Kategoria Rozwój osobisty

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #5

Hej! To jest seria, w któ­rej to co ponie­dzia­łek, ja wraz z Wami i Wy wraz ze mną uczy­my się wycho­dzić poza nasze stre­fy kom­for­tu, by nie bać się nowo­ści, wpro­wa­dzać więk­sze zmia­ny w swo­im życiu i osią­gać wię­cej. No i tak­że po to, by wieść

Prze­czy­taj wię­cej!

A co jeśli… czyli słowa, których nie znoszę.

  A co jeśli on nie zadzwo­ni, nie przy­je­dzie, a co jeśli to nie pomo­że. A co jeśli się nie dosta­nę, a co jeśli będzie padać, a co jeśli nie zdą­żę, a co jeśli się nie zgo­dzą. A co jeśli prze­sta­niesz to mówić? Nie wiem

Prze­czy­taj wię­cej!

Moje dziwne ćwiczenie na kreatywność.

Wła­ści­wie zasta­na­wiam się, czy dobrze zaty­tu­ło­wa­łam ten wpis, bo prze­cież więk­szość takich ćwi­czeń jest dziw­na. Faj­ne jest w nim to, że mogę je wyko­ny­wać w każ­dej wol­nej chwi­li w cią­gu dnia. To waż­ne dla mnie i dla Was pew­nie też, bo wąt­pię, żeby­ście byli w

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #4

Hej! Dzi­siej­szy post z ponie­dział­ko­wej serii nie­co póź­niej niż zawsze, a to dla­te­go, że nie mia­łam prą­du po połu­dniu przez strasz­ną burzę. Cie­ka­wa jestem jak Ci poszło zada­nie z zeszłe­go tygo­dnia, bo ja muszę Ci się do cze­goś przy­znać. Oba­wiam się, że nie zali­czy­łam ostat­nie­go

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #3

Hej! To jest seria, w któ­rej to co ponie­dzia­łek, ja wraz z Wami i Wy wraz ze mną uczy­my się wycho­dzić poza nasze stre­fy kom­for­tu, by nie bać się nowo­ści, wpro­wa­dzać więk­sze zmia­ny w swo­im życiu i osią­gać wię­cej. No i tak­że po to, by wieść

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #2

Hej! Witaj w dru­gim odcin­ku serii, w któ­rej to ja wraz z Wami i Wy wraz ze mną uczy­my się wycho­dzić poza nasze stre­fy kom­for­tu, by nie bać się nowo­ści, wpro­wa­dzać więk­sze zmia­ny w swo­im życiu i osią­gać wię­cej. No i tak­że po to, by

Prze­czy­taj wię­cej!

Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #1 ale po co?

Cześć! Pew­nie nie raz sły­sza­łeś zda­nie, że zmia­ny są dobre. Ja oso­bi­ście wiem, że wycho­dze­nie poza stre­fę kom­for­tu jest mega waż­ną rze­czą, ale jakoś przy tru­dach dnia czę­sto o tym zapo­mi­nam. Myślę więc, że jeśli będę mia­ła moty­wa­cję : co ponie­dzia­łek post o wykra­cza­niu poza

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego warto życzyć miłego dnia?

  Dzi­siej­szy wpis doty­czy drob­nost­ki, dwóch słów, któ­re w Pol­sce są bar­dzo rzad­ko wypo­wia­da­ne. Jakoś nasza kul­tu­ra ogra­ni­cza się do for­mal­nej grzecz­no­ści w skle­pach, urzę­dach i innych insty­tu­cjach publicz­nych. Mówi­my dzień dobry i do widze­nia, pro­si­my o dłu­go­pis i dzię­ku­je­my, gdy ktoś nam go poda.

Prze­czy­taj wię­cej!

UWAGA na planowanie czasu!

Cześć jak się mie­wasz? Mam nadzie­ję, że teraz, w waka­cje masz czas dla sie­bie, bo u mnie poja­wił się z tym mały pro­blem, ale myślę, że powo­li wra­cam do rów­no­wa­gi. Pew­nie zro­bi­łeś milion pla­nów na waka­cje, pod­eks­cy­to­wa­ny, jak to nie zmie­nią one Two­je­go życia. To

Prze­czy­taj wię­cej!

10 rad, jak nie organizować czasu

1. To pierw­sze i naj­waż­niej­sze, nie pla­nuj dnia! Żyj spon­ta­nicz­nie i ciesz się chwi­lą, podej­muj szyb­kie decy­zje, nie pozwól sobie wmó­wić, że pla­no­wa­nie jest dobre, prze­cież nie możesz się ogra­ni­czać! 2. Śpij dłu­go! Jak masz na 8, to do 7:30, co z tego, że się

Prze­czy­taj wię­cej!