Kategoria NASZE STUDENCKIE SPRAWY

Jak wykorzystać 3-miesięczne wakacje na studiach? MASA POMYSŁÓW!

Kochasz swo­je stu­dia, kochasz je za 3-mie­­się­cz­ne waka­cje. Na stu­diach dopie­ro widzisz, że te 2 mie­chy w szko­le, to było nic! W sumie im jeste­śmy star­si, tym szyb­ciej bie­gnie dla nas czas. Jak masz 10 lat, to 1 rok to 1/10 Two­je­go życia. Gdy masz

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy mniejsza liczba studentów na uczelniach oznacza wyższy poziom nauczania?

  Wiel­kie prze­ra­że­nie ogar­nę­ło stu­den­tów, a przede wszyst­kim matu­rzy­stów w Pol­sce. Uczel­nie redu­ku­ją ilość przy­jęć! — krzy­czą nagłów­ki. Mniej­sza licz­ba stu­den­tów na uczel­niach! Wszyst­ko za spra­wą nowe­go algo­ryt­mu prze­li­cze­nia pie­nię­dzy przy­zna­wa­nych uczel­ni na każ­de­go stu­den­ta. Od przy­szłe­go roku aka­de­mic­kie­go na jed­ne­go wykła­dow­cę nie powin­no przy­pa­dać wię­cej

Prze­czy­taj wię­cej!

Share Week 2017 — blogi, które studiują.

Muszę się Wam do cze­goś przy­znać. Nie czy­tam blo­gów. Okej, może nie tyle, co nie czy­tam, ale robię to bar­dzo rzad­ko.. I nie cho­dzi o to, że nie lubię! Nie, nie! Ja po pro­stu nie mam cza­su. To strasz­nie przy­kre, ale kie­dyś odwie­dza­łam blo­gi codzien­nie,

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy kobiety mają łatwiej na studiach?

Czy dziew­czy­ny napraw­dę mają się łatwiej na stu­diach? Ten ste­reo­typ poja­wia się chy­ba na każ­dej uczel­ni. Wycię­cie w bluz­ce, krót­ka spód­nicz­ka i kolos zda­ny? No i ten kla­sycz­ny żart z egza­mi­nem “ust­nym”. Czy kobie­ty dzię­ki swo­im wdzię­kom zdo­by­wa­ją lep­sze oce­ny?     A wła­ści­wie co ma

Prze­czy­taj wię­cej!

Nikt we Włoszech nie słyszał o studenckim kwadransie! #post15minut

Sie­dzę sobie grzecz­nie w sali. Cze­kam, cze­kam, cze­kam. Na jej wiel­moż­ność pro­fe­sor­kę. A jej nie ma, nie ma, nie ma. Jak dla mnie spo­ko. Jesz­cze kil­ka minut i prze­nio­sę się do uczel­nia­nej kawiar­nia na caf­fè al bar. Inni nie wyda­ją się być tak pod­eks­cy­to­wa­ni tym

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie może słyszeć wykładowców, więc zakłada im wisiorki na szyję. Czyli rozmowa z Olą o studiowaniu z wadą słuchu.

    Chcę przed­sta­wić Ci Olę. Ola jest stu­dent­ką psy­cho­lo­gii wspie­ra­nia jako­ści życia i ma wadę słu­chu. Zgo­dzi­ła się opo­wie­dzieć mi co nie co o stu­diach i życiu ludzi sła­bo­sły­szą­cych i tych nie­sły­szą­cych wca­le. Cie­szę się, że mogę poru­szyć ten temat na blo­gu i dotrzeć z

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepis na idealną równowagę informacyjną.

Dro­gi stu­den­cie, dzi­siaj temat poważ­ny, na tym jak­że poważ­nym blo­gu. Będzie­my roz­ma­wiać o rów­no­wa­dze infor­ma­cyj­nej i o tym, jak ją zacho­wać. Jeste­śmy poko­le­niem, któ­re ma z tym coraz więk­szy pro­blem i bez świa­do­me­go podej­ścia do spra­wy, kie­dyś zagu­bi­my się w gąsz­czu infor­ma­cji. Zabaw­ne, że w

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepraszam, chyba Cię okłamałam.

Jakiś czas temu na Moty­wa­cyj­ny Mailing z Sesyj­ne­go Porad­ni­ka odpi­sa­ła mi jed­na z czy­tel­ni­czek dzie­ląc się swo­imi pro­ble­ma­mi na uczel­ni. I nie było­by w tym nic dziw­ne­go, bo czę­sto roz­ma­wiam z Wami o pro­ble­mach na stu­diach. Dziew­czy­na napi­sa­ła jed­nak zda­nie, któ­re bar­dzo mnie zasko­czy­ło.    

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wywrzeć pozytywne wrażenie podczas zajęć?

Każ­dy kan­gur ska­czą­cy na stu­dia powi­nien wie­dzieć, że jego pięk­na mord­ka musi zapaść wykła­dow­cy w pamięć. Pro­blem nie jest tak poważ­ny, gdy zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w małych gru­pach, jed­nak doko­na­nie tego, gdy jest się jed­nym z set­ki stu­den­tów na auli, jest już swe­go rodza­ju wyzwa­niem.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak to zrobić, żeby dużo wynieść z zajęć.

Każ­dy spryt­ny kan­gur ceni swój czas. Żeby nim jak naj­le­piej dys­po­no­wać ucie­ka się do róż­nych tri­ków, szcze­gól­nie, gdy się uczy. A co gdy­by tak pójść jesz­cze dalej i zacząć uczyć się już pod­czas zajęć? Dla jed­nych nie­moż­li­we, dla innych za trud­ne. Ja powiem, że zro­bić

Prze­czy­taj wię­cej!