Kategoria STUDENCKA KUCHNIA

Studencki obiad w meksykańskim stylu. Blogerzy gotują studentom!

  Gdy publi­ku­je się ten wpis ja za pew­ne szwen­dam się gdzieś po uli­cach Stut­t­gar­tu. Z Nie­miec sła­bo mnie sły­chać, dla­te­go dzi­siaj, w kolej­nym, piąt­ko­wym odcin­ku “Blo­ge­rzy gotu­ją stud­ne­tom” odda­ję głos Ane­cie z Oat­me­al and Figs. Gdy ta do mnie napi­sa­ła, nie­zmier­nie się ucie­szy­łam. Byłam

Prze­czy­taj wię­cej!

Makaron z łososiem. Blogerzy gotują studentom!

  Maka­ron — wyba­wie­nie stu­den­tów! Myślę, że Wło­si wymy­śli­li go wła­śnie dla nas. Jed­nak, gdy dowie­dzie­li się, że stu­den­ci w Pol­sce jada­ją go z che­micz­ny­mi sosa­mi zamknię­ty­mi w sło­ikach bar­dzo się zde­ner­wo­wa­li i popro­si­li mnie, żeby coś z tym zro­bi­ła. Zna­la­złam więc Ewę, któ­ra mówi, że

Prze­czy­taj wię­cej!

Gryczano-bananowe muffinki. Blogerzy gotują studentom!

  Bar­dzo miło mi gościć Cię w pierw­szym odcin­ku serii “Blo­ge­rzy gotu­ją stu­den­tom”. Przy­po­mnę tyl­ko, że co tydzień w pią­tek na blo­gu będą publi­ko­wa­ne wpi­sy kuli­nar­ne, któ­re mają za zada­nie uła­twić Ci goto­wa­nie na stu­diach. Ma być szyb­ko, tanio, zdro­wo, no i oczy­wi­ście smacz­nie! Jako pierw­sza

Prze­czy­taj wię­cej!

5 produktów, które zdrowo odżywiający się student musi mieć w domu. + Pokaż swój przepis na moim blogu!

  Minął pierw­szy mie­siąc roku aka­de­mic­kie­go, ja się naobie­cy­wa­łam, a teraz czas zamie­nić sło­wa w czy­ny. W dzi­siej­szym wpi­sie o nowej serii z prze­pi­sa­mi na stu­denc­kie — tanie, zdro­we i szyb­kie dania. Dzię­ki tym wpi­som chcia­ła­bym uła­twić Wam życie i pomóc zaosz­czę­dzić tro­chę cza­su. Gorą­co zachę­cam

Prze­czy­taj wię­cej!

Planowanie posiłków — jeszcze tego nie robisz?

  Myślę, że nie prze­sa­dzę, jeśli powiem, że dzień w któ­rym wpro­wa­dzi­łam w życie pla­no­wa­nie posił­ków, był jed­nym z tych dni, któ­re znacz­nie zmie­ni­ły moją codzien­ność. Prze­cież wszy­scy musi­my jeść! I to czę­sto! Przy­go­to­wa­nie oraz kon­sump­cja posił­ków zaj­mu­ją spo­ro cza­su, a że jeste­śmy tym, co

Prze­czy­taj wię­cej!

Seria: Blogerzy na studiach. 5 przepisów na szybkie, tanie i zdrowe dania dla studentów.

  Miło mi powi­tać Cię w pierw­szym wpi­sie nowej serii: Blo­ge­rzy na stu­diach. W tym cyklu będę pytać blo­ge­rów o ich prze­ży­cia zwią­za­ne ze stu­dia­mi, jak i o opi­nie na tema­ty powią­za­ne z nimi. Cała akcja potrwa mie­siąc i posta­ram się, by poja­wia­ła się na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak w prosty sposób przygotować wyrafinowaną i romantyczną kolację?

W wąskich krę­gach (nie­prze­kra­cza­ją­cych pro­gu mojej kuch­ni) zwa­na jestem bogi­nią patel­ni i pie­kar­ni­ka.  Talent ten na co dzień ukry­wam głę­bo­ko w zaka­mar­kach lodów­ki. Strach przed sła­wą Nigel­li para­li­żu­je moje skrom­ne ser­ce i każe mi ukry­wać te powa­la­ją­ce zdol­no­ści. Nie­ste­ty, nie może­cie spo­dzie­wać się zbyt wie­lu

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2