Kategoria JAK SIĘ UCZYĆ?

Wydrukuj tabelkę i dołącz do wyzwania: Miesiąc systematycznej nauki.

  Cześć! Jak Wam idzie wyzwa­nie? Czy ktoś już zaczął zapi­sy­wać swo­je wyni­ki? No wła­śnie z tym było u mnie sła­bo, dla­te­go stwo­rzy­łam w tym celu tabel­kę. Na pew­no przy­da się oso­bom, któ­re dołączyły/dołączą do wyzwa­nia. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to w tym

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyzwanie: Miesiąc systematycznej nauki.

  Moja sesja dobie­gła już koń­ca. W życiu się tak nie nakom­bi­no­wa­łam, sto­su­jąc róż­ne tech­ni­ki szyb­kie­go i efek­tyw­ne­go ucze­nia się. Z rezul­ta­tów jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, cho­ciaż przez ostat­nie dwa tygo­dnie nie mia­łam życia. To skło­ni­ło mnie do zasta­no­wie­nia się nad sen­sem sys­te­ma­tycz­nej nauki.   Na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak robić efektywne przerwy w nauce.

  Pamię­tam jak uczy­łam się do matu­ry z histo­rii. Przez 4 do 5 godzin sie­dzia­łam przy biur­ku. Oczy­wi­ście cały ten czas nie był poświę­co­ny na naukę, nie, nie. Robi­łam sobie prze­rwy, ale lepiej nazy­wać je wymów­ka­mi. Tu po coś do jedze­nia, tu do toa­le­ty, innym razem

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak w 10 sekund pobudzić zmęczony umysł?

Czę­sto, po męczą­cym dniu na uczel­ni, wra­cam do domu o 16:30 i po krót­kiej prze­rwie na obiad i ogar­nię­cie sie­bie, sia­dam do nauki. Jestem wte­dy wykoń­czo­na, ale sta­ram się zaci­snąć zęby i robić co nale­ży. Zda­rza się, że nie potra­fię się skon­cen­tro­wać, kle­ją mi się oczy,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko podwoić swoją koncentrację?

Meto­dę odkry­łam już daw­no temu, potem o niej zapo­mnia­łam i odna­la­złam ją ponow­nie w sierp­niu tego roku. Od tam­tej pory korzy­stam z niej regu­lar­nie, za każ­dym razem, gdy nie potra­fię się sku­pić nad zada­niem, gdy wszyst­ko mnie roz­pra­sza. Przede wszyst­kim wyłą­czam wte­dy fejs­bu­ki i odkła­dam

Prze­czy­taj wię­cej!

1 prosty trik, który zwiększy Twoją efektywność pracy.

Nie mam poję­cia jak dzia­ła to ćwi­cze­nie, ale napraw­dę jest rewe­la­cyj­ne i odkąd się o nim dowie­dzia­łam, sto­su­je je niczym magicz­ne zaklę­cie. Począt­ko­wo wąt­pi­łam w jego sku­tecz­ność, bo wyda­wa­ło mi się, że NIE MA cze­goś takie­go jak bły­ska­wicz­ne popra­wie­nie wydaj­no­ści. Myśla­łam, że jedy­nie odpo­wied­nia die­ta,

Prze­czy­taj wię­cej!

Moje dziwne ćwiczenie na kreatywność.

Wła­ści­wie zasta­na­wiam się, czy dobrze zaty­tu­ło­wa­łam ten wpis, bo prze­cież więk­szość takich ćwi­czeń jest dziw­na. Faj­ne jest w nim to, że mogę je wyko­ny­wać w każ­dej wol­nej chwi­li w cią­gu dnia. To waż­ne dla mnie i dla Was pew­nie też, bo wąt­pię, żeby­ście byli w

Prze­czy­taj wię­cej!

18 cytatów motywujących do nauki.

Witaj! Tego tema­tu nie mogło zabrak­nąć w cza­sie sesji. Tysią­ce zroz­pa­czo­nych stu­den­tów, prze­glą­da­ją­cych kot­ki w inter­ne­cie. Może, któ­ryś z nich natknie się na tego posta. Przy­dać może się też uczniom, któ­rzy pró­bu­ją pod­cią­gnąć stop­nie na koniec roku. Tyl­ko pro­szę obie­caj mi, że to będzie Twój

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko uczyć się słówek?

. Po dwóch latach stu­dio­wa­nia ger­ma­ni­sty­ki mogę mia­no­wać się spe­cja­li­stą od kucia słó­wek. Doszłam już do takiej per­fek­cji, że zapa­mię­ta­nie 40 słó­wek zaj­mu­je mi 15 minut. Na wstę­pie muszę zazna­czyć, że tre­ning czy­ni mistrza a regu­lar­na nauka to klucz do suk­ce­su. Z cza­sem mój mózg

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 6 7