Kategoria POZYTYWNA FILOZOFIA ŻYCIA

Człowieku, nie wkurzaj się!

Łatwo powie­dzieć trud­niej zro­bić? Nie do koń­ca. W wie­lu przy­pad­kach jeste­śmy w sta­nie mani­pu­lo­wać naszy­mi emo­cja­mi. Ja oso­bi­ście uwiel­biam ten sła­wet­ny przy­kład z poran­nym nastra­ja­niem się. Kie­dy ude­rzysz się przy wsta­wa­niu z łóż­ka w palec, albo po pro­stu bar­dzo nie chce Ci się wsta­wać i

Prze­czy­taj wię­cej!

Szczerość — pierwszy stopień do piekła.

Jeśli mam być szcze­ry to… Szcze­rze mówiąc, wiesz, chcę być wobec Cie­bie szcze­ra… Czy nie myśli­cie, że te tek­sty są już tro­chę prze­re­kla­mo­wa­ne? Ostat­nio wyda­je mi się, że szcze­rość jest moc­no lan­so­wa­ną cechą. Faj­nie, że jesteś szcze­ry, faj­nie, że nie owi­jasz w baweł­nę. Ale czy

Prze­czy­taj wię­cej!

A co jeśli… czyli słowa, których nie znoszę.

  A co jeśli on nie zadzwo­ni, nie przy­je­dzie, a co jeśli to nie pomo­że. A co jeśli się nie dosta­nę, a co jeśli będzie padać, a co jeśli nie zdą­żę, a co jeśli się nie zgo­dzą. A co jeśli prze­sta­niesz to mówić? Nie wiem

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego warto życzyć miłego dnia?

  Dzi­siej­szy wpis doty­czy drob­nost­ki, dwóch słów, któ­re w Pol­sce są bar­dzo rzad­ko wypo­wia­da­ne. Jakoś nasza kul­tu­ra ogra­ni­cza się do for­mal­nej grzecz­no­ści w skle­pach, urzę­dach i innych insty­tu­cjach publicz­nych. Mówi­my dzień dobry i do widze­nia, pro­si­my o dłu­go­pis i dzię­ku­je­my, gdy ktoś nam go poda.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak przyciągnęłam do siebie Kindle 5 za darmo?

A bar­dzo pro­sto, ale zacznę od począt­ku. Pew­nie nie raz sły­sza­łeś zda­nie: “Jeśli cze­goś bar­dzo pra­gniesz to na pew­no to otrzy­masz.” Grzecz­nie kiwa­łeś gło­wą a potem w myślach uśmie­cha­łeś się do sie­bie z powo­du naiw­no­ści oso­by, któ­ra wypo­wia­da­ła te sło­wa. Wiesz, w dzie­ciń­stwie łapa­łam lata­ją­ce

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2