Kategoria NAUKA JĘZYKÓW

Najlepsze aplikacje do nauki języków. Czy nauczą Cię mówić po innemu?

Zain­sta­luj apli­ka­cję i mów po angiel­sku. Tak mogło­by brzmieć hasło rekla­mo­we dzi­siej­sze­go wpi­su. Pro­blem w tym, że nie mam haseł rekla­mo­wych na blo­gu… Dru­gi pro­blem jest taki, że to nie aż tak łatwe. Apli­ka­cję są świet­ną pomo­cą pod­czas nauki, jed­nak nie zała­twią robo­ty za nas.

Prze­czy­taj wię­cej!

Ogłoszenie: Podziel się swoim sposobem na naukę języków! Wakacyjne Wyzwanie Językowe cz.2

1104 oso­by pobra­ły arkusz z wyzwa­niem Mówię Po Inne­mu. Total­nie nie spo­dzie­wa­łam się takiej licz­by! Bar­dzo mile mnie zasko­czy­li­ście. To był inten­syw­ny mie­siąc tre­no­wa­nia zdol­no­ści języ­ko­wych. Jestem cie­ka­wa, jak Wam poszło? Inte­re­su­ją mnie Wasze zma­ga­nia, bo ja przy­zna­ję się bez bicia, nie dałam rady!  

Prze­czy­taj wię­cej!

Wakacyjne Wyzwanie Językowe: Mówię po innemu. Dołącz do nas!

Wiem, że wie­lu z Was pla­nu­je popra­wie­nie swo­je­go języ­ka obce­go wła­śnie na waka­cje. Życie wery­fi­ku­je wszyst­ko i o ile nie stu­diu­jesz na filo­lo­gii to za pew­ne język w cią­gu roku poszedł w odstaw­kę. W waka­cje jest jed­nak mnó­stwo cza­su na jego ulep­sze­nie! Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak codziennie używać języka obcego? Ostatni punkt na pewno Cię zaskoczy.

Tak sobie sie­dzę we wło­skiej knajp­ce z wło­ską kawą u boku i myślę sobie, ile oka­zji mnie tu spo­ty­ka, by ćwi­czyć języ­ki. A potem myślę sobie, że w sumie, to w Pol­sce też nie było tak źle, bo korzy­sta­łam z cze­go się dało, by uży­wać

Prze­czy­taj wię­cej!

Lekcje języka przez Skype’a. Dlaczego warto?

    Wie­le osób nie­pew­nie pod­cho­dzi do naucza­nia języ­ków przez inter­net. Nie wiem z cze­go to wyni­ka, ale poja­wia się pew­ne prze­ko­na­nie, że fizycz­na obec­ność nauczy­cie­la pod­czas lek­cji jest koniecz­na, by zaję­cia były sku­tecz­ne. Tak napraw­dę ta obec­ność nie jest do nicze­go potrzeb­na, a w

Prze­czy­taj wię­cej!

Akcja Wakacyjny Budzik. Dopilnujmy naszych postanowień! + Wakacyjne Wyzwanie Językowe.

  “Nie mogę docze­kać się waka­cji, wte­dy będę mieć czas na …” Kto tak nie mówi? Lato, szcze­gól­nie dla osób nie­pra­cu­ją­cych jest okre­sem speł­nia­nia marzeń, reali­zo­wa­nia dłu­go pla­no­wa­nych pro­jek­tów i posta­no­wień, bo wte­dy jest czas. W tej marzy­­cie­l­sko-ide­­a­li­­sty­cz­nej wizji wszyst­ko wyglą­da per­fek­cyj­nie. Upra­wiasz spor­ty, ćwi­czysz

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak uczyć się słówek szybko i na zawsze. Kompleksowy poradnik.

Hej! Jeśli klik­ną­łeś w ten link, to zapew­ne szu­kasz szyb­kie­go spo­so­bu na naukę obce­go języ­ka. Wiesz, że świet­nie tra­fi­łeś? Dłu­go mógł­byś się jesz­cze błą­dzić po zaka­mar­kach inter­ne­tu, poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na pyta­nie: jak uczyć się słó­wek.. Zaraz poznasz naj­więk­szą tajem­ni­cę szyb­kie­go przy­swa­ja­nia słó­wek na sta­łe, któ­rej nie

Prze­czy­taj wię­cej!

5 fajnych niemieckich piosenek, po których przestaniesz mówić, że niemiecki brzmi strasznie.

Uwa­ga! Sza­lo­ne wyzwa­nie na dziś! Wyłącz swo­ją play­li­stę i przez 20 minut słu­chaj muzy­ki po nie­miec­ku. Co? Ty nie posłu­chasz? ;)     Alli­ga­to­ah — Wil­lst du     Cro — Ein­mal um die Welt     [social­loc­ker] Sido — Bil­der im Kopf    

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko uczyć się słówek?

. Po dwóch latach stu­dio­wa­nia ger­ma­ni­sty­ki mogę mia­no­wać się spe­cja­li­stą od kucia słó­wek. Doszłam już do takiej per­fek­cji, że zapa­mię­ta­nie 40 słó­wek zaj­mu­je mi 15 minut. Na wstę­pie muszę zazna­czyć, że tre­ning czy­ni mistrza a regu­lar­na nauka to klucz do suk­ce­su. Z cza­sem mój mózg

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2