Kategoria KULTURKA

Czytałaś książkę pół roku? To świetnie!

Ile razy sły­sza­łaś o książ­kach tak cie­ka­wych, że pochła­nia się je w jeden dzień a nawet i wie­czór? Bar­dzo zazdro­ścisz oso­bom, któ­re mają na to czas, ale Ty sama nie mia­łaś go tyle odkąd skoń­czy­łaś Har­re­go Pot­te­ra? Nic w tym złe­go a wię­cej nawet dobre­go!

Prze­czy­taj wię­cej!

Towarzyszu Czytelniku!

Dłu­go się zasta­na­wia­łam z któ­rej stro­ny ugryźć ten film. To nie jest tak, że teraz opi­szę tu sce­na­riusz, muzy­kę, grę aktor­ską, mon­taż i co tam jesz­cze się da. O tym może­cie poczy­tać sobie na film­we­bie. Ja chcia­łam zro­bić tak, żeby po prze­czy­ta­niu tego arty­ku­łu, na

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2