Kategoria Travel

Relacja z Wilna. Paryż na Litwie, piękne ulice i nadzy ludzie.

  Wła­ści­ciel kawiar­ni spo­glą­da na na uli­cę przez szy­by Cafe Mont­mar­te. Ma siwe pół­dłu­gie wło­sy i sym­pa­tycz­ną twarz. To taki typo­wy Fran­cuz, jak z fil­mu Woodie­go Alle­na “O pół­no­cy w Pary­żu”. Swo­ją dro­gą Woody sie­dzi obok mnie. Ma swe­te­rek w nor­we­skie wzo­ry i te swo­je

Prze­czy­taj wię­cej!

Koloseum — moje rzymskie rozczarowanie.

  Dzi­siaj uciek­nie­cie ze mną do sło­necz­nej Ita­lii. Wzię­ło mnie na wspo­mnie­nia i tak od kil­ku dni wzdy­cham do foto­gra­fii sprzed 5 mie­się­cy. Chcia­ła­bym obu­dzić się w rzym­skim dom­ku, w bia­łej sukien­ce wyjść na ogrom­ny taras (na dachu!) i wypić pysz­ną, wło­ską kawę. Kie­dy myślę

Prze­czy­taj wię­cej!

17-001
8
20

Rzym w obiektywie.

  Minął już pra­wie mie­siąc odkąd wró­ci­łam z Rzy­mu, a jakoś nie mia­łam oka­zji, by podzie­lić się z Wami choć­by jed­nym zdję­ciem. Wła­śnie macie moż­li­wość prze­nieść się na chwi­lę z chłod­nej, jesien­nej Pol­ski do gorą­ce­go i sło­necz­ne­go Rzy­mu. Miłe­go oglą­da­nia:)   Jak podo­ba się Wam

Prze­czy­taj wię­cej!

Ile kosztował mnie Berlin i Paryż, czyli czy tanie zwiedzanie to ściema.

W dzi­siej­szym wpi­sie otwo­rzę przed Wami mój port­fel i przed­sta­wię Wam listę wydat­ków, któ­rych doko­na­łam pod­czas tri­pu po Ber­li­nie i Pary­żu. Dowie­cie się co za to zwie­dzi­łam, a tak wła­ści­wie, to chcia­ła­bym udo­wod­nić, że tanie zwie­dza­nie jest moż­li­we. Wie­lu osób myśli, że trze­ba mieć kupę

Prze­czy­taj wię­cej!

5 najpiękniejszych panoram Paryża.

  Naj­praw­do­po­dob­niej sie­dzę wła­śnie gdzieś pod Kolo­seum w Rzy­mie i zaja­dam się wło­ską piz­zą. Nie zda­łam Wam jesz­cze dokład­nej rela­cji z Pary­ża i Ber­li­na, a już myślę co napi­szę o Rzy­mie. Przed wyjaz­dem zapla­no­wa­łam ten wpis, by podzie­lić się z Wami jesz­cze paro­ma wspo­mnie­nia­mi z

Prze­czy­taj wię­cej!

DSC_0264-001
zdjecia3
zdjecia1
zdjecia

11 najpiękniejszych zdjęć wieży Eiffela.

  Mam na dys­ku chy­ba z tysiąc zdjęć wie­ży Eif­fla. Ola była taka zachwy­co­na, że robi­ła zdję­cie co 5 kro­ków. Z przo­du, z boku, z tyłu, przez drze­wa, przez ulicz­ki, z karu­ze­lą i bez. Z każ­dej moż­li­wej stro­ny, byle tyl­ko uchwy­cić ją w ide­al­nym kadrze.

Prze­czy­taj wię­cej!

Moda na ulicach Paryża.

Nigdy nie lubi­łam pro­ste­go, ele­ganc­kie­go sty­lu. To zna­czy nie tyle co nie lubi­łam, ale on po pro­stu mnie nudził. Nie mam w zwy­cza­ju prze­glą­dać blo­gów modo­wych dziew­czyn, któ­re ubie­ra­ją się w taki kla­sycz­ny spo­sób, bo nie widzę w tym inspi­ra­cji. Jed­nak to, co odkry­łam na

Prze­czy­taj wię­cej!

Co jadłam w Berlinie i Paryżu?

Potrze­bu­ję małe­go pod­bie­gu, żeby w peł­ni na nowo wystar­to­wać z blo­go­wa­niem. Dzi­siaj wła­śnie taka roz­grzew­ka ;) Mam pra­wie 4 000 zdjęć z Ber­li­na i Pary­ża i nie mam poję­cia jak poukła­dam je w posty. Muszę podzie­lić je na poszcze­gól­ne kate­go­rie. Oczy­wi­ście ogól­ny prze­wod­nik z tra­są

Prze­czy­taj wię­cej!

Co można robić we Wrocławiu?

W ubie­głą sobo­tę mia­łam oka­zję zoba­czyć zna­ny mi jedy­nie z opo­wia­dań i zdjęć Wro­cław. Jako czło­wiek zor­ga­ni­zo­wa­ny uło­ży­łam plan wyciecz­ki, któ­ry opar­łam na infor­ma­cjach zna­le­zio­nych w inter­ne­cie, bo zupeł­nie nie mia­łam pomy­słu na to, co chcia­ła­bym we Wro­cła­wiu zoba­czyć. No dobra, wiem, wiem Pano­ra­ma Racła­wic­ka

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 3 4