Kategoria JAK SIĘ UCZYĆ?

Poradnik: Jak stworzyć mapę myśli. cz.2. Najciekawsze zastosowania map.

.   Mapy myśli nie słu­żą jedy­nie nauce. Moż­na zasto­so­wać je w prak­tycz­nie każ­dym obsza­rze nasze­go życia! Nie­świa­do­mie wie­lo­krot­nie korzy­sta­łam z poni­żej wypi­sa­nych spo­so­bów, po pro­stu nigdy nie nazy­wa­jąc ich po imie­niu. Nigdy nie powie­dzia­łam sobie: a teraz roz­wią­żę ten pro­blem za pomo­cą mapy myśli. Zwy­kle po

Prze­czy­taj wię­cej!

Poradnik: Jak stworzyć mapę myśli. cz.1.

  Na pew­no w cią­gu Two­jej szkol­nej przy­go­dy, gdzieś, kie­dyś mia­łeś oka­zję zetknąć się z tech­ni­ką two­rze­nia nota­tek poprzez mapy myśli. Popa­trzy­łeś, pokrę­ci­łeś nosem, stwier­dzi­łeś: nie dla mnie!  Wie­le osób zra­ża się do map już na samym począt­ku, uzna­jąc, że nie nada­ją się one do ich mate­ria­łu.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak segreguję notatki.

  Cześć i czo­łem! Dzi­siaj opo­wiem Ci tro­chę o tym jak porząd­ku­ję moje stu­denc­kie notat­ki.  Wia­do­mo, że każ­dy ma swój sys­tem i nie zawsze to co jest wygod­ne dla mnie, będzie dobre dla Cie­bie. Na pew­no znaj­dą się oso­by, któ­re nie potra­fią sobie pora­dzić z

Prze­czy­taj wię­cej!

Wydrukuj tabelkę i dołącz do wyzwania: Miesiąc systematycznej nauki.

  Cześć! Jak Wam idzie wyzwa­nie? Czy ktoś już zaczął zapi­sy­wać swo­je wyni­ki? No wła­śnie z tym było u mnie sła­bo, dla­te­go stwo­rzy­łam w tym celu tabel­kę. Na pew­no przy­da się oso­bom, któ­re dołączyły/dołączą do wyzwa­nia. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to w tym

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyzwanie: Miesiąc systematycznej nauki.

  Moja sesja dobie­gła już koń­ca. W życiu się tak nie nakom­bi­no­wa­łam, sto­su­jąc róż­ne tech­ni­ki szyb­kie­go i efek­tyw­ne­go ucze­nia się. Z rezul­ta­tów jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, cho­ciaż przez ostat­nie dwa tygo­dnie nie mia­łam życia. To skło­ni­ło mnie do zasta­no­wie­nia się nad sen­sem sys­te­ma­tycz­nej nauki.   Na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak robić efektywne przerwy w nauce.

  Pamię­tam jak uczy­łam się do matu­ry z histo­rii. Przez 4 do 5 godzin sie­dzia­łam przy biur­ku. Oczy­wi­ście cały ten czas nie był poświę­co­ny na naukę, nie, nie. Robi­łam sobie prze­rwy, ale lepiej nazy­wać je wymów­ka­mi. Tu po coś do jedze­nia, tu do toa­le­ty, innym razem

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak w 10 sekund pobudzić zmęczony umysł?

  Czę­sto, po męczą­cym dniu na uczel­ni, wra­cam do domu o 16:30 i po krót­kiej prze­rwie na obiad i ogar­nię­cie sie­bie, sia­dam do nauki. Jestem wte­dy wykoń­czo­na, ale sta­ram się zaci­snąć zęby i robić co nale­ży. Zda­rza się, że nie potra­fię się skon­cen­tro­wać, kle­ją mi się

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko podwoić swoją koncentrację?

Meto­dę odkry­łam już daw­no temu, potem o niej zapo­mnia­łam i odna­la­złam ją ponow­nie w sierp­niu tego roku. Od tam­tej pory korzy­stam z niej regu­lar­nie, za każ­dym razem, gdy nie potra­fię się sku­pić nad zada­niem, gdy wszyst­ko mnie roz­pra­sza. Przede wszyst­kim wyłą­czam wte­dy fejs­bu­ki i odkła­dam

Prze­czy­taj wię­cej!

1 prosty trik, który zwiększy Twoją efektywność pracy.

Nie mam poję­cia jak dzia­ła to ćwi­cze­nie, ale napraw­dę jest rewe­la­cyj­ne i odkąd się o nim dowie­dzia­łam, sto­su­je je niczym magicz­ne zaklę­cie. Począt­ko­wo wąt­pi­łam w jego sku­tecz­ność, bo wyda­wa­ło mi się, że NIE MA cze­goś takie­go jak bły­ska­wicz­ne popra­wie­nie wydaj­no­ści. Myśla­łam, że jedy­nie odpo­wied­nia die­ta,

Prze­czy­taj wię­cej!

Moje dziwne ćwiczenie na kreatywność.

Wła­ści­wie zasta­na­wiam się, czy dobrze zaty­tu­ło­wa­łam ten wpis, bo prze­cież więk­szość takich ćwi­czeń jest dziw­na. Faj­ne jest w nim to, że mogę je wyko­ny­wać w każ­dej wol­nej chwi­li w cią­gu dnia. To waż­ne dla mnie i dla Was pew­nie też, bo wąt­pię, żeby­ście byli w

Prze­czy­taj wię­cej!