Kategoria MODA I URODA

16 nietypowych torebek, których nie mogę mieć.

Hej! Zdję­cia, któ­re zaraz zoba­czy­cie zbie­ram suk­ce­syw­nie od dłuż­sze­go cza­su. Więk­szość z nich zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w osob­nym fol­de­rze na face­bo­oku. Ory­gi­na­le, nie­ty­po­we, dziw­ne toreb­ki bar­dzo mi się podo­ba­ją, ale nie­ste­ty nie są ogól­nie dostęp­ne. Dla­te­go posta­no­wi­łam zro­bić swo­ją toreb­kę — książ­kę, któ­rą może­cie zoba­czyć <TUTAJ>

Prze­czy­taj wię­cej!

7 warstw wystarczy, by mieć piękne paznokcie.

  Sele­ne czy­li Twój pierw­szy lakier. Albo przy­naj­mniej jeden z pierw­szych. Kupi­łaś go bo był super tani. Kosz­to­wał jedy­ne 1,99 i miał pięk­ny wyra­zi­sty kolor, ale tyl­ko w opa­ko­wa­niu. Poma­lo­wa­łaś dwie war­stwy, a Twój pazno­kie­tek nadal uśmie­chał się do Cie­bie, spod cien­kiej powło­ki lakie­ru. Nało­ży­łaś

Prze­czy­taj wię­cej!

Krakowski szyk w śląskim wykonaniu

Ach Ania za póź­na pora na wrzu­ca­nie posta, trze­ba było wcze­śniej na ten auto­bus pójść… Przy­by­wam do Was z szyb­kim wpi­sem, mam nadzie­je, że dzi­siej­sze zdję­cia są wię­cej war­te niż tysiąc słów… coś jak Mer­ci ? płasz­czyk — sh ( może to nie inte­res życia

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak co sezon zmieniać garderobę tanim kosztem.

Witaj­cie! Zanim zacznie­cie krzy­czeć, że to taki kon­sump­cjo­nizm, że dzie­ci w Afry­ce gło­du­ją a ja chcę co sezon kupo­wać nowe ciusz­ki, to powiem, że ten post ma wła­śnie na celu przed­sta­wie­nie cze­goś zupeł­nie odwrot­ne­go. Cze­goś co wręcz hamu­je ryk kon­sump­cjo­ni­zmu w naszych umy­słach i zaha­cza

Prze­czy­taj wię­cej!

JAK KUPOWAĆ W LUMPEKSACH?

  Jakieś 80 do 90 % pro­cent rze­czy, któ­re poka­zu­ję tutaj na blo­gu kupi­łam w sh, więc myślę, że tro­chę się już nauczy­łam o prze­szu­ki­wa­niu śmier­dzą­cych zaka­mar­ków lum­pek­sów i mogę podzie­lić się z Wami moimi spo­strze­że­nia­mi :)   1. Miej swo­je­go fawo­ry­ta     War­to

Prze­czy­taj wię­cej!

Szklany wieczór.

Witaj­cie kocha­ni ;) Oh ile ja się o tym nama­rzy­łam, ile nacze­ka­łam i mam ! zdję­cia w szklar­ni, oczy­wi­ście wyko­na­ne przez moją cudow­ną Olę.  ( Pssst laj­kuj­cie ten talen­cik TUTAJ ) Waka­cje jak waka­cje, wszy­scy pod­eks­cy­to­wa­ni opo­wia­da­ją ile to rze­czy nie zro­bią ile to przy­gód nie

Prze­czy­taj wię­cej!

lazy dog runs fast

Hej kocha­ni ;)   Tak daw­no tu nic nie wrzu­ca­łam, że napraw­dę ogrom­nie cie­szy mnie moż­li­wość opu­bli­ko­wa­nia cze­goś nowe­go. Waka­cje wkoń­cu się zaczę­ły, więc cze­ka nas peł­no “sza­lo­nych sty­li­za­cji” typu szor­ty plus Tshirt na świa­to­wych blo­ga­skach :P Jestem cie­ka­wa co za hito­we waka­cyj­ne looki przy­nio­są

Prze­czy­taj wię­cej!

geometrically

koszu­la — sh buty — www.czasnabuty.pl zako­la­nów­ki — no name­pa­sek — sh oku­la­ry — szafa.pl Hype me and fol­low on look­bo­ok :

diamond

Dzi­siaj bez wstę­pu :) buty — czasnabuty.pl raj­sto­py — Cal­ze­do­nia spód­nicz­ka — szafa.pl bluz­ka — no name koszu­la — sh kurt­ka — sh komin — sh naszyj­nik — River Island

Bonheur

Cześć kocha­ni :*:) Na począ­tek muszę napi­sać, że bar­dzo się cie­szę, że coraz wię­cej osób tu zaglą­da. Pew­nie wpływ ma na to moja w koń­cu osią­gnię­ta sys­te­ma­tycz­ność :P Dzię­ku­ję Wam baaar­dzo :*:) Dzi­siaj “ałt­fi­cik wprze­da­żo­wy”. Porząd­ne pro­mo­cje moż­na zastać jak wia­do­mo w H&M. Wcho­dzi­my do

Prze­czy­taj wię­cej!