Kategoria JAK SIĘ UCZYĆ?

Jak zmotywować się do nauki.

Jeże­li zaglą­dasz do wpi­su pod tytu­łem “jak zmo­ty­wo­wać się do nauki”, to moż­li­we, że jesteś znie­chę­co­ny i roz­le­ni­wio­ny. Wciąż szu­kasz powo­du do tego, by się nie uczyć. Wypi­łeś już kil­ka kaw, posprzą­ta­łeś pokój i zabie­rasz się za pla­ny ura­to­wa­nia świa­ta. Myślisz, że jesz­cze masz czas, że

Prze­czy­taj wię­cej!

Ruszają zapisy do Sesyjnego Poradnika! Wspólnie przygotujmy się do egzaminów.

  Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się sesja. Już po ostat­nim wpi­sie na temat kry­zy­su na stu­diach zauwa­ży­łam, że tro­chę się jej oba­wia­cie. Po tym, jak zapy­ta­łam Was o to na Face­bo­oku, nie mia­łam już wąt­pli­wo­ści. Zaczę­łam się zasta­na­wiać, jak by tu Wam pomóc. Wpa­dłam więc na

Prze­czy­taj wię­cej!

Studencki minimalizm w 5 punktach.

  Jestem zda­nia, że stu­dia nie powin­ny prze­szka­dzać w roz­wo­ju. Nie­ste­ty rzad­ko się zda­rza, by stu­dia same w sobie były bar­dzo roz­wi­ja­ją­ce. Stu­denc­ki mini­ma­lizm wymy­śli­łam sobie jakoś na dru­gim roku, ale dopie­ro pod­czas trze­cie­go uda­ło mi się w peł­ni wpro­wa­dzić go w życie. Tym tek­stem chcia­ła­bym

Prze­czy­taj wię­cej!

Lekcje języka przez Skype’a. Dlaczego warto?

    Wie­le osób nie­pew­nie pod­cho­dzi do naucza­nia języ­ków przez inter­net. Nie wiem z cze­go to wyni­ka, ale poja­wia się pew­ne prze­ko­na­nie, że fizycz­na obec­ność nauczy­cie­la pod­czas lek­cji jest koniecz­na, by zaję­cia były sku­tecz­ne. Tak napraw­dę ta obec­ność nie jest do nicze­go potrzeb­na, a w

Prze­czy­taj wię­cej!

Blogerzy o uczeniu się. Spis linków.

  Ten post jest miej­scem, któ­re gro­ma­dzi moim zda­niem naj­lep­sze i naj­cie­kaw­sze wpi­sy i fil­mi­ki blo­ge­rów doty­czą­ce ucze­nia się. Zamie­rzam go cią­gle aktu­ali­zo­wać i wzbo­ga­cać o nowe pozy­cje. Oczy­wi­ście może­cie brać udział w roz­bu­do­wy­wa­niu listy i prze­sy­łać mi w komen­ta­rzach pro­po­zy­cje z Waszych bądź innych zna­nych Wam

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak uczyć się słówek szybko i na zawsze. Kompleksowy poradnik.

Hej! Jeśli klik­ną­łeś w ten link, to zapew­ne szu­kasz szyb­kie­go spo­so­bu na naukę obce­go języ­ka. Wiesz, że świet­nie tra­fi­łeś? Dłu­go mógł­byś się jesz­cze błą­dzić po zaka­mar­kach inter­ne­tu, poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na pyta­nie: jak uczyć się słó­wek.. Zaraz poznasz naj­więk­szą tajem­ni­cę szyb­kie­go przy­swa­ja­nia słó­wek na sta­łe, któ­rej nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Podsumowanie wyzwania: Miesiąc systematycznej nauki.

Przy­szedł czas na pod­su­mo­wa­nie Mie­sią­ca sys­te­ma­tycz­nej nauki. Dzi­siaj opo­wiem o tym, cze­go nauczy­ło mnie to wyzwa­nie, jakie efek­ty przy­no­si sys­te­ma­tycz­na nauka, czy wpły­wa na poziom stre­su, czy opła­ca się cza­so­wo oraz o jesz­cze paru szcze­gó­łach. Jeśli nie sły­sza­łeś o Mie­sią­cu sys­te­ma­tycz­nej nauki, możesz poczy­tać o

Prze­czy­taj wię­cej!

Poradnik: Jak stworzyć mapę myśli. cz.2. Najciekawsze zastosowania map.

.   Mapy myśli nie słu­żą jedy­nie nauce. Moż­na zasto­so­wać je w prak­tycz­nie każ­dym obsza­rze nasze­go życia! Nie­świa­do­mie wie­lo­krot­nie korzy­sta­łam z poni­żej wypi­sa­nych spo­so­bów, po pro­stu nigdy nie nazy­wa­jąc ich po imie­niu. Nigdy nie powie­dzia­łam sobie: a teraz roz­wią­żę ten pro­blem za pomo­cą mapy myśli. Zwy­kle po

Prze­czy­taj wię­cej!

Poradnik: Jak stworzyć mapę myśli. cz.1.

  Na pew­no w cią­gu Two­jej szkol­nej przy­go­dy, gdzieś, kie­dyś mia­łeś oka­zję zetknąć się z tech­ni­ką two­rze­nia nota­tek poprzez mapy myśli. Popa­trzy­łeś, pokrę­ci­łeś nosem, stwier­dzi­łeś: nie dla mnie!  Wie­le osób zra­ża się do map już na samym począt­ku, uzna­jąc, że nie nada­ją się one do ich mate­ria­łu.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak segreguję notatki.

  Cześć i czo­łem! Dzi­siaj opo­wiem Ci tro­chę o tym jak porząd­ku­ję moje stu­denc­kie notat­ki.  Wia­do­mo, że każ­dy ma swój sys­tem i nie zawsze to co jest wygod­ne dla mnie, będzie dobre dla Cie­bie. Na pew­no znaj­dą się oso­by, któ­re nie potra­fią sobie pora­dzić z

Prze­czy­taj wię­cej!