Kategoria JAK SIĘ UCZYĆ?

Moje dziwne ćwiczenie na kreatywność.

Wła­ści­wie zasta­na­wiam się, czy dobrze zaty­tu­ło­wa­łam ten wpis, bo prze­cież więk­szość takich ćwi­czeń jest dziw­na. Faj­ne jest w nim to, że mogę je wyko­ny­wać w każ­dej wol­nej chwi­li w cią­gu dnia. To waż­ne dla mnie i dla Was pew­nie też, bo wąt­pię, żeby­ście byli w

Prze­czy­taj wię­cej!

18 cytatów motywujących do nauki.

Witaj! Tego tema­tu nie mogło zabrak­nąć w cza­sie sesji. Tysią­ce zroz­pa­czo­nych stu­den­tów, prze­glą­da­ją­cych kot­ki w inter­ne­cie. Może, któ­ryś z nich natknie się na tego posta. Przy­dać może się też uczniom, któ­rzy pró­bu­ją pod­cią­gnąć stop­nie na koniec roku. Tyl­ko pro­szę obie­caj mi, że to będzie Twój

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko uczyć się słówek?

. Po dwóch latach stu­dio­wa­nia ger­ma­ni­sty­ki mogę mia­no­wać się spe­cja­li­stą od kucia słó­wek. Doszłam już do takiej per­fek­cji, że zapa­mię­ta­nie 40 słó­wek zaj­mu­je mi 15 minut. Na wstę­pie muszę zazna­czyć, że tre­ning czy­ni mistrza a regu­lar­na nauka to klucz do suk­ce­su. Z cza­sem mój mózg

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 6 7