A Ty ile masz wzrostu w dowodzie?

No przy­znaj się, nikt się nie dowie.

Powiedz, masz te dwa cen­ty­me­try wię­cej, co nie? A tak, żeby sobie zaokrą­glić do 1.70, 1.75, może 1.80?. No daj spo­kój, ja też to zro­bi­łam. Kie­dy mia­łam 18 lat, mówi­łam: no prze­cież uro­snę jesz­cze, przy czym myśla­łam: ale wstyd mieć 1,66 w dowo­dzie! Tłu­ma­czy­łeś się przed sobą, że czło­wiek rośnie do 21 roku życia? Czy­li ja wciąż rosnę! Jesz­cze mam całe 114 dni, żeby osią­gnąć ide­al­ny 1,70. Wte­dy rzu­cę pisa­nie blo­ga, zosta­nę gwiaz­dą koszy­ków­ki, albo świet­ną siat­kar­ką. Lub też wyru­szę w świat by robić karie­rę model­ki. A jak się nie uda, to przy­naj­mniej nie będę już potrze­bo­wać krze­sła, by ścią­gnąć cia­stecz­ka z naj­wyż­szej pół­ki w kuch­ni.
No to ile masz cen­ty­me­trów w dowo­dzie ;)?