 ostat­nio doda­ne przed­mio­ty z każ­dej kate­go­rii i muszę kli­kać w jakieś małe strzał­ki, żeby zoba­czyć wię­cej. I kli­kać, kli­kać i jesz­cze wię­cej kli­kać. Inter­nau­ci są leni­wi, nie lubią kli­kać. Nie odbie­raj­my jed­nak już tutaj sza­fie punk­tów i ukłoń­my się ład­nie przed kre­atyw­no­ścią i pomy­sło­wo­ścią twór­ców jej stro­ny. Ład­nie opra­wio­ne w sza­fę menu, cho­ciaż pod kątem kolo­ry­stycz­nym wyglą­da to cień­ka­wo, szcze­gól­nie ta now­sza wer­sja. Vin­ted jest blue. Dosta­je +100 pkt za design, bo blue to prze­cież naj­pięk­niej­szy kolor świa­ta. 


 

 vinted szafa

 
Panie “WYMIANA”?
Panie “Wymia­na” obec­ne są na obu por­ta­lach. Są strasz­ne, bo bawią się moimi uczu­cia­mi. Wcho­dzę sobię na sza­fę czy tam na vin­ted, patrzę wia­do­mość! Albo trzy! Myślę wow! Będzie haj­sik! A tu dupa. “Wymia­na?”. Wymie­ni­łam się jak dotąd raz na sza­fie i raz na vin­ted. Ile przej­rza­łam do tego cza­su szmat, któ­re głu­pio byłoby  oddać na Cari­tas? Nie zli­czę. Mogę tyl­ko powie­dzieć, że Panie “Wymia­na” z Vin­ted mają zawsze ład­niej­sze ubran­ka niż Panie “Wymia­na” z Sza­fy. Tak to jest stron­ni­czy post.
 

Wracając do wiadomości…

Więk­szość wia­do­mo­ści  jakich dosta­ję na por­ta­lu szafa.pl to wia­do­mo­ści od same­go por­ta­lu. Mówiąc więk­szość mam na myśli jakieś 2/3 wia­do­mo­ści. Ci z vin­ted jesz­cze nigdy do mnie nie napi­sa­li. Teraz jest mi z tego powo­du nawet smut­no. Tak więc na vin­ted dosta­ję dzien­nie co naj­mniej 1, a po doda­niu ciu­chów do 15 wia­do­mo­ści od osób zain­te­re­so­wa­nych kup­nem lub wymia­ną ubrań. Na sza­fie dosta­ję 1 taką wia­do­mość ale na tydzień lub dwa, lecz po dro­dze 3 wia­do­mo­ści o samej sza­fy. W dodat­ku z małą inte­re­su­ją­cy­mi kon­kur­sa­mi. War­to zauwa­żyć, że nawet po wyku­pie­niu pro­mo­cji kon­ta przez mie­siąc sta­ty­sty­ki te nie zmie­ni­ły się abso­lut­nie!

Chcę wyszukać ciuszek.

Myślę, że takie wyszu­ki­wa­nie powin­no być intu­icyj­ne i wygod­ne. Na vin­ted możesz szyb­ko doda­wać róż­ne tagi do swo­je­go wyszu­ki­wa­nia. Wkle­pu­jesz głów­ne hasło np. “spód­nicz­ka” wybie­rasz, mar­ki, roz­mia­ry i inne takie. Możesz wyszu­kać też przed­miot z ogól­ne­go spi­su. Wybrać ubra­nia — sukien­ki i zno­wu prze­bie­rać w roz­mia­rach i kolo­rach. Na sza­fie jest podob­nie. Masz dwa spo­so­by wyszu­ki­wa­nia, jeden taki co kli­kasz w odpo­wied­nią szu­fla­dę i wybie­rasz kate­go­rię. Ubra­nia poja­wia­ją się na wie­sza­kach, ale wyświe­tla się ich bar­dzo mało na jed­nej stro­nie. Przy tra­dy­cyj­nej wyszu­ki­war­ce minu­sem jest to, że przy zmia­nie głów­ne­go hasła wyszu­ki­wa­nia wszyst­kie wcze­śniej doda­ne tagi zni­ka­ją. A roz­miar Ci się prze­cież nie zmie­nił. Minu­sem obu por­ta­li jest to, że cią­gle trze­ba kli­kać, żeby prze­sko­czyć do następ­nej stro­ny, jak­by pro­duk­ty nie mogły same łado­wać się u dołu i cią­gle poja­wiać. Bez żad­nych dodat­ko­wych stron.

Czy hajs się zgadza?

No wła­śnie na sza­fie się nie zga­dza. Dla­cze­go?
 
a) Pobie­ra­ją pro­wi­zję od każ­dej sprze­da­nej rze­czy i to aż 10%!
b) Ceny przed­mio­tów są przez to wyż­sze.
c) Ścią­ga­ją hajs za usłu­gi, któ­re i tak nic nie dają. Korzy­sta­łam z pro­mo­wa­niu pro­fi­lu przez mie­siąc, z wyróż­nie­nia przed­mio­tu i z umiesz­cze­nia go na głów­nej pół­ce. Tego jest tyle, że i tak nikt na to nie wcho­dzi. 
 
Dla porów­na­nia Vin­ted:
 
a) Nie pobie­ra pro­wi­zji
b) Ceny przed­mio­tów pozo­sta­ją niskie
c) Nie pro­wa­dzi żad­nych dziw­nych usług.

Ogólnie.

Nie myśl­cie, że jestem cał­ko­wi­cie nega­tyw­nie nasta­wio­na do sza­fy, bo tak nie jest. Orga­ni­zu­ją wie­le akcji i cie­ka­wych wyda­rzeń. Jest ona czę­ścią skła­do­wą całe­go blo­ku faj­nych por­ta­li. Vin­ted lubię za cało­kształt i szcze­gó­ły.
Jestem ogrom­nie cie­ka­wa za co wyce­ni­cie te por­ta­le i cze­go w nich nie lubi­cie? Może też pre­fe­ru­je­cie któ­ryś bar­dziej? Cze­kam na Wasze opi­nie!
 
Jeśli podo­ba Ci się ten wpis, to zapra­szam do polu­bie­nia moje­go pro­fi­lu na FACEBOOKU.
 • Body Dla Nie­mow­la­ka

  bar­dziej lubię vinted.pl ponie­waż jestem mamą a tam jest wię­cej o dzie­ciach, nato­miast jeże­li cho­dzi o skle­py dzie­cię­ce to pole­cam smyka.com (naj­więk­szy wybór jeże­li cho­dzi o poje­dyń­czy sklep) i pandastyle.pl (naj­więk­szy wybór arty­ku­łów dzie­cię­cych w ogó­le bo stron­ka zesta­wia ofer­ty z wie­lu skle­pów dzie­cię­cych)

 • Pingback: Jak skutecznie sprzedawać ubrania w internecie? - Blue Kangaroo()

 • Vin­ted jest dla mnie przy­kła­dem biz­ne­su, któ­ry wygryzł sta­rą dobrą dzia­łal­ność. Jestem z tego poko­le­nia co to jesz­cze nie pamię­ta żeby ist­nia­ło cos takie­go jak alle­gro a co dopie­ro sza­fa czy vin­ted. Ale pamię­tam szał jaki mnie ogar­nął kie­dy odkry­łam sza­fę. Naj­bar­dziej jara­łam się zegar­ka­mi i inny­mi dodat­ka­mi, któ­re były pod­rób­ka­mi ale to nic naj­waż­niej­sze że wyglą­da­ły jak ory­gi­na­ły ;) Potem przy­szedł czas na vin­ted. Korzy­sta­łam przez jakiś czas ale znie­chę­ci­łam się Pania­mi “Wymia­na”, jak Ty to nazy­wasz. Na vin­ted było ich o wie­le wię­cej niż na sza­fie.

  • No wia­do­mo, żale­ży kto na kogo tra­fi :) Ale masz rację! Ja też byłam począt­ko­wo zachwy­co­na sza­fą i spę­dza­łam tam całe godzi­ny. Przy­szła lep­sza kon­ku­ren­cja, to się prze­nio­słam, cho­ciaż nie spę­dzam na vin­ted tyle cza­su, co wcze­śniej na sza­fie, to i tak wolę tam robić zaku­py :)

  • Czy jest moż­li­wość doda­nia mar­ki do vinted.pl albo szafa.pl ?

 • No to teraz wpa­dłam… Od rana sie­dzę dziś na Vinted.pl. ;) Bar­dzo przy­padł mi do gustu ten ser­wis.
  A ja zapra­szam jesz­cze na http://www.PolskieSzafiarki.pl. :)

 • Kie­dyś wysta­wia­łam ciu­chy na szafa.pl i nawet spo­ro rze­czy powy­mie­nia­łam, ale ta pro­wi­zja teraz obec­na jest … no wła­śnie. Chy­ba jed­nak zało­żę kon­to na vin­ted i tu wysta­wię pare rze­czy.

 • Wnio­sek jest pro­sty- vin­ted wygry­wa. Szcze­rze mówiąc nie korzy­sta­łam z sza­fy, ale po tej zapo­wie­dzi nawet nie widzę takie­go sen­su. ;)