Kategoria PO PROSTU MOIM ZDANIEM

5 nietypowych rzeczy, które lubię w wakacjach.

 Zapach opa­lo­nej skó­ry. Widok z per­spek­ty­wy leżą­cej na trawie/plaży oso­by. Pierw­sze zim­ne dresz­cze przy wcho­dze­niu do base­nu. Pod­eks­cy­to­wa­nie wymie­sza­ne ze stre­sem przed wyjaz­dem. Smak owo­ców sezo­no­wych, zry­wa­nych pro­sto z krzacz­ka. Przez naj­bliż­sze dni, będzie­cie musie­li zado­wo­lić się taki­mi “pół­po­sta­mi”, bo tak jak widzie­li obser­wu­ją­cy mnie

Prze­czy­taj wię­cej!

Kiedyś było lepiej.

Ile razy już sły­sza­łeś te sło­wa? A może lepiej zapy­tać ile razy sam je wypo­wie­dzia­łeś? Kie­dyś było lepiej. A wte­dy, to były cza­sy! Kto tak nie mówi? Wszy­scy wspo­mi­na­my prze­szłość z sen­ty­men­tem. Czę­sto wręcz ją glo­ry­fi­ku­je­my i w róż­nym stop­niu ubar­wia­my to, co było kie­dyś.  Nie waż­ne czy

Prze­czy­taj wię­cej!

Wymyśl sobie tytuł posta o wszystkim.

Cześć! Mam do Cie­bie pyta­nie. Wła­ści­wie mam do Cie­bie milion pytań. Nie wiem kim jesteś, ale nie cho­dzi mi teraz o to, żebyś wypełniał/wypełniała jakąś ankie­tę na ten temat. Ale nie wiem też cze­go chcesz ode mnie. Cze­go szu­kasz na tym blo­gu, dla­cze­go tutaj jesteś,

Prze­czy­taj wię­cej!

Halo panie prezydencie, mamy błąd w Konstytucji!

  Dobrze było­by: “Popraw­ny zapis w Kon­sty­tu­cji musi brzmieć: Her­bem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go na czer­wo­nym polu albo też godłem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go. Twór­cy Usta­wy Zasad­ni­czej pomy­li­li poję­cia godła i her­bu.”   Źle jest:   “godłem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go na

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 4 5