Kategoria PO PROSTU ROZWÓJ

Pierwsze zmarszczki, niska samoocena i jedyny sposób na problem starzenia się.

  Sie­dzę przed vin­ta­ge lustrem pro­sto z Ikei i pudru­ję nosek. Skó­rze pod ocza­mi też się obe­rwa­ło, bo taki maki­jaż prze­cież roz­ja­śnia i doda­je spoj­rze­niu bla­sku. Pędzel­kiem nakła­dam korek­tor mine­ral­ny w pudrze. I nagle to cho­ler­stwo jak­by bar­dziej widać.   — Oskar! Popatrz, mam zmarszcz­ki. — Gdzie?

Prze­czy­taj wię­cej!

Cele długoterminowe: 1 ważny element, o którym zapominałam.

Sty­czeń zaczął się na dobre.  Zapew­ne więk­szość z Was okre­śli­ła już swo­je posta­no­wie­nia nowo­rocz­ne. Ja śmia­łam się nie­daw­no na Face­bo­oku, że mam tyl­ko dwa. Cho­ciaż od tam­te­go cza­su ich licz­ba wzro­sła. Do trzech. ;) Zabaw­ne, że oce­ni­li­ście mnie dużo łagod­niej niż ja samą sie­bie. Ale

Prze­czy­taj wię­cej!

Masz to, czego chcesz, czy to, co inni chcą byś miał?

  Podob­no nie może­my mieć wszyst­kie­go tego, cze­go byśmy chcie­li, dla­te­go powin­ni­śmy cie­szyć się z tego, co już mamy. Tyl­ko, czy to, co już mamy, rów­nież było tym, cze­go chcie­li­śmy? Jeśli nie, wte­dy życie zamie­nia się w pułap­kę. Budu­je­my ota­cza­ją­cy nas świat z cegieł, któ­rych wca­le nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Co dała mi Akcja Wakacyjny Budzik. Podsumowanie.

Dwa mie­sią­ce temu roz­po­czę­łam waka­cyj­ną mobi­li­za­cję. Mia­ło “nie wyjść jak zawsze”, mia­łam reali­zo­wać swo­je pla­ny i prze­stać odkła­dać je na wiecz­ne potem. Przez 7 tygo­dni pro­po­no­wa­łam Wam róż­ne­go rodza­ju sied­mio­dnio­we wyzwa­nia, któ­re mia­ły uczy­nić te waka­cje bar­dziej pro­duk­tyw­ny­mi.   Dla mnie wie­le dobre­go. Zaczy­na­jąc już

Prze­czy­taj wię­cej!

Chcę wszystko i wiecznie mi mało!

  Powie­dzieć, że łatwiej jest wymie­nić to, cze­go nie chcę niż to, co chcę, było­by lek­ką prze­sa­dą ale ja napraw­dę chcę wie­le. Naj­gor­sze jest chy­ba to, że to cze­go pra­gnę, w więk­szo­ści przy­pad­ków nie jest czymś mate­rial­nym. W sumie to nie jest naj­gor­sze. Naj­gor­szy jest

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie bój się nic nie robić. W nałogu cośróbstwa.

  Na począt­ku było faj­nie. Odkry­łam nowe moż­li­wo­ści, poczu­łam, że mogę wię­cej. Nagle czas spę­dzo­ny w auto­bu­sie nie był jedy­nie cza­sem, w któ­rym prze­miesz­czam swój tyłek z punk­tu A do punk­tu B. To był czas czy­ta­nia, nauki, czas ćwi­cze­nia języ­ka, czas odpi­sy­wa­nia na wia­do­mo­ści, czas

Prze­czy­taj wię­cej!

Slow reading. Kolejna moda czy sensowna idea?

  Idei slow life nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Teraz wszyst­ko może być slow. Slow food, slow tra­vel, slow fashion… Czy więc slow reading jest kolej­ną pod­pór­ką pod­trzy­mu­ją­cą całą filo­zo­fię, czy też fak­tycz­nie ma sens.   Krót­kie tre­ści, któ­re codzien­nie przy­swa­ja­my w inter­ne­cie znacz­nie osła­bia­ją naszą zdol­ność kon­cen­tra­cji.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wyrobić w sobie nawyk biegania. Poradnik dla osób o słabej sile woli.

  Od razu powiem, że nie jest to typo­wy porad­nik dla bie­ga­czy, bo żaden ze mnie spe­cja­li­sta. Nie będę się sku­piać na tech­nicz­nej stro­nie bie­ga­nia, a raczej na jego men­tal­nych pod­sta­wach. W tym tek­ście przed­sta­wię histo­rię doty­czą­ce­go tego, jak poko­na­łam swo­je leni­stwo i zaczę­łam bie­gać

Prze­czy­taj wię­cej!

Akcja Wakacyjny Budzik! #2 Czy się ruszasz? Wyzwanie sportowe.

  Witaj w dru­gim wpi­sie Akcji Waka­cyj­ny Budzik. Ta akcja ma na celu przy­po­mnieć nam o waka­cyj­nych posta­no­wie­niach i pomóc w ich reali­za­cji. Cały pomysł opi­sa­łam dokład­nie przed tygo­dniem w pierw­szej czę­ści. Jeże­li nie widzia­łeś tego wpi­su koniecz­nie do nie­go zaj­rzyj. Znaj­dziesz tam rów­nież Wyzwa­nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Akcja Wakacyjny Budzik. Dopilnujmy naszych postanowień! + Wakacyjne Wyzwanie Językowe.

  “Nie mogę docze­kać się waka­cji, wte­dy będę mieć czas na …” Kto tak nie mówi? Lato, szcze­gól­nie dla osób nie­pra­cu­ją­cych jest okre­sem speł­nia­nia marzeń, reali­zo­wa­nia dłu­go pla­no­wa­nych pro­jek­tów i posta­no­wień, bo wte­dy jest czas. W tej marzy­­cie­l­sko-ide­­a­li­­sty­cz­nej wizji wszyst­ko wyglą­da per­fek­cyj­nie. Upra­wiasz spor­ty, ćwi­czysz

Prze­czy­taj wię­cej!