Kategoria NASZE STUDENCKIE SPRAWY

Jak sprawnie przeprowadzić się na studia. Kompleksowy poradnik.

Zbi­łam wte­dy swój ulu­bio­ny kubek. Na szczę­ście nie­ca­ły, a jedy­nie przy­kryw­kę z różo­wym ser­dusz­kiem, któ­ra doda­wa­ła mu uro­ku. Kubek był waż­ny, bo dosta­łam go od kogoś wte­dy waż­ne­go. Zresz­tą zro­zu­mie to każ­da kub­ko­ma­niacz­ka. Potrze­bo­wa­łam czte­rech wali­zek, wie­lu rekla­mó­wek i mamy, któ­ra wozi­ła mnie kil­ka­krot­nie poświę­ca­jąc

Prze­czy­taj wię­cej!

Dziwny, ale skuteczny sposób czytania książek — break reading?

Jesz­cze nie­daw­no wyda­wa­ło mi się, że to, co zaraz opi­szę jest stra­aaasz­nie sła­be i że chy­ba coś ze mną nie tak! Pró­bo­wa­łam z tym wal­czyć, ale z cza­sem uzmy­sło­wi­łam sobie, co ja w ogó­le robię. Wal­czy­łam z czymś, tyl­ko dla­te­go, że odzy­wa­ła się we mnie

Prze­czy­taj wię­cej!

Bullet journal vs. kalendarz. Co jest lepsze?

Trzask był wystar­cza­ją­co gło­śny, by sto­ją­cy 5 metrów dalej pra­cow­nik skle­pu odwró­cił się w moją stro­nę. Rzu­ci­łam tym kalen­da­rzem i wyszłam. Szu­ka­łam cze­goś prak­tycz­ne­go, z ład­nym desi­gnem. Może i tro­chę się spóź­ni­łam, w koń­cu mie­li­śmy sty­czeń. Wyszłam wku­rzo­na myśląc o cenach, któ­re win­du­je ład­na, paste­lo­wa

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wykorzystać 3-miesięczne wakacje na studiach? MASA POMYSŁÓW!

Kochasz swo­je stu­dia, kochasz je za 3-mie­­się­cz­ne waka­cje. Na stu­diach dopie­ro widzisz, że te 2 mie­chy w szko­le, to było nic! W sumie im jeste­śmy star­si, tym szyb­ciej bie­gnie dla nas czas. Jak masz 10 lat, to 1 rok to 1/10 Two­je­go życia. Gdy masz

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy mniejsza liczba studentów na uczelniach oznacza wyższy poziom nauczania?

  Wiel­kie prze­ra­że­nie ogar­nę­ło stu­den­tów, a przede wszyst­kim matu­rzy­stów w Pol­sce. Uczel­nie redu­ku­ją ilość przy­jęć! — krzy­czą nagłów­ki. Mniej­sza licz­ba stu­den­tów na uczel­niach! Wszyst­ko za spra­wą nowe­go algo­ryt­mu prze­li­cze­nia pie­nię­dzy przy­zna­wa­nych uczel­ni na każ­de­go stu­den­ta. Od przy­szłe­go roku aka­de­mic­kie­go na jed­ne­go wykła­dow­cę nie powin­no przy­pa­dać wię­cej

Prze­czy­taj wię­cej!

Share Week 2017 — blogi, które studiują.

Muszę się Wam do cze­goś przy­znać. Nie czy­tam blo­gów. Okej, może nie tyle, co nie czy­tam, ale robię to bar­dzo rzad­ko.. I nie cho­dzi o to, że nie lubię! Nie, nie! Ja po pro­stu nie mam cza­su. To strasz­nie przy­kre, ale kie­dyś odwie­dza­łam blo­gi codzien­nie,

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy kobiety mają łatwiej na studiach?

Czy dziew­czy­ny napraw­dę mają się łatwiej na stu­diach? Ten ste­reo­typ poja­wia się chy­ba na każ­dej uczel­ni. Wycię­cie w bluz­ce, krót­ka spód­nicz­ka i kolos zda­ny? No i ten kla­sycz­ny żart z egza­mi­nem “ust­nym”. Czy kobie­ty dzię­ki swo­im wdzię­kom zdo­by­wa­ją lep­sze oce­ny?     A wła­ści­wie co ma

Prze­czy­taj wię­cej!

Nikt we Włoszech nie słyszał o studenckim kwadransie! #post15minut

Sie­dzę sobie grzecz­nie w sali. Cze­kam, cze­kam, cze­kam. Na jej wiel­moż­ność pro­fe­sor­kę. A jej nie ma, nie ma, nie ma. Jak dla mnie spo­ko. Jesz­cze kil­ka minut i prze­nio­sę się do uczel­nia­nej kawiar­nia na caf­fè al bar. Inni nie wyda­ją się być tak pod­eks­cy­to­wa­ni tym

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie może słyszeć wykładowców, więc zakłada im wisiorki na szyję. Czyli rozmowa z Olą o studiowaniu z wadą słuchu.

    Chcę przed­sta­wić Ci Olę. Ola jest stu­dent­ką psy­cho­lo­gii wspie­ra­nia jako­ści życia i ma wadę słu­chu. Zgo­dzi­ła się opo­wie­dzieć mi co nie co o stu­diach i życiu ludzi sła­bo­sły­szą­cych i tych nie­sły­szą­cych wca­le. Cie­szę się, że mogę poru­szyć ten temat na blo­gu i dotrzeć z

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepis na idealną równowagę informacyjną.

Dro­gi stu­den­cie, dzi­siaj temat poważ­ny, na tym jak­że poważ­nym blo­gu. Będzie­my roz­ma­wiać o rów­no­wa­dze infor­ma­cyj­nej i o tym, jak ją zacho­wać. Jeste­śmy poko­le­niem, któ­re ma z tym coraz więk­szy pro­blem i bez świa­do­me­go podej­ścia do spra­wy, kie­dyś zagu­bi­my się w gąsz­czu infor­ma­cji. Zabaw­ne, że w

Prze­czy­taj wię­cej!