Kategoria NASZE STUDENCKIE SPRAWY

O tym dlaczego bezstresowe podejście do studiów jest tak ważne, na moim osobistym przykładzie. CZ.1

  Na pierw­szym roku stu­diów bar­dzo przej­mo­wa­łam się zaję­cia­mi. Strasz­nie bałam się, że nie zro­zu­miem i nie zano­tu­ję cze­goś waż­ne­go. W sumie to i tak mało rozu­mia­łam. Wyła­py­wa­łam poszcze­gól­ne słów­ka i ukła­da­łam z nich logicz­ną całość. Mój mózg w pierw­szych tygo­dnia wario­wał, wszę­dzie sły­sza­łam nie­miec­ki.

Prze­czy­taj wię­cej!

Wiem, że źle oddychasz, czyli o tym, jak oddech niweluje stres.

Wszy­scy wie­my, jak poważ­nym zagro­że­niem w dzi­siej­szych cza­sach jest stres. To taki cichy zabój­ca, któ­re­go wymie­nia się jed­nym tchem pośród przy­czyn cho­rób psy­chicz­nych, jak i fizycz­nych. Więk­szość ludzi macha na to ręką, mówi: wiem, wiem, mam się nie stre­so­wać, ale nie robi nic, by to zmie­nić.

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie urodziłam się geniuszem.

  Każ­dy chy­ba zna to uczu­cie. Przy­go­to­wy­wa­łeś się do testu przez dłu­gi czas. Zain­we­sto­wa­łeś w naukę napraw­dę dużo wysił­ku i czu­jesz, że dobrze opa­no­wa­łeś mate­riał. Może tro­chę zestre­so­wa­ny, ale raczej pew­ny swo­jej wie­dzy piszesz test. Po odda­niu kart­ki myślisz sobie, że cał­kiem faj­nie Ci poszło

Prze­czy­taj wię­cej!

10 rzeczy, które bym zrobiła, gdyby nie sesja.

  Pod­czas ostat­niej sesji rów­nież publi­ko­wa­łam taką listę na blo­gu. Wte­dy było na niej aż 27 pod­punk­tów! Nie­któ­re były co praw­da żar­to­bli­we, ale nawet po ich pomi­nię­ciu lista była zde­cy­do­wa­nie za dłu­ga. Nie­co niżej piszę o tym, dla­cze­go war­to spi­sać swo­ją listę i po co ja to

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie chce mi się uczyć!

  Obi­jam się o ścia­ny inter­ne­tu, sprzą­tam nawet pod łóż­kiem i z fascy­na­cją prze­glą­dam sta­re bile­ty, zna­le­zio­ne na dnie port­fe­la. To może ozna­czać tyl­ko jed­no. MUSZĘ SIĘ UCZYĆ.   No cóż, nie mam wyj­ścia. Nie­któ­rzy mają więk­sze pro­ble­my, cho­ciaż i tak wyda­je mi się, że

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie ma złych studiów.

Co stu­diu­jesz? A może co chcesz stu­dio­wać? Pasjo­nu­jesz się histo­rią, a może krę­ci Cię poli­ty­ka. Lubisz pofi­lo­zo­fo­wać, albo świet­nie malu­jesz. Kochasz się w lite­ra­tu­rze pięk­nej czy wolisz zaczy­ty­wać się w tek­stach dzien­ni­kar­skich? Pamię­taj o tym, że nie ma cze­goś takie­go jak złe stu­dia. Zapew­ne spo­tkasz

Prze­czy­taj wię­cej!

Plan: Studia bez spiny.

Mówi­łam to roku temu, mówię to dziś. Nie chcę mówić tego za rok. Plan dzia­ła­nia nigdy nie wycho­dzi mi w 100 pro­cen­tach, ale mam wra­że­nie, że z roku na rok jestem coraz lep­sza. Niczym man­trę powta­rza­my na począt­ku paź­dzier­ni­ka: będę sys­te­ma­tycz­ny, będę się regu­lar­nie uczyć, będę

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak się dobrze sprzedać — czyli kreatywne CV.

Oto przy­kła­do­we CV zna­le­zio­ne w sie­ci, któ­re mogą Cię zain­spi­ro­wać, do stwo­rze­nia wła­sne­go, kre­atyw­ne­go CV. Klik­nię­cie w dowol­ny obra­zek prze­nie­sie Cię do twór­cy tego małe­go dzie­ła, lub do stro­ny na któ­rej je zna­la­złam. Szcze­rze powiem, że nie wie­dzia­łam, że moż­na w taki spo­sób two­rzyć CV!

Prze­czy­taj wię­cej!

27 rzeczy, które bym robiła, gdyby nie sesja.

Sesja nisz­czy czło­wie­ka. Prze­cież to wie­cie, ale nie ma takiej rze­czy z jakiej nie da się wycią­gnąć pozy­tyw­nych wnio­sków. Zapra­szam Was do zer­k­nię­cia na tę listę, a w szcze­gól­no­ści na to, co znaj­du­je się pod nią.   27 rze­czy, któ­re bym robi­ła, gdy­by nie sesja.  

Prze­czy­taj wię­cej!

O tym jak wykorzystać czas na studiach cz. 2

Czy­li jak nie mar­no­wać sobie życia. Cześć! Kie­dy pisa­łam pierw­szą część tego posta, nie wie­dzia­łam jesz­cze jak nazwę serię, ale wymy­śli­łam, cał­kiem przy­pad­ko­wo i nie sku­pia­jąc się na tym za bar­dzo. Seria nazy­wać się będzie “Kan­gur na stu­diach”. Myślę, że to zabaw­na nazwa w dodat­ku

Prze­czy­taj wię­cej!