Kategoria JAK SIĘ UCZYĆ?

Jak przygotować się do matury z języka obcego?

Matu­ra to gra z dokład­nie okre­ślo­ny­mi zasa­da­mi. Gdy, zasta­na­wiasz się nad tym, jak przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka obce­go, mogę podać Ci instruk­cję załą­czo­ną do każ­dej plan­szów­ki. Tam roz­pi­sa­ne zosta­ły kon­kret­ne regu­ły, któ­rych powi­nie­neś się trzy­mać. O wygra­nej nie decy­du­je przy­pa­dek. Pod­czas egza­mi­nu zbie­rasz

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepraszam, chyba Cię okłamałam.

Jakiś czas temu na Moty­wa­cyj­ny Mailing z Sesyj­ne­go Porad­ni­ka odpi­sa­ła mi jed­na z czy­tel­ni­czek dzie­ląc się swo­imi pro­ble­ma­mi na uczel­ni. I nie było­by w tym nic dziw­ne­go, bo czę­sto roz­ma­wiam z Wami o pro­ble­mach na stu­diach. Dziew­czy­na napi­sa­ła jed­nak zda­nie, któ­re bar­dzo mnie zasko­czy­ło.    

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak opanować obszerny materiał, z którego nie ułożysz miliona historyjek.

To pyta­nie zadał mi ktoś pod­czas ostat­nie­go webi­na­ru i pomy­śla­łam, że mam w tej spra­wie wie­le do powie­dze­nia. Wszyst­kie meto­dy szyb­kie­go ucze­nia się znacz­nie uspraw­nia­ją naukę i moż­na je sto­so­wać przy dowol­nym mate­ria­le. Tutaj nie obo­wią­zu­ją żad­ne regu­ły. Sztucz­ki moż­na ze sobą łączyć i mie­szać,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak ogarnąć sesję w 3 krokach?

Ten wpis wła­ści­wie miał nie powstać. Cała tę wie­dzę opo­wie­dzia­łam pod­czas webi­na­ru pt. Jak ogar­nąć sesję?, któ­ry jest dostęp­ny onli­ne. Coś mnie jed­nak pod­ku­si­ło, żeby zapy­tać na kan­gu­rzym Face­bo­oku, czy chcie­li­by­ście prze­czy­tać ten wpis w takiej zwy­kłej for­mie. Face­bo­ok ogra­ni­cza widocz­ność postów, żeby­śmy je pro­mo­wa­li i dofi­nan­so­wa­li

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zapamiętywać na zawsze?

Wszyst­kie kan­gu­ry w sesji solid­nie wytę­ża­ją umy­sły. Smut­no jest im więc, gdy te 2 tygo­dnie mija­ją i kan­gu­ry już z sesji nic nie pamię­ta­ją. Gło­wę zaprzą­ta więc myśl o tym, jak to zro­bić, żeby infor­ma­cje nie prze­pa­dły na wie­ki i żeby zosta­ły na dłu­żej, naj­le­piej

Prze­czy­taj wię­cej!

Rusza przedsprzedaż Sesyjnego Poradnika! Pokonajmy sesję razem!

Wszyst­ko dzie­je się z jakie­goś powo­du. Nie żyję dłu­go, zale­d­wie 23 lata, a już potra­fię spoj­rzeć na moją prze­szłość z lotu pta­ka i dostrzec to, jak kon­kret­ne wyda­rze­nia wpły­nę­ły na to, gdzie jestem teraz. Nie przez przy­pa­dek wylą­do­wa­łam w szpi­ta­lu w kla­sie matu­ral­nej i na pierw­szym

Prze­czy­taj wię­cej!

3 powody, dla których powinieneś tańczyć w sesji. + Sesyjny Poradnik — zamykam zapisy na listę VIP.

  Nie tyl­ko w Syl­we­stro­wą noc dopusz­cza się stu­dent tup­nię­cia nóż­ką. Powiedz­my sobie szcze­rze, są tacy, co Syl­we­stra mają w każ­dy czwar­tek, pią­tek i sobo­tę. Po tym wpi­sie tań­czą­cy stu­dent prze­sta­nie jed­nak koja­rzyć się Wam z czwart­ko­wą impre­zą przed egza­mi­nem i wód­ką wyle­wa­ją­cą się z

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak to zrobić, żeby dużo wynieść z zajęć.

Każ­dy spryt­ny kan­gur ceni swój czas. Żeby nim jak naj­le­piej dys­po­no­wać ucie­ka się do róż­nych tri­ków, szcze­gól­nie, gdy się uczy. A co gdy­by tak pójść jesz­cze dalej i zacząć uczyć się już pod­czas zajęć? Dla jed­nych nie­moż­li­we, dla innych za trud­ne. Ja powiem, że zro­bić

Prze­czy­taj wię­cej!

Miesiąc Systematycznej Nauki — Podsumowanie wyzwania.

Mie­siąc Sys­te­ma­tycz­nej Nauki to był taki mie­siąc, w któ­rym, jak sama nazwa wska­zu­je, uczy­li­śmy się sys­te­ma­tycz­nie. A przy­naj­mniej sta­ra­li­śmy się uczyć. Lek­ko nie było. Lały się pot i łzy, ale! Ale już jeste­śmy na mecie! Sły­szy­cie te fan­fa­ry? To dla nas! Vivat kan­gu­ry, vivat! Teraz

Prze­czy­taj wię­cej!

Lista 20 filmów motywujących do nauki.

Wybór fil­mu na wie­czór to chy­ba typo­wy pro­blem pierw­sze­go świa­ta. Jestem w tym mistrzem. Potra­fię spę­dzić godzi­nę na wyszu­ki­wa­niu fil­mu po czym stwier­dzić, że nie będę go oglą­dać, bo nie jestem do nie­go wystr­cza­ją­co prze­ko­na­na. Mistrz zarzą­dza­nia cza­sem. Mam tak dla­te­go, że zawsze chcę, żeby

Prze­czy­taj wię­cej!