Kategoria NIEKOMFORTOWE PONIEDZIAŁKI

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #5

Hej! To jest seria, w któ­rej to co ponie­dzia­łek, ja wraz z Wami i Wy wraz ze mną uczy­my się wycho­dzić poza nasze stre­fy kom­for­tu, by nie bać się nowo­ści, wpro­wa­dzać więk­sze zmia­ny w swo­im życiu i osią­gać wię­cej. No i tak­że po to, by wieść

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #4

Hej! Dzi­siej­szy post z ponie­dział­ko­wej serii nie­co póź­niej niż zawsze, a to dla­te­go, że nie mia­łam prą­du po połu­dniu przez strasz­ną burzę. Cie­ka­wa jestem jak Ci poszło zada­nie z zeszłe­go tygo­dnia, bo ja muszę Ci się do cze­goś przy­znać. Oba­wiam się, że nie zali­czy­łam ostat­nie­go

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #3

Hej! To jest seria, w któ­rej to co ponie­dzia­łek, ja wraz z Wami i Wy wraz ze mną uczy­my się wycho­dzić poza nasze stre­fy kom­for­tu, by nie bać się nowo­ści, wpro­wa­dzać więk­sze zmia­ny w swo­im życiu i osią­gać wię­cej. No i tak­że po to, by wieść

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #2

Hej! Witaj w dru­gim odcin­ku serii, w któ­rej to ja wraz z Wami i Wy wraz ze mną uczy­my się wycho­dzić poza nasze stre­fy kom­for­tu, by nie bać się nowo­ści, wpro­wa­dzać więk­sze zmia­ny w swo­im życiu i osią­gać wię­cej. No i tak­że po to, by

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #1 ale po co?

Cześć! Pew­nie nie raz sły­sza­łeś zda­nie, że zmia­ny są dobre. Ja oso­bi­ście wiem, że wycho­dze­nie poza stre­fę kom­for­tu jest mega waż­ną rze­czą, ale jakoś przy tru­dach dnia czę­sto o tym zapo­mi­nam. Myślę więc, że jeśli będę mia­ła moty­wa­cję : co ponie­dzia­łek post o wykra­cza­niu poza

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2