Kategoria Moim zdaniem

Jak wyleczyć przeziębienie (gorączkę i katar) w 24 godziny? Naturalna metoda!

Wła­ści­wie to już dru­gi wpis z rzę­du, któ­ry powin­nam zacząć od słów “Ten tekst miał w ogó­le nie powstać.” No bo prze­cież nie mia­łam się roz­cho­ro­wać. Nie zapla­no­wa­łam cho­ro­by na wie­czór, w któ­rym pro­wa­dzi­łam webi­nar o tym, jak uczyć się szyb­ko i efek­tyw­nie, a jed­nak

Prze­czy­taj wię­cej!

Rusza przedsprzedaż Sesyjnego Poradnika! Pokonajmy sesję razem!

Wszyst­ko dzie­je się z jakie­goś powo­du. Nie żyję dłu­go, zale­d­wie 23 lata, a już potra­fię spoj­rzeć na moją prze­szłość z lotu pta­ka i dostrzec to, jak kon­kret­ne wyda­rze­nia wpły­nę­ły na to, gdzie jestem teraz. Nie przez przy­pa­dek wylą­do­wa­łam w szpi­ta­lu w kla­sie matu­ral­nej i na pierw­szym

Prze­czy­taj wię­cej!

O tym, jak mocno się wkurzyłam, a potem pozbyłam się guzka w piersi.

Dzi­siej­szy wpis będzie bar­dzo oso­bi­sty. Nie o stu­diach, a o zdro­wiu, tema­cie, któ­ry doty­czy każ­de­go z nas.         W grud­niu ubie­głe­go roku, sie­dząc przy wigi­lij­nym sto­le, zaczę­łam odczu­wać sil­ne bóle w lewej pier­si. Były bar­dzo nie­przy­jem­ne, ale myśla­łam, że to chwi­lo­we nad­wy­rę­że­nie.

Prze­czy­taj wię­cej!

Urodzinowy wpis i urodzinowa ankieta dla wszystkich Kangurów!

  Uwa­ga, uwa­ga! Dzi­siaj mamy wiel­ki dzień! Dzi­siaj 9 listo­pa­da mija­ją dokład­nie 2 lata odkąd prze­nio­słam się na Word­Pres­sa, zmie­ni­łam kon­cep­cję blo­ga i zaczę­łam wytrwa­le i sys­te­ma­tycz­nie two­rzyć to miej­sce. Dzi­siaj więc świę­tu­je­my, ja otwie­ram butel­kę dobre­go… soku pomi­do­ro­we­go, Wy przy­wdzie­wa­cie balo­we wdzian­ka i zaczy­na­my!

Prze­czy­taj wię­cej!

Kiedy w końcu docenisz swe pole?

Odkąd przy­je­cha­łam z Era­smu­sa moje oczy nie potra­fią oduczyć się tury­stycz­ne­go patrze­nia na świat. Jak­by przy­cisk się zaciął i zablo­ko­wał powrót do nor­mal­no­ści. Mijam więc bez mru­gnię­cia okiem brzyd­kie budyn­ki i roz­dzia­wiam buzię na widok tych ład­nych. I choć we Wło­szech zachwy­ca­łam się wido­kiem morza i gór,

Prze­czy­taj wię­cej!

Lista książek na wakacje 2016. Dodaj coś od siebie!

Kie­dy myślę o ide­al­nych waka­cjach zawsze widzę sie­bie z książ­ką, leżą­cą gdzieś nad brze­giem jezio­ra. Po Era­smu­sie postrze­ga­nie to zosta­ło nie­co spa­czo­ne, bo waka­cje trwa­ły u mnie jak­by dłu­żej, a pod ręką mia­łam jedy­nie e-booki a nie praw­dzi­we, papie­ro­we książ­ki, któ­re nada­ją czy­ta­niu ten magicz­ny kli­mat.

Prze­czy­taj wię­cej!

Lista rzeczy do zrobienia w wakacje 2016 — inspiracje.

Sesja jesz­cze nie dobie­gła koń­ca, a gło­wa już odbie­ga marze­nia­mi do cza­su waka­cji i moje­go poby­tu w Pol­sce. Tar­ga­ją mną sprzecz­ne uczu­cia! Z jed­nej stro­ny nie chcę wyjeż­dżać z Włoch, a z dru­giej, tęsk­nię już za domem. Nie wiem, czy mam się cie­szyć czy pła­kać,

Prze­czy­taj wię­cej!

8 punktów o tym, jak nie pisać pracy naukowej.

Spe­cjal­nie na potrze­by tego wpi­su, dłu­go i nie­stru­dze­nie, testo­wa­łam wszyst­kie poniż­sze rady, aby z czy­stym sumie­niem móc napi­sać o tym, jak nie pisać pra­cy nauko­wej. Czy­taj­cie uważ­nie i weź­cie sobie te punk­ty do ser­ca. Niech moje wysił­ki i cier­pie­nia nie pój­dą na mar­ne!     1.

Prze­czy­taj wię­cej!

Share Week: Trzech blogerów z pasją i 13-stu, którym jestem wdzięczna.

Sha­re week, to zacna idea Andrzej Tuchol­skie­go. Gorą­co zachę­cam Cię, nie­za­leż­nie od tego jakie­go blo­ga pro­wa­dzisz, do dołą­cze­nia do akcji. Możesz pole­cić twór­ców, któ­rych podzi­wiasz, któ­rzy jakoś Ci pomo­gli, roz­śmie­szy­li, któ­rych chcesz doce­nić. Możesz popra­wić humor swo­je­mu ulu­bio­ne­mu blo­ge­ro­wi dopi­su­jąc go do listy. Autor, któ­ry

Prze­czy­taj wię­cej!

Hand lettering — idealny sposób na nudny wykład.

Dobra, każ­dy to zna. Pół­to­rej godzi­ny spę­dzo­ne w jed­nym miej­scu pod­czas nud­ne­go wykła­du potra­fi bar­dzo zmę­czyć czło­wie­ka. Tak bar­dzo, że bied­ny cza­sem nawet zasy­pia. I cho­ciaż wie, że nie wypa­da nie potra­fi się powstrzy­mać. Myśli krą­żą gdzieś mię­dzy obia­dem a teo­rią względ­no­ści. Na pew­no nie

Prze­czy­taj wię­cej!