Kategoria W KUCHNI

Jak w prosty sposób przygotować wyrafinowaną i romantyczną kolację?

W wąskich krę­gach (nie­prze­kra­cza­ją­cych pro­gu mojej kuch­ni) zwa­na jestem bogi­nią patel­ni i pie­kar­ni­ka.  Talent ten na co dzień ukry­wam głę­bo­ko w zaka­mar­kach lodów­ki. Strach przed sła­wą Nigel­li para­li­żu­je moje skrom­ne ser­ce i każe mi ukry­wać te powa­la­ją­ce zdol­no­ści. Nie­ste­ty, nie może­cie spo­dzie­wać się zbyt wie­lu

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wytrwać w postanowieniu: Od dzisiaj nie jem słodyczy.

  W zeszłą śro­dę posta­no­wi­łam ponow­nie wstrzy­mać się z jedze­niem sło­dy­czy. Ostat­ni raz wyzwa­nie pod­ję­łam dwa lata temu! Wte­dy wytrzy­ma­łam 2 mie­sią­ce, cho­ciaż zało­ży­łam sobie mie­siąc :) Po pro­stu tak bar­dzo odzwy­cza­iłam się od sma­ku słod­ko­ści, że nie mia­łam na nie ocho­ty. Naj­więk­szym osią­gnię­ciem, przy

Prze­czy­taj wię­cej!

Co gdy musisz jeść bezglutenowo? #1 Cena

Wysze­dłeś wła­śnie od leka­rza z wyni­ka­mi badań i sta­ło się, masz aler­gię na glu­ten. Obej­rza­łeś dzie­siąt­ki fil­mi­ków o szko­dli­wo­ści zbóż na cerę, posta­na­wiasz zre­zy­gno­wać z glu­te­nu, od zaraz. Prze­czy­ta­łeś tysiąc arty­ku­łów o szko­dli­wo­ści glu­te­nu na Twój orga­nizm, rezy­gnu­jesz, natych­miast. Jest pora obia­do­wa, mama zro­bi­ła kotlet

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zrobić TURTLE z COFFEE HEAVEN ?

Pew­nie nie­jed­na i nie­je­den z Was, któ­rzy pró­bo­wa­li tej kawy, natych­miast się w niej zako­cha­li. Swój wyjąt­ko­wy smak zawdzię­cza ona nie­ty­po­wej recep­tu­rze. Tur­tle jest mie­szan­ką zie­lo­nej her­ba­ty, kawy oraz przy­praw. Przy­zna­cie sami, że łącze­nie her­ba­ty i kawy wyda­je się co naj­mniej dziw­ne, ale wła­śnie zie­lo­na her­ba­ta nada­je

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2