Kategoria Kangur na studiach

Jak się dobrze sprzedać — czyli kreatywne CV.

Oto przy­kła­do­we CV zna­le­zio­ne w sie­ci, któ­re mogą Cię zain­spi­ro­wać, do stwo­rze­nia wła­sne­go, kre­atyw­ne­go CV. Klik­nię­cie w dowol­ny obra­zek prze­nie­sie Cię do twór­cy tego małe­go dzie­ła, lub do stro­ny na któ­rej je zna­la­złam. Szcze­rze powiem, że nie wie­dzia­łam, że moż­na w taki spo­sób two­rzyć CV!

Prze­czy­taj wię­cej!

18 cytatów motywujących do nauki.

Witaj! Tego tema­tu nie mogło zabrak­nąć w cza­sie sesji. Tysią­ce zroz­pa­czo­nych stu­den­tów, prze­glą­da­ją­cych kot­ki w inter­ne­cie. Może, któ­ryś z nich natknie się na tego posta. Przy­dać może się też uczniom, któ­rzy pró­bu­ją pod­cią­gnąć stop­nie na koniec roku. Tyl­ko pro­szę obie­caj mi, że to będzie Twój

Prze­czy­taj wię­cej!

27 rzeczy, które bym robiła, gdyby nie sesja.

Sesja nisz­czy czło­wie­ka. Prze­cież to wie­cie, ale nie ma takiej rze­czy z jakiej nie da się wycią­gnąć pozy­tyw­nych wnio­sków. Zapra­szam Was do zer­k­nię­cia na tę listę, a w szcze­gól­no­ści na to, co znaj­du­je się pod nią.   27 rze­czy, któ­re bym robi­ła, gdy­by nie sesja.  

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko uczyć się słówek?

. Po dwóch latach stu­dio­wa­nia ger­ma­ni­sty­ki mogę mia­no­wać się spe­cja­li­stą od kucia słó­wek. Doszłam już do takiej per­fek­cji, że zapa­mię­ta­nie 40 słó­wek zaj­mu­je mi 15 minut. Na wstę­pie muszę zazna­czyć, że tre­ning czy­ni mistrza a regu­lar­na nauka to klucz do suk­ce­su. Z cza­sem mój mózg

Prze­czy­taj wię­cej!

O tym jak wykorzystać czas na studiach cz. 2

Czy­li jak nie mar­no­wać sobie życia. Cześć! Kie­dy pisa­łam pierw­szą część tego posta, nie wie­dzia­łam jesz­cze jak nazwę serię, ale wymy­śli­łam, cał­kiem przy­pad­ko­wo i nie sku­pia­jąc się na tym za bar­dzo. Seria nazy­wać się będzie “Kan­gur na stu­diach”. Myślę, że to zabaw­na nazwa w dodat­ku

Prze­czy­taj wię­cej!

O tym jak wykorzystać czas na studiach? cz.1 — seria studencka

fot. cher­ry­Jim    Chcia­łam Ci przed­sta­wić kil­ka metod na porząd­ne wyko­rzy­sta­nie cza­su spę­dzo­ne­go na uczel­ni. Nie­któ­re z tych rad możesz rów­nież sto­so­wać, jeśli uczęsz­czasz do szko­ły.    Na pew­no nie raz a może i bar­dzo czę­sto, nie mówiąc, że zawsze zaczy­nasz dzień z myślą “Byle

Prze­czy­taj wię­cej!

JAK KUPOWAĆ W LUMPEKSACH?

  Jakieś 80 do 90 % pro­cent rze­czy, któ­re poka­zu­ję tutaj na blo­gu kupi­łam w sh, więc myślę, że tro­chę się już nauczy­łam o prze­szu­ki­wa­niu śmier­dzą­cych zaka­mar­ków lum­pek­sów i mogę podzie­lić się z Wami moimi spo­strze­że­nia­mi :)   1. Miej swo­je­go fawo­ry­ta     War­to

Prze­czy­taj wię­cej!