Kategoria Kangur na studiach

Jak w prosty sposób przygotować wyrafinowaną i romantyczną kolację?

W wąskich krę­gach (nie­prze­kra­cza­ją­cych pro­gu mojej kuch­ni) zwa­na jestem bogi­nią patel­ni i pie­kar­ni­ka.  Talent ten na co dzień ukry­wam głę­bo­ko w zaka­mar­kach lodów­ki. Strach przed sła­wą Nigel­li para­li­żu­je moje skrom­ne ser­ce i każe mi ukry­wać te powa­la­ją­ce zdol­no­ści. Nie­ste­ty, nie może­cie spo­dzie­wać się zbyt wie­lu

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie ma złych studiów.

Co stu­diu­jesz? A może co chcesz stu­dio­wać? Pasjo­nu­jesz się histo­rią, a może krę­ci Cię poli­ty­ka. Lubisz pofi­lo­zo­fo­wać, albo świet­nie malu­jesz. Kochasz się w lite­ra­tu­rze pięk­nej czy wolisz zaczy­ty­wać się w tek­stach dzien­ni­kar­skich? Pamię­taj o tym, że nie ma cze­goś takie­go jak złe stu­dia. Zapew­ne spo­tkasz

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko podwoić swoją koncentrację?

Meto­dę odkry­łam już daw­no temu, potem o niej zapo­mnia­łam i odna­la­złam ją ponow­nie w sierp­niu tego roku. Od tam­tej pory korzy­stam z niej regu­lar­nie, za każ­dym razem, gdy nie potra­fię się sku­pić nad zada­niem, gdy wszyst­ko mnie roz­pra­sza. Przede wszyst­kim wyłą­czam wte­dy fejs­bu­ki i odkła­dam

Prze­czy­taj wię­cej!

1 prosty trik, który zwiększy Twoją efektywność pracy.

Nie mam poję­cia jak dzia­ła to ćwi­cze­nie, ale napraw­dę jest rewe­la­cyj­ne i odkąd się o nim dowie­dzia­łam, sto­su­je je niczym magicz­ne zaklę­cie. Począt­ko­wo wąt­pi­łam w jego sku­tecz­ność, bo wyda­wa­ło mi się, że NIE MA cze­goś takie­go jak bły­ska­wicz­ne popra­wie­nie wydaj­no­ści. Myśla­łam, że jedy­nie odpo­wied­nia die­ta,

Prze­czy­taj wię­cej!

Plan: Studia bez spiny.

Mówi­łam to roku temu, mówię to dziś. Nie chcę mówić tego za rok. Plan dzia­ła­nia nigdy nie wycho­dzi mi w 100 pro­cen­tach, ale mam wra­że­nie, że z roku na rok jestem coraz lep­sza. Niczym man­trę powta­rza­my na począt­ku paź­dzier­ni­ka: będę sys­te­ma­tycz­ny, będę się regu­lar­nie uczyć, będę

Prze­czy­taj wię­cej!

Ile kosztował mnie Berlin i Paryż, czyli czy tanie zwiedzanie to ściema.

W dzi­siej­szym wpi­sie otwo­rzę przed Wami mój port­fel i przed­sta­wię Wam listę wydat­ków, któ­rych doko­na­łam pod­czas tri­pu po Ber­li­nie i Pary­żu. Dowie­cie się co za to zwie­dzi­łam, a tak wła­ści­wie, to chcia­ła­bym udo­wod­nić, że tanie zwie­dza­nie jest moż­li­we. Wie­lu osób myśli, że trze­ba mieć kupę

Prze­czy­taj wię­cej!

5 fajnych niemieckich piosenek, po których przestaniesz mówić, że niemiecki brzmi strasznie.

Uwa­ga! Sza­lo­ne wyzwa­nie na dziś! Wyłącz swo­ją play­li­stę i przez 20 minut słu­chaj muzy­ki po nie­miec­ku. Co? Ty nie posłu­chasz? ;)     Alli­ga­to­ah — Wil­lst du     Cro — Ein­mal um die Welt     [social­loc­ker] Sido — Bil­der im Kopf    

Prze­czy­taj wię­cej!

Moje dziwne ćwiczenie na kreatywność.

Wła­ści­wie zasta­na­wiam się, czy dobrze zaty­tu­ło­wa­łam ten wpis, bo prze­cież więk­szość takich ćwi­czeń jest dziw­na. Faj­ne jest w nim to, że mogę je wyko­ny­wać w każ­dej wol­nej chwi­li w cią­gu dnia. To waż­ne dla mnie i dla Was pew­nie też, bo wąt­pię, żeby­ście byli w

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak skutecznie sprzedawać ubrania w internecie?

    W inter­ne­cie może­my zna­leźć milio­ny ogło­szeń od pry­wat­nych osób, któ­re ofe­ru­ją­cych prze­róż­ne czę­ści swo­jej gar­de­ro­by. Wie­lu z tych ogło­szeń w ogó­le nie otwie­ra­my, nawet jeśli jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni podob­nym pro­duk­tem. Zasta­na­wia­łeś się dla­cze­go? Przy­czy­ną są zazwy­czaj nie­este­tycz­ne zdję­cia pro­duk­tów, ale nie tyl­ko! Znam parę

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak się dobrze sprzedać — czyli kreatywne CV.

Oto przy­kła­do­we CV zna­le­zio­ne w sie­ci, któ­re mogą Cię zain­spi­ro­wać, do stwo­rze­nia wła­sne­go, kre­atyw­ne­go CV. Klik­nię­cie w dowol­ny obra­zek prze­nie­sie Cię do twór­cy tego małe­go dzie­ła, lub do stro­ny na któ­rej je zna­la­złam. Szcze­rze powiem, że nie wie­dzia­łam, że moż­na w taki spo­sób two­rzyć CV!

Prze­czy­taj wię­cej!