Kategoria JAK SIĘ UCZYĆ?

Jak zdać egzamin, kiedy czasu mało a materiału niekoniecznie.

Sesja wre. Uczel­nie umac­nia­ją mury, wykła­dow­cy szli­fu­ją swo­je pió­ra. Pani w kse­ro pada ze zmę­cze­nia. Naj­wyż­szy stan goto­wo­ści, ale Tobie wszyst­ko mówi, że to nie jest czas na naukę. Że jest dużo faj­niej­szych rze­czy na tym świe­cie. Że w sumie to nie zale­ży Ci na

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego wciąż nie wychodzą Ci mapy myśli? Już mówię!

Czy­tel­ni­cy, któ­rzy cho­ciaż tro­chę mnie zna­ją, wie­dzą, jak uwiel­biam mapy myśli! Uwa­żam, że to naj­lep­sze, co mnie spo­tka­ło, jeśli cho­dzi o szyb­ką naukę. No może doda­ła­bym do tego jesz­cze alfa­bet i poma­rań­czę, ale to tri­ki, któ­re wrzu­ca­ją mózg na wyż­sze obro­ty, a mapy myśli to

Prze­czy­taj wię­cej!

Sesyjny Poradnik i NOWOŚCI w sprzedaży!

Era­smus spra­wił, że moje zor­ga­ni­zo­wa­ne życie scho­wa­ło się za potrze­ba­mi wycho­dze­nia do ludzi, zwie­dza­nia i cie­sze­nia się chwi­lą. Mało cza­su poświę­cam na rze­czy waż­ne. A Sesyj­ny Porad­nik prze­cież taki jest! W zeszłym tygo­dniu ruszy­ła ponow­na sprze­daż Sesyj­ne­go Porad­ni­ka, dla osób, któ­re są sub­skry­ben­ta­mi Stu­denc­kie­go Blu­eslet­te­ra. Dzi­siaj

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak polubić naukę? Wyzwanie: Sesja is coming. Dzień 1. JEDYNY PUBLICZNY!

Hej! Dzi­siaj chcę opo­wie­dzieć Ci o super pro­ce­sie, dzię­ki któ­re­mu w koń­cu polu­bisz naukę. Sama jestem bar­dzo nim pod­eks­cy­to­wa­na, bo to banal­nie pro­sta i oczy­wi­sta spra­wa, a tyle zmie­nia! I naj­waż­niej­sze w tym jest to, że fakt, czy polu­bisz naukę jest pew­ny. To nie jest

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyzwanie: Sesja is coming. PRZEDPRZYGOTOWANIA!

O nie! Sko­ro na tym blo­gu JUŻ poja­wia się ten temat, to zna­czy, że coś się zbli­ża? Prze­pra­szam, że wypo­wie­dzia­łam to sło­wo, ale jest za póź­no. Tak, tak kocha­ni, to sesja. Ostat­nio było tutaj Was tro­chę mniej, ale sta­ty­sty­ki poka­zu­ją wiel­ki powrót kan­gu­rów z wszyst­kich

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak przygotować się do matury z języka obcego?

Matu­ra to gra z dokład­nie okre­ślo­ny­mi zasa­da­mi. Gdy, zasta­na­wiasz się nad tym, jak przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka obce­go, mogę podać Ci instruk­cję załą­czo­ną do każ­dej plan­szów­ki. Tam roz­pi­sa­ne zosta­ły kon­kret­ne regu­ły, któ­rych powi­nie­neś się trzy­mać. O wygra­nej nie decy­du­je przy­pa­dek. Pod­czas egza­mi­nu zbie­rasz

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepraszam, chyba Cię okłamałam.

Jakiś czas temu na Moty­wa­cyj­ny Mailing z Sesyj­ne­go Porad­ni­ka odpi­sa­ła mi jed­na z czy­tel­ni­czek dzie­ląc się swo­imi pro­ble­ma­mi na uczel­ni. I nie było­by w tym nic dziw­ne­go, bo czę­sto roz­ma­wiam z Wami o pro­ble­mach na stu­diach. Dziew­czy­na napi­sa­ła jed­nak zda­nie, któ­re bar­dzo mnie zasko­czy­ło.    

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak opanować obszerny materiał, z którego nie ułożysz miliona historyjek.

To pyta­nie zadał mi ktoś pod­czas ostat­nie­go webi­na­ru i pomy­śla­łam, że mam w tej spra­wie wie­le do powie­dze­nia. Wszyst­kie meto­dy szyb­kie­go ucze­nia się znacz­nie uspraw­nia­ją naukę i moż­na je sto­so­wać przy dowol­nym mate­ria­le. Tutaj nie obo­wią­zu­ją żad­ne regu­ły. Sztucz­ki moż­na ze sobą łączyć i mie­szać,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak ogarnąć sesję w 3 krokach?

Ten wpis wła­ści­wie miał nie powstać. Cała tę wie­dzę opo­wie­dzia­łam pod­czas webi­na­ru pt. Jak ogar­nąć sesję?, któ­ry jest dostęp­ny onli­ne. Coś mnie jed­nak pod­ku­si­ło, żeby zapy­tać na kan­gu­rzym Face­bo­oku, czy chcie­li­by­ście prze­czy­tać ten wpis w takiej zwy­kłej for­mie. Face­bo­ok ogra­ni­cza widocz­ność postów, żeby­śmy je pro­mo­wa­li i dofi­nan­so­wa­li

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zapamiętywać na zawsze?

Wszyst­kie kan­gu­ry w sesji solid­nie wytę­ża­ją umy­sły. Smut­no jest im więc, gdy te 2 tygo­dnie mija­ją i kan­gu­ry już z sesji nic nie pamię­ta­ją. Gło­wę zaprzą­ta więc myśl o tym, jak to zro­bić, żeby infor­ma­cje nie prze­pa­dły na wie­ki i żeby zosta­ły na dłu­żej, naj­le­piej

Prze­czy­taj wię­cej!