Kategoria PO PROSTU ROZWÓJ

Rozwojowy kalendarz adwentowy.

  Hej! Ten wpis miał wła­ści­wie poja­wić się wczo­raj, by od dzi­siaj rana zacząć serię, ale nie­ste­ty mój inter­net zanie­mógł i nie mia­łam moż­li­wo­ści publi­ka­cji. Na pomysł ten wpa­dłam dzię­ki mamie, któ­ra poda­ro­wa­ła mi jak za dobrych dzie­cię­cych lat kalen­darz adwen­to­wy. (Ma poczu­cie humo­ru!) Zapo­mnia­ła jed­nak, że prze­cież

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wytrwać w postanowieniu: Od dzisiaj nie jem słodyczy.

  W zeszłą śro­dę posta­no­wi­łam ponow­nie wstrzy­mać się z jedze­niem sło­dy­czy. Ostat­ni raz wyzwa­nie pod­ję­łam dwa lata temu! Wte­dy wytrzy­ma­łam 2 mie­sią­ce, cho­ciaż zało­ży­łam sobie mie­siąc :) Po pro­stu tak bar­dzo odzwy­cza­iłam się od sma­ku słod­ko­ści, że nie mia­łam na nie ocho­ty. Naj­więk­szym osią­gnię­ciem, przy

Prze­czy­taj wię­cej!

Rozwojowy MUST TRY

Zaczy­na­jąc przy­go­dę z roz­wo­jem oso­bi­stym do wybo­ru mamy oce­an wsze­la­kich cykli, ćwi­czeń i wyzwań. W dzi­siej­szym poście przed­sta­wię te, któ­re z moje­go punk­tu widze­nia śmia­ło mogę okrzyk­nąć roz­wo­jo­wy­mi MUST TRY.  Myślę, że jeśli gubisz się już w tych wszyst­kich wyzwa­niach, to ten post przed­sta­wi Ci

Prze­czy­taj wię­cej!

Czego nauczył mnie teatr.

Teatr to takie magicz­ne miej­sce. Tam wszyst­ko prze­sta­je być praw­dzi­we, a zara­zem sta­je się jesz­cze bar­dziej praw­dzi­wym. Kie­dyś akto­rzy wcho­dząc na sce­nę zakła­da­li maski. Teraz jest ina­czej, bo prze­cież może się oka­zać, że aktor wcho­dząc na sce­nę ścią­ga swo­ją maskę. Czy może się oka­zać, że

Prze­czy­taj wię­cej!

Kiedyś było lepiej.

Ile razy już sły­sza­łeś te sło­wa? A może lepiej zapy­tać ile razy sam je wypo­wie­dzia­łeś? Kie­dyś było lepiej. A wte­dy, to były cza­sy! Kto tak nie mówi? Wszy­scy wspo­mi­na­my prze­szłość z sen­ty­men­tem. Czę­sto wręcz ją glo­ry­fi­ku­je­my i w róż­nym stop­niu ubar­wia­my to, co było kie­dyś.  Nie waż­ne czy

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego jesteś/będziesz w rozwojowym dołku?

Hej! Jeśli klik­ną­łeś w ten link, to pew­nie jesteś teraz w sta­nie total­ne­go znie­chę­ce­nia do jakich­kol­wiek dzia­łań. Dotych­czas skru­pu­lat­nie pla­no­wa­łeś swój dzień, wyzna­cza­łeś sobie cele i nie chcia­łeś mar­no­wać swo­je­go cza­su. Teraz masz wyrzu­ty sumie­nia, że nic nie robisz, a może ich nie masz, tak

Prze­czy­taj wię­cej!

Poszłam na randkę… z samą sobą!

Umó­wi­ły­śmy się na 5 po połu­dniu. Ona przy­szła nie­co spóź­nio­na. Typo­we zacho­wa­nie dziew­czyn. Przy­cho­dzą póź­niej i karzą na sie­bie cze­kać. Wyglą­da­ła ład­nie. Mia­ła na sobie jean­sy, sza­ry top z guzicz­ka­mi i tramp­ki. Tego dnia było trosz­kę chłod­no, dla­te­go przez toreb­kę prze­wie­si­ła czar­ny swe­te­rek.  Muszę przy­znać, że nie odstro­iła

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 3 4