Kategoria Travel

Ile kosztuje Erasmus i jak to zrobiłam, że jeszcze na nim zarobiłam.

Obie­ca­łam Wam Q&A doty­czą­ce wyjaz­du na Era­smu­sa, jed­nak za każ­dym razem, gdy zaczy­na­łam je pisać, nie potra­fi­łam upchnąć swo­ich wypo­wie­dzi w krót­kich aka­pi­tach i ten, jak­że mod­ny pomysł na Q&A zarzu­ci­łam i posta­no­wi­łam odpo­wie­dzieć na Wasze pyta­nia w kil­ku wpi­sach. Na począt­ku pod­kre­ślę, że ten post jest

Prze­czy­taj wię­cej!

Tak się zastanawiam, dlaczego nie byłeś jeszcze we Lwowie?!

Tak się zasta­na­wiam, dla­cze­go ja sama poje­cha­łam tam tak póź­no! Lwów to ide­al­ny kie­ru­nek, by zbie­rać pierw­sze podróż­ni­cze doświad­cze­nia. Zawsze cią­gnę­ło mnie w inne miej­sca, bar­dziej egzo­tycz­ne lub nie­zna­ne. Cie­szę się jed­nak, że po powro­cie z Era­smu­sa potrze­bo­wa­łam cze­goś bar­dziej swoj­skie­go, bo nie wiem, czy

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy choć jeden z tych 6-ciu planów podróży to coś dla Ciebie? Wakacje na studencką kieszeń.

  Dzi­siej­szy wpis miał być zbio­rem tri­ków poma­ga­ją­cych podró­żo­wać tanio, jed­nak tak wyszło, że stwo­rzy­łam Wam prak­tycz­nie goto­we pla­ny podró­ży! Zagłę­bi­łam się w poszu­ki­wa­niach i stwier­dzi­łam, że argu­ment “nie podró­żu­ję, bo nie mam pie­nię­dzy”, to jakiś żart. Natknę­łam się na tyle atrak­cyj­nych ceno­wo ofert, że

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zrobić prawdziwe, włoskie jedzenie.

Jaka jest ulu­bio­na kuch­nia stu­den­ta? Oczy­wi­ście, że wło­ska! Stu­den­ci to prze­cież pochła­nia­cze maka­ro­nu i piz­zy. Nie­ste­ty taka die­ta cho­ciaż szyb­ka oka­zu­je się dla nas nie­zdro­wa i kalo­rycz­na. Jakoś jed­nak tak się dzie­je, że Wło­si to bar­dzo szczu­pły i zdro­wy naród. Czym więc jest praw­dzi­we, wło­skie

Prze­czy­taj wię­cej!

Pojechałam do Wenecji, żeby sprawdzić, czy tam śmierdzi. (RELACJA)

  Wy tego nie sły­szy­cie, ale moje pal­ce skrzy­pią jak fotel buja­ny dziad­ka, gdy ude­rzam nimi o kla­wia­tu­rę. Word­Press mnie wylo­go­wał, już mi nie ufa. To chy­ba wystar­czy, by stwier­dzić że kogoś tu dłu­go nie było i nie wiem, czy na te nie­obec­no­ści wystar­czy zwol­nie­nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Wydaje się nieprawdopodobne, że biedny student może tyle podróżować!

Przy­cho­dzę do Was, by posiać tro­chę here­zji. Będę mówić o tym, że podró­żo­wa­nie jest tanie! Tanie jak barszcz! Wiecz­nym mal­kon­ten­tom nie w smak takie wypo­wie­dzi, bo lubu­ją się oni w szu­ka­niu powo­dów do narze­ka­nia. Takie ot hob­by! Dla­te­go na prze­kór wszyst­kim narze­ka­czom posta­no­wi­łam opi­sać Wam,

Prze­czy­taj wię­cej!

6 rzeczy, które zaskoczą Cię w południowych Włoszech.

  W podró­żach naj­lep­sze jest chy­ba to, że pozwa­la­ją nam się dzi­wić. Przy­no­szą inny punkt widze­nia, któ­re­go nie pozna­li­by­śmy, gdy­by­śmy nie podró­żo­wa­li. Nagle coś, na co nigdy wcze­śniej bym nie wpa­dła wcho­dzi w moją stre­fę kom­for­tu posze­rza­jąc wie­dzę i otwie­ra­jąc mój umysł. Jesz­cze sze­rzej. Czło­wiek,

Prze­czy­taj wię­cej!

10 pocztówek z Niemiec.

  Wymy­śli­łam sobie, że pod­czas poby­tu w Niem­czech będę wysy­łać do Was pocz­tów­ki. Nie­ste­ty, z jakie­goś powo­du wszyst­kie się gdzieś zawie­ru­szy­ły. Wsz­czę­łam afe­rę. Nie­miec­ka pocz­ta zrzu­ca­ła winę na stro­nę pol­ską, a pol­ska na nie­miec­ką. Oka­za­ło się, że pocz­tów­ki cze­ka­ły na mnie w domu. Podob­no nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Co pozytywnego powiedzieć o Polsce za granicą.

  — Whe­re are you from? — From Poland. — Aaa Poland! Vod­ka! Yes, yes! — … Przy­kre, że Pola­ków na świe­cie koja­rzy się głów­nie z piciem ogrom­nych ilo­ści alko­ho­lu, zło­dziej­stwem i wiecz­nym nie­za­do­wo­le­niem z życia. A jesz­cze bar­dziej przy­kro robi mi się, gdy sły­szę

Prze­czy­taj wię­cej!

Co jadłam w Barcelonie.

Hisz­pa­nia to zde­cy­do­wa­nie moje kli­ma­ty kuli­nar­ne. Chcia­ła­bym codzien­nie drep­tać na targ po napraw­dę świe­że owo­ce i warzy­wa. Mam wra­że­nie, jak­by w połu­dnio­wych kra­jach sma­ko­wa­ły one lepiej niż u nas. Podo­ba mi się też hisz­pań­skie podej­ście do obia­du, oddzie­le­nie mię­sa od węglo­wo­da­nów oraz cała otocz­ka zwią­za­na ze

Prze­czy­taj wię­cej!