Kategoria MOTYWACJA

Żyjemy tak długo, jak długo ktoś wypowiada nasze imię.

  Moż­li­we, że ten tekst lepiej wybrzmiał­by na począt­ku listo­pa­da, kie­dy to gania­my się po cmen­ta­rzach i nagrob­kach. Wte­dy dużo mówi się o pamię­ci, o któ­rej potem się zapo­mi­na, by zno­wu przy­po­mnieć sobie o niej, gdy minie kolej­ny rok.   Co roku całą rodzi­ną odwie­dza­my ten grób.

Prze­czy­taj wię­cej!

Akcja Wakacyjny Budzik! #5 Co chciałeś zrobić w te wakacje?

  No i posta­no­wio­ne! Prze­no­si­my się z całą akcją na por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we. Nie­ste­ty przy sys­te­mie 2–3 wpi­sów na tydzień, było jej tutaj zde­cy­do­wa­nie za dużo. Czu­łam, że zabie­ra­ła mi prze­strzeń twór­czą na blo­gu. ;D Oczy­wi­ście dzi­siaj, jak co tydzień prze­czy­ta­cie o kolej­nej przy­po­mi­naj­ce. Jed­nak następ­nym

Prze­czy­taj wię­cej!

Samospełniające się proroctwo. Jak je wykorzystać?

Na tym blo­gu czę­sto powta­rzam, że wszyst­ko zaczy­na się od myśli. To chy­ba naj­więk­sze z moich życio­wych “odkryć”, któ­re bar­dzo dużo w tym moim życiu zmie­ni­ło. I nie jest to jedy­nie jakieś tam filo­zo­ficz­ne zało­że­nie, a czy­sta praw­da ujaw­nia­ją­ca się w psy­cho­lo­gii, jako samo­speł­nia­ją­ce się

Prze­czy­taj wię­cej!

Akcja Wakacyjny Budzik! #4 Nowa umiejętność.

  Hej! Wiesz, że to już mie­siąc Akcji Waka­cyj­ny Budzik? Ten czas tak szyb­ko leci, a mi wyda­je się, że mam jesz­cze tyle rze­czy do zro­bie­nia! Nie wiem, jak ja dawa­łam radę wypo­cząć pod­czas szkol­nych waka­cji. Te aka­de­mic­kie są znacz­nie faj­niej­sze! Co do dzi­siej­szej przy­po­mi­naj­ki,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wyrobić w sobie nawyk biegania. Poradnik dla osób o słabej sile woli.

  Od razu powiem, że nie jest to typo­wy porad­nik dla bie­ga­czy, bo żaden ze mnie spe­cja­li­sta. Nie będę się sku­piać na tech­nicz­nej stro­nie bie­ga­nia, a raczej na jego men­tal­nych pod­sta­wach. W tym tek­ście przed­sta­wię histo­rię doty­czą­ce­go tego, jak poko­na­łam swo­je leni­stwo i zaczę­łam bie­gać

Prze­czy­taj wię­cej!

Akcja Wakacyjny Budzik! #2 Czy się ruszasz? Wyzwanie sportowe.

  Witaj w dru­gim wpi­sie Akcji Waka­cyj­ny Budzik. Ta akcja ma na celu przy­po­mnieć nam o waka­cyj­nych posta­no­wie­niach i pomóc w ich reali­za­cji. Cały pomysł opi­sa­łam dokład­nie przed tygo­dniem w pierw­szej czę­ści. Jeże­li nie widzia­łeś tego wpi­su koniecz­nie do nie­go zaj­rzyj. Znaj­dziesz tam rów­nież Wyzwa­nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Jaką przeszkodę jeszcze sobie wymyślisz?

  Na pew­no wiesz, na co Cię w życiu stać, co jesteś w sta­nie zro­bić, a z czym nigdy byś sobie nie pora­dził. Wiesz, jakie posia­dasz umie­jęt­no­ści, jak możesz je roz­wi­jać, ale wiesz też w czym jesteś kom­plet­nym bez­ta­len­ciem. Tak? Zapy­tam tyl­ko, a skąd to

Prze­czy­taj wię­cej!

Ekscytacja — najprzyjemniejsze uczucie świata.

  Eks­cy­tuj się. Dostar­czaj sobie eks­cy­ta­cji każ­de­go dnia. Rób to co kochasz i rób to czę­sto. Jeśli chcesz, by Two­je życie wyglą­da­ło niczym film napisz do nie­go sce­na­riusz. To wła­śnie Ty go two­rzysz. Od Cie­bie zale­ży, czy Twój film będzie sła­bym roman­sem czy też dzie­łem war­tym Oska­ra.

Prze­czy­taj wię­cej!

Co byś zrobił, gdybyś został sam w mieście?

  Gdy­by wszyst­kie uli­ce opu­sto­sza­ły, gdy­by w skle­pach nie było eks­pe­dien­tek, gdy­by w urzę­dach nie było urzęd­ni­ków, w szko­łach uczniów, w domach miesz­kań­ców a na pksie żuli. Co byś wte­dy zro­bił?   Budzisz się rano, jest jesz­cze cicho, jakoś dziw­nie cicho. Wyglą­dasz przez okno i

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wytrwać w postanowieniu: Od dzisiaj nie jem słodyczy.

  W zeszłą śro­dę posta­no­wi­łam ponow­nie wstrzy­mać się z jedze­niem sło­dy­czy. Ostat­ni raz wyzwa­nie pod­ję­łam dwa lata temu! Wte­dy wytrzy­ma­łam 2 mie­sią­ce, cho­ciaż zało­ży­łam sobie mie­siąc :) Po pro­stu tak bar­dzo odzwy­cza­iłam się od sma­ku słod­ko­ści, że nie mia­łam na nie ocho­ty. Naj­więk­szym osią­gnię­ciem, przy

Prze­czy­taj wię­cej!