Co robiłam w maju w internetach.
1. Prze­glą­da­łam [email protected]. Kate­go­ria z nie­bie­ski­mi zdję­cia­mi, eks­tra!
 
2. Tań­czy­łam przed tą inter­ne­to­wą kame­rą.
 
internetowa kamera
 
 
3. Zaja­da­łam się Pola­kiem na tale­rzu.
 
4. Ale wcze­śniej uczy­łam się jego nowe­go języ­ka, dowia­du­jąc się, że “odzip­ka” to po pol­sku week­end. 
 
5. Dowie­dzia­łam się o ist­nie­niu cie­ka­we­go festi­wa­lu Ero­trends.
 
6. Tre­no­wa­łam kre­atyw­ność, pole­cam i Tobie.
 
7. I w koń­cu dowie­dzia­łam się “Jak to się robi”. Bar­dzo przy­dat­ny arty­kuł o budo­wa­niu sycą­cych rela­cji.
 
8. Zaczę­łam tre­no­wać mój dia­log wewnętrz­ny, by mieć jesz­cze wię­cej pozy­tyw­nej ener­gii w sobie!
 
9. Pozna­łam faj­ne­go blo­ga i roz­ko­szo­wa­łam się w moim ulu­bio­nym tema­cie czy­li: zarzą­dza­nie cza­sem i lin­ki, któ­re musisz znać. — cudow­na lista!
 
10. I na koniec, dowie­dzia­łam się od Google, że jed­nak nie znam pol­skie­go. Sprawdź czy Ty aby na pew­no znasz.
 
Przechwytywanie-w-trybie-pe-C5-82noekranowym-2014-06-01-175546.bmp1
 
do następ­ne­go czy­ta­nia!
 
Blue Kan­ga­ro­oo
 • Ano­ny­mo­us

  ej, blue, wiem ze sesja i wogo­le, ale kie­dy bedzie jakis nowy poscik? bo poczy­ta­la­bym cos moty­wu­ja­ce­go mie­dzy notat­ka­mi z pra­wa a rachun­ko­wo­scia.
  POZDRO

  dys­try­bu­tor pozy­tyw­nych wibra­cji

  • Blue ma prze­rwę w sesji, więc będzie pisać. Wszyst­ko dla odcią­gnię­cia ludzi od nauki :p

 • Wła­śnie pochła­niam arty­kuł o sycą­cych rela­cjach :) Dzię­ki za link!

 • WSPANIAŁOŚCI!! O TAK

  pozdra­wiam,