Kategoria BLOGOWANIE

16 nagłówków, które zawsze działają. Tak jak ten.

  Są takie tytu­ły, w któ­re chęt­niej kli­ka­my. To tak zwa­ne kli­kal­ne nagłów­ki. Rów­nie czę­sto kry­ty­ko­wa­ne jak i sto­so­wa­ne. Codzien­nie śmi­ga­ją nam przed ocza­mi i codzien­nie budzą naszą cie­ka­wość. Te sta­łe połą­cze­nia słów wciąż się spraw­dza­ją i aż dziw­ne, że jesz­cze się nie znu­dzi­ły. Czy

Prze­czy­taj wię­cej!

Blogowe podsumowanie roku 2014

  Koń­czy się sta­ry rok, czy­li mamy okres pod­su­mo­wań, roz­my­ślań i pla­nów. Te ostat­nie przed­sta­wi­łam Wam w wpi­sie 21 rze­czy do zro­bie­nia w wie­ku 21 lat. Z tego powo­du nie robię posta­no­wień nowo­rocz­nych. Oczy­wi­ście, obie­cu­ję sobie, że będę bar­dziej dbać o die­tę, że będę szko­lić języ­ki, obro­nię

Prze­czy­taj wię­cej!

Przywitaj się ze mną na portalach społecznościowych!

Witaj­cie kocha­ni. Może nie­któ­rzy z Was już zauwa­ży­li, że wraz z prze­pro­wadz­ką blo­ga prze­pro­wa­dzi­łam się na róż­ne por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we. Tro­chę się pomie­sza­ło, na Blo­glo­vin musia­łam zało­żyć zupeł­nie nowe kon­to., dla­te­go oso­by któ­re mnie tam sub­skry­bo­wa­ły już nie­dłu­go nie będą mia­ły dostę­pu do nowych tre­ści. O

Prze­czy­taj wię­cej!

Blogowa przeprowadzka zakończona!

Cześć! Witam Cię na nowej odsło­nie blo­ga Blue Kan­ga­roo. Powiem Ci, że ogrom­nie się cie­szę, że naresz­cie mogę podzie­lić się z Tobą nową witry­ną. Jestem bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­na i cie­ka­wa tego, co o niej powiesz. Może­my śmia­ło stwier­dzić, że przez ostat­nie tygo­dnie blog był na waliz­kach. Moim celem

Prze­czy­taj wię­cej!

5 ulubionych, małych blogasków.

Mówiąc małe blo­ga­ski mam na myśli takie jak mój, któ­re mają oko­ło 200–300 obser­wa­to­rów i mniej. Cza­sem zda­rza mi się, że zapo­mnę zapi­sać sobie takie­go blo­ga­ska i prze­pa­da on gdzieś w otchła­ni inter­ne­tów, a ja nie wiem jak do nie­go tra­fić. Są i takie, któ­re

Prze­czy­taj wię­cej!

Moje ulubione kanały na Youtube.

  Tak jak w tytu­le, poka­żę Ci dzi­siaj moje ulu­bio­ne kana­ły na YT. Ogól­nie nie spę­dzam tam zbyt wie­le cza­su i nie jestem jakoś wybit­nie obe­zna­na w “youtu­be­rach”. Dla­te­go więk­szość śle­dzo­nych prze­ze mnie kana­łów jest bar­dzo zna­na, ale są też takie, o któ­rych mogłeś nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Moje zdanie na temat poprawności językowej.

Wiem, że nie­któ­rzy po tym wpi­sie będą mie­li ocho­tę mnie zaszty­le­to­wać. Jeśli jesteś jed­nym z wiel­kich obroń­ców języ­ka pol­skie­go, to oszczędź sobie ner­wów i nie czy­taj dalej. A jeśli zde­cy­du­jesz się na prze­czy­ta­nie całe­go tek­stu, to oszczędź tych ner­wów mi i pro­szę nie wyle­waj zło­ści

Prze­czy­taj wię­cej!

Nietypowy sposób ćwiczenia sztuki pisania.

Wszy­scy powta­rza­ją, że aby lepiej pisać, nale­ży… wię­cej pisać. Ćwi­cze­nie, któ­re chcę Ci przed­sta­wić wca­le nie prze­czy tej zasa­dzie. Ono po pro­stu ją uzu­peł­nia. Patent ten wymy­śli­łam sama. Dzię­ki nie­mu będziesz mógł ćwi­czyć swo­je zdol­no­ści pisar­skie nie pisząc w dosłow­nym tego sło­wo zna­cze­niu. Jestem typem

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy tylko blogerzy czytają blogi?

Czy­ta­jąc komen­ta­rze na wła­snym, ale tak­że na innych blo­gach zauwa­ży­łam, że więk­szość z nich publi­ko­wa­na jest przez blo­ge­rów. Zresz­tą nie trud­no to zauwa­żyć. Wie­lu z nich czę­sto lin­ku­je do swo­ich stron. Naj­gor­szy spam widać na blo­gach modo­wych. Kie­dy jesz­cze mój blog opie­rał się głów­nie na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak blogi zmieniły moje życie?

Tak sobie, myślę, że ten wpis mógł­by rów­nie dobrze nosić nazwę “Dla­cze­go war­to czy­tać blo­gi?”, bo już na wstę­pie mogę powie­dzieć, że moje życie zmie­ni­ło się na lep­sze. Tyle war­to­ścio­wych infor­ma­cji, któ­re wcie­li­łam w życie nie dały­by mi z pew­no­ścią ani tele­wi­zja ani radio ani

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2