Kategoria Moim zdaniem

hippie says: goodbye summer

Hej ! Pew­nie duża część z Was odwie­dza już szkol­ne mury. Ja jesz­cze mogę cie­szyć się waka­cja­mi i sta­rać się zatrzy­mać lato. Uży­wa­jąc mocy i poten­cja­łu przy­cze­py cam­pin­go­wej stwo­rzy­ły­śmy z Olą mały hip­pie świat. Powiedz­cie sami jak nam poszło :)        A! bluz­kę zro­bi­łam

Prze­czy­taj wię­cej!

Croissant

Hej! Na wstę­pie chcę Wam podzię­ko­wać za wszyst­kie te gra­tu­la­cje pod ostat­nim postem. dzię­ki ! 3   A dzi­siaj wrzu­cam dru­gą z rzę­du sesyj­kę w polu. Minął podaj­że tydzień od ostat­nie­go posta a tu już sko­si­li pola! A więc roda­cy, spiesz­my się kochać pola —

Prze­czy­taj wię­cej!

H&M dress in the farmland.

Cześć !  Zno­wu dłu­go mnie nie było z wła­sny­mi fot­ka­mi, ale wie­cie jak to jest pogo­da nie ta albo pra­ca… Ale mam nadzie­ję, że spodo­ba­ły wam się inspi­ra­cje, któ­re w mię­dzy­cza­sie tutaj dostar­czy­łam ? Dzi­siaj publi­ku­ję “seszyn” pro­sto z pola jak to każ­dej dziew­czy­nie ze

Prze­czy­taj wię­cej!

Smile? Cisza przed burzą.

Dzi­siaj był taki męczą­cy dzień, że wybra­łam się na rower.. tuż przed burzą, oto wynik.  A i jesz­cze coś… w pią­tek matu­ra.