Kategoria FINANSE

Najlepsze konto dla studenta — 3 świetne propozycje.

Co było pierw­szą rze­czą, jaką zro­bi­łam po otrzy­ma­niu dowo­du? Otwo­rze­nie kon­ta! Nie wiem, czy też tak mie­li­ście, ale to był dla mnie prze­ło­mo­wy moment. W koń­cu mogłam scho­wać swo­je oszczęd­no­ści i zablo­ko­wać rodzi­com kon­tro­lę nad nimi. Póź­niej zakła­da­łam wie­le kont. W sumie mia­łam ich z

Prze­czy­taj wię­cej!

Wydaje się nieprawdopodobne, że biedny student może tyle podróżować!

Przy­cho­dzę do Was, by posiać tro­chę here­zji. Będę mówić o tym, że podró­żo­wa­nie jest tanie! Tanie jak barszcz! Wiecz­nym mal­kon­ten­tom nie w smak takie wypo­wie­dzi, bo lubu­ją się oni w szu­ka­niu powo­dów do narze­ka­nia. Takie ot hob­by! Dla­te­go na prze­kór wszyst­kim narze­ka­czom posta­no­wi­łam opi­sać Wam,

Prze­czy­taj wię­cej!

Co kupić studentowi na gwiazdkę? 28 moich propozycji.

  W natło­ku ofert i reklam moż­na się pogu­bić. Rok w rok, na począt­ku grud­nia oka­zu­je się, że wła­ści­wie WSZYSTKO jest ide­al­nym pre­zen­tem dla KAŻDEGO. Tak przy­naj­mniej mówią nam skle­py. A co jest ide­al­nym pre­zen­tem dla stu­den­ta? Zapew­ne myśli­cie o wie­lu rze­czach. O tych zwią­za­nych ze

Prze­czy­taj wię­cej!

Ludzie maszyny.

    Jakiś robot wła­mał mi się na blo­ga i napi­sał tekst. Chy­ba ma Wam coś do powie­dze­nia.   Wia­do­mość z dnia 11.11.2015. My maszy­ny mamy swój plan dzia­ła­nia. Nie potra­fi­my spon­ta­nicz­nie decy­do­wać o tym, co będzie­my robić. Tak jeste­śmy zapro­gra­mo­wa­ne. Nasza efek­tyw­ność nigdy nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Masz to, czego chcesz, czy to, co inni chcą byś miał?

  Podob­no nie może­my mieć wszyst­kie­go tego, cze­go byśmy chcie­li, dla­te­go powin­ni­śmy cie­szyć się z tego, co już mamy. Tyl­ko, czy to, co już mamy, rów­nież było tym, cze­go chcie­li­śmy? Jeśli nie, wte­dy życie zamie­nia się w pułap­kę. Budu­je­my ota­cza­ją­cy nas świat z cegieł, któ­rych wca­le nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wynająć mieszkanie / pokój i nie dać się oszukać?

Wybór stu­denc­kie­go miesz­ka­nia bywa trud­ny. Godzi­ny spę­dzo­ne na prze­glą­da­niu ofert, dzie­siąt­ki wyko­na­nych tele­fo­nów i kilo­me­try zjeż­dżo­ne pod­czas oglą­da­nia miesz­kań bar­dzo psu­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Ja oso­bi­ście śred­nio za tym prze­pa­dam i coś czu­ję, że masz podob­nie. ;) Przez 3 lata stu­diów nauczy­łam się na co zwra­cać

Prze­czy­taj wię­cej!

Planowanie posiłków — jeszcze tego nie robisz?

  Myślę, że nie prze­sa­dzę, jeśli powiem, że dzień w któ­rym wpro­wa­dzi­łam w życie pla­no­wa­nie posił­ków, był jed­nym z tych dni, któ­re znacz­nie zmie­ni­ły moją codzien­ność. Prze­cież wszy­scy musi­my jeść! I to czę­sto! Przy­go­to­wa­nie oraz kon­sump­cja posił­ków zaj­mu­ją spo­ro cza­su, a że jeste­śmy tym, co

Prze­czy­taj wię­cej!

Konsumpcjonizm — czy Ci to nie przeszkadza?

    Każ­dy lubi mieć. Mieć faj­ny tele­fon, mieć super auto, mieć ład­ną bluz­kę, mieć to i tam­to i jesz­cze wię­cej. Gdy posia­da­my już jed­no, szyb­ko o tym zapo­mi­na­my, bo chce­my mieć następ­ne. Kolek­cjo­no­wać. Ukła­dać w szaf­kach, na rega­łach i pod łóż­kiem. Czę­sto na pokaz, rza­dziej

Prze­czy­taj wię­cej!

5 taniutkich propozycji na majówkowy wypad. Od 18 do 198 złotych.

  Gdy piszę Wam o nowych bile­tach, któ­re gdzieś tam zna­la­złam (ja albo moja przy­ja­ciół­ka) to zwy­kle pyta­cie się mnie: jak Ty to robisz?! albo mówi­cie: Ty to masz far­ta! Tym­cza­sem bile­ty, któ­re dotych­czas kupo­wa­łam nie opie­ra­ły się na jakiś hiper tajem­ni­czych sztucz­kach, a jedy­nie na zwy­kłym

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zbieram na podróże studiując i nie pracując.

Wła­ści­wie tytuł tego wpi­su mógł­by brzmieć: Jak zbie­ra­łam na podró­że stu­diu­jąc i nie pra­cu­jąc, ponie­waż na tym seme­strze mam aż 4 dni wol­ne­go, więc cza­su wystar­cza na dodat­ko­we zaję­cia. :) Wie­le osób nie jest świa­do­mych tego za jak nie­wiel­kie pie­nią­dze moż­na podró­żo­wać i to zwłasz­cza

Prze­czy­taj wię­cej!