Kategoria Kangur na studiach

Poradnik: Jak stworzyć mapę myśli. cz.1.

  Na pew­no w cią­gu Two­jej szkol­nej przy­go­dy, gdzieś, kie­dyś mia­łeś oka­zję zetknąć się z tech­ni­ką two­rze­nia nota­tek poprzez mapy myśli. Popa­trzy­łeś, pokrę­ci­łeś nosem, stwier­dzi­łeś: nie dla mnie!  Wie­le osób zra­ża się do map już na samym począt­ku, uzna­jąc, że nie nada­ją się one do ich mate­ria­łu.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak segreguję notatki.

  Cześć i czo­łem! Dzi­siaj opo­wiem Ci tro­chę o tym jak porząd­ku­ję moje stu­denc­kie notat­ki.  Wia­do­mo, że każ­dy ma swój sys­tem i nie zawsze to co jest wygod­ne dla mnie, będzie dobre dla Cie­bie. Na pew­no znaj­dą się oso­by, któ­re nie potra­fią sobie pora­dzić z

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie urodziłam się geniuszem.

  Każ­dy chy­ba zna to uczu­cie. Przy­go­to­wy­wa­łeś się do testu przez dłu­gi czas. Zain­we­sto­wa­łeś w naukę napraw­dę dużo wysił­ku i czu­jesz, że dobrze opa­no­wa­łeś mate­riał. Może tro­chę zestre­so­wa­ny, ale raczej pew­ny swo­jej wie­dzy piszesz test. Po odda­niu kart­ki myślisz sobie, że cał­kiem faj­nie Ci poszło

Prze­czy­taj wię­cej!

Wydrukuj tabelkę i dołącz do wyzwania: Miesiąc systematycznej nauki.

  Cześć! Jak Wam idzie wyzwa­nie? Czy ktoś już zaczął zapi­sy­wać swo­je wyni­ki? No wła­śnie z tym było u mnie sła­bo, dla­te­go stwo­rzy­łam w tym celu tabel­kę. Na pew­no przy­da się oso­bom, któ­re dołączyły/dołączą do wyzwa­nia. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to w tym

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyzwanie: Miesiąc systematycznej nauki.

  Moja sesja dobie­gła już koń­ca. W życiu się tak nie nakom­bi­no­wa­łam, sto­su­jąc róż­ne tech­ni­ki szyb­kie­go i efek­tyw­ne­go ucze­nia się. Z rezul­ta­tów jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, cho­ciaż przez ostat­nie dwa tygo­dnie nie mia­łam życia. To skło­ni­ło mnie do zasta­no­wie­nia się nad sen­sem sys­te­ma­tycz­nej nauki.   Na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak robić efektywne przerwy w nauce.

  Pamię­tam jak uczy­łam się do matu­ry z histo­rii. Przez 4 do 5 godzin sie­dzia­łam przy biur­ku. Oczy­wi­ście cały ten czas nie był poświę­co­ny na naukę, nie, nie. Robi­łam sobie prze­rwy, ale lepiej nazy­wać je wymów­ka­mi. Tu po coś do jedze­nia, tu do toa­le­ty, innym razem

Prze­czy­taj wię­cej!

10 rzeczy, które bym zrobiła, gdyby nie sesja.

  Pod­czas ostat­niej sesji rów­nież publi­ko­wa­łam taką listę na blo­gu. Wte­dy było na niej aż 27 pod­punk­tów! Nie­któ­re były co praw­da żar­to­bli­we, ale nawet po ich pomi­nię­ciu lista była zde­cy­do­wa­nie za dłu­ga. Nie­co niżej piszę o tym, dla­cze­go war­to spi­sać swo­ją listę i po co ja to

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie chce mi się uczyć!

  Obi­jam się o ścia­ny inter­ne­tu, sprzą­tam nawet pod łóż­kiem i z fascy­na­cją prze­glą­dam sta­re bile­ty, zna­le­zio­ne na dnie port­fe­la. To może ozna­czać tyl­ko jed­no. MUSZĘ SIĘ UCZYĆ.   No cóż, nie mam wyj­ścia. Nie­któ­rzy mają więk­sze pro­ble­my, cho­ciaż i tak wyda­je mi się, że

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak oszczędzać na ciuchach? — Kompleksowy poradnik.

  Daw­no nie było żad­ne­go wpi­su na temat roz­sąd­ne­go zarzą­dza­nia gar­de­ro­bą, a wiem, że bar­dzo je lubi­cie. Pisa­łam już kon­kret­nie i rze­czo­wo o tym jak sku­tecz­nie sprze­da­wać ciu­chy lub jak kupo­wać w lum­pek­sach. Wpi­sy te mogły­by być czę­ścią skła­do­wą dzi­siej­sze­go tema­tu, dla­te­go posta­ram się nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak w 10 sekund pobudzić zmęczony umysł?

Czę­sto, po męczą­cym dniu na uczel­ni, wra­cam do domu o 16:30 i po krót­kiej prze­rwie na obiad i ogar­nię­cie sie­bie, sia­dam do nauki. Jestem wte­dy wykoń­czo­na, ale sta­ram się zaci­snąć zęby i robić co nale­ży. Zda­rza się, że nie potra­fię się skon­cen­tro­wać, kle­ją mi się oczy,

Prze­czy­taj wię­cej!