Firma bez ZUSu. Jak ją założyć? Kompleksowy poradnik.

Stu­den­ci to pomy­sło­we bestie. W roz­mo­wach nie raz prze­rzu­ca­łam się coraz to lep­szy­mi pomy­sła­mi na biz­nes. Jed­nak nie­wie­lu stu­den­tów cokol­wiek ze swo­imi pomy­sła­mi robi. Prze­ra­ża nas wizja zakła­da­nia fir­my i opła­ca­nia wszyst­kich skła­dek. Fir­ma bez ZUSu była­by speł­nie­niem marzeń! I powiem Wam, że decy­du­jąc się na wyda­nie moje­go e-booka, chcia­łam zna­leźć jak naj­mniej ryzy­kow­ne roz­wią­za­nie, takie, któ­re pozwo­li mi się spo­koj­nie roz­wi­jać. Dłu­go szu­ka­łam, ale oka­za­ło się, że fir­ma bez ZUSu jest moż­li­wa!

 

 

W związ­ku z Sesyj­nym Porad­ni­kiem dosta­łam od Was spo­ro zapy­tań o to, jak pora­dzi­łam sobie z wszyst­ki­mi for­mal­no­ścia­mi, z zało­że­niem fir­my, no i tym strasz­nym ZUSem! To był ten ele­ment, któ­ry dłu­go blo­ko­wał wszel­kie moje dzia­ła­nia. Wizja sytu­acji, w któ­rej ja, zwy­kła stu­dent­ka, nie mam kasy na opła­ce­nie ZUSu i ola­bo­ga muszę pro­sić moich rodzi­ców o pomoc, powstrzy­my­wa­ła wszyst­kie kre­atyw­ne pomy­sły w moim życiu. Nie­ste­ty nie wszyst­ko da się zro­bić na umo­wę zle­ce­nie. Np. nie da się tak wydać książ­ki. Nie da się nawet udzie­lać kore­pe­ty­cji! Kor­ki to jeden z pierw­szych pomy­słów na dodat­ko­wą kasę. Jak to robić legal­nie? Zakła­dać fir­mę? Nie wyda­je mi się, żeby jakie­go­kol­wiek stu­den­ta było stać na opła­ce­nie ZUSu z kor­ków. A to, co chcę Wam dzi­siaj przed­sta­wić, daje moż­li­wość legal­ne­go udzie­la­nia kore­pe­ty­cji lub pro­wa­dze­nia dowol­ne­go biz­ne­su, bez pła­ce­nia ZUSu i stra­chu, że Urząd Skar­bo­wy dobie­rze się do Waszych port­fe­li.

 

 

Fir­ma bez ZUSu? Jak ją zało­ży­łam.

 

 

firma bez ZUSu

 

 

Roz­wią­za­niem moje­go pro­ble­mu oka­za­ła się inku­ba­cja start upu. Pole­ga ona na pod­pi­sa­niu umo­wy współ­pra­cy, na pod­sta­wie któ­rej orga­ni­za­cja uży­cza oso­bo­wo­ści praw­nej, a więc moż­na funk­cjo­no­wać jako przed­się­bior­ca bez koniecz­no­ści zakła­da­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. To zna­czy, że jeże­li coś sprze­dasz, nie­za­leż­nie czy to usłu­ga czy kon­kret­ny pro­dukt, możesz wysta­wić fak­tu­rę  dla klien­ta na któ­rej wid­nieć będą dane orga­ni­za­cji. Two­im jedy­nym kosz­tem jest sta­ła mie­sięcz­na opła­ta, któ­ra jest wie­lo­krot­nie mniej­sza niż skład­ka ZUS i inne skład­ki, któ­re nale­ży pła­cić pro­wa­dząc dzia­łal­ność. Moż­na śmia­ło sku­pić się na roz­wo­ju swo­ich pomy­słów i zara­bia­niu pie­nię­dzy.

 

 

Dołącz do grona oczekujących na Sesyjny Poradnik.
Jako pierwszy otrzymasz najlepszą cenę i niespodziankę. :)

* indi­ca­tes requ­ired
 

 

Stu­dia to świet­ny czas na roz­po­czę­cie wła­snych pro­jek­tów. Zazwy­czaj jesteś jesz­cze pod para­so­lem bez­pie­czeń­stwa rodzi­ców i możesz spo­koj­nie podejść do tema­tu swo­jej przy­szło­ści. Masz czas, nie musisz się śpie­szyć, ale możesz sobie pomóc! Zamiast bez­czyn­nie cze­kać na zdo­by­cie dyplo­mu i dopie­ro zabie­rać się za szu­ka­nie pra­cy, weź po pro­stu spra­wy w swo­je ręce i sam daj sobie pra­cę. :)

 

 

Na ryn­ku znaj­dziesz róż­ne orga­ni­za­cje ofe­ru­ją­ce pro­wa­dze­nie start upów. Ja zde­cy­do­wa­łam się na Fun­da­cję Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści “Twój Star­tUp”. Prze­ko­na­ła mnie nie­li­mi­to­wa­na licz­ba fak­tur sprze­da­żo­wych w pakie­cie. Inne fir­my ofe­ro­wa­ły np. 25 fak­tur, póź­niej za każ­dą musia­ła­bym pła­cić 5 PLN. Wszyst­kie korzy­ści zało­że­nia takie­go start upu może­cie spraw­dzić w poniż­szej tabel­ce. A jesz­cze niżej przed­sta­wiam całą moją przy­go­dę ze start upem oraz wyja­śniam zasa­dy jego funk­cjo­no­wa­nia.

 

 


Firma bez ZUSu

Źró­dło: https://twojstartup.pl/

źró­dło: https://twojstartup.pl/

 

 

Jak wyglą­da­ły moje doświad­cze­nia z Fun­da­cją Twój Star­tUp?

 

 

Już pod­czas pierw­szych odwie­dzin na stro­nie Twój Star­tUp sko­rzy­sta­łam z moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się z obsłu­gą onli­ne. I fak­tycz­nie ktoś cze­kał na mnie na cza­cie! Zapew­ne nie­raz spo­tka­li­ście się z fał­szy­wą opcją kon­tak­tu onli­ne, więc zna­cie to uczu­cie. :) Już po kil­ku minu­tach roz­ma­wia­łam przez tele­fon z Moni­ką Kowal­ską, któ­ra póź­niej zosta­ła moją koor­dy­na­tor­ką. Byłam tak zado­wo­lo­na z jej pomo­cy i kom­pe­ten­cji, że bar­dzo zale­ża­ło mi na tym, by to wła­śnie ona zosta­ła moim opie­ku­nem. Moni­ka odpo­wie­dzia­ła na dzie­siąt­ki pytań, któ­re wcze­śniej wypi­sa­łam sobie na kart­ce. Na począt­ku cały mecha­nizm dzia­ła­nia start upu wyda­wał mi się bar­dzo trud­ny, ale jak się czło­wiek wdro­ży, to zauwa­ża, że jest to bar­dzo logicz­nie i intu­icyj­nie skon­stru­owa­ne. Byłam miło zasko­czo­na, gdy poświę­co­no mi tyle cza­su i bodaj­że tydzień póź­niej, przy oka­zji Blo­go­wi­gi­lii w War­sza­wie, pod­pi­sy­wa­łam już umo­wę z Fun­da­cją Twój Star­tUp. Fun­da­cja ofe­ru­je oczy­wi­ście moż­li­wość współ­pra­cy zdal­nej, co ozna­cza, że umo­wy nie trze­ba pod­pi­sy­wać w biu­rze. Wystar­czą ska­ny doku­men­tów a następ­nie dosła­nie pocz­tą ory­gi­na­łów . I voila! Fir­ma bez ZUSu goto­wa!

 

 

Jak będzie funkcjonować Twój biznes?

 

 

Wszyst­kie wydat­ki, któ­re poczy­nisz na rzecz swo­jej fir­my możesz wrzu­cić w kosz­ta, bio­rąc  fak­tu­ry na dane Fun­da­cji Twój Star­tUp. To poma­ga zmniej­szyć wydat­ki — możesz zaosz­czę­dzić na podat­ku VAT i podat­ku docho­do­wym. Oczy­wi­ście w umo­wie z Fun­da­cją jest jasno wyja­śnio­ne, że wszyst­kie zaku­py, któ­re poczy­nisz pod­czas trwa­nia umo­wy, po jej zakoń­cze­niu tra­fia­ją do Cie­bie. Two­rząc swój pro­dukt lub usłu­gę możesz korzy­stać z cią­głej pomo­cy swo­je­go koor­dy­na­to­ra, doradz­twa praw­ne­go oraz mar­ke­tin­go­we­go. Kie­dy zaczniesz już sprze­da­wać, na każ­dy pro­dukt lub usłu­gę musisz wysta­wić fak­tu­rę. Nawet jeże­li jest to tyl­ko e-book. Bywa to dość uciąż­li­we, ale jeże­li fak­tur jest dużo (to zna­czy, że zara­biasz), możesz zle­cić komuś wbi­cie ich do sys­te­mu. Wpro­wa­dze­nie jed­nej fak­tu­ry zaj­mu­je kil­ka­dzie­siąt sekund i jest bar­dzo intu­icyj­ne.

 

 

Swo­je środ­ki finan­so­we, wszyst­kie wpły­wy i wydat­ki możesz na bie­żą­co spraw­dzać na wła­snym sub­kon­cie ban­ko­wym. Raz w mie­sią­cu musisz wysłać do sie­dzi­by Fun­da­cji wszyst­kie fak­tu­ry kosz­to­we i ewen­tu­al­nie inne doku­men­ty (zależ­nie od tego, co robi­łeś w ostat­nim mie­sią­cu). I to chy­ba naj­waż­niej­sze rze­czy, któ­re musisz wie­dzieć, o funk­cjo­no­wa­niu start upu.

 

 

firma bez ZUSu

 

 

Jak wyglą­da wypła­ca­nie środ­ków?

 

 

W każ­dej chwi­li możesz wypła­cać pie­nią­dze ze swo­je­go kon­ta. Wypła­ta odby­wa się na pod­sta­wie umów cywil­no­praw­nych, czy­li umo­wy zle­ce­nie lub umo­wy o dzie­ło. Odpo­wied­nią for­mę, w zależ­no­ści od tego, czym się zaj­mu­jesz, pomo­że Ci wybrać koor­dy­na­tor.  W ten spo­sób otrzy­mu­jesz na pry­wat­ne kon­to pry­wat­ne środ­ki któ­re zaro­bi­łeś udzie­la­jąc korepetycji/ sprze­da­jąc książkę/ pro­wa­dząc dowol­ny biz­nes.


 

 

Muszę Wam powie­dzieć, że jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z mojej decy­zji i teraz pod­ję­ła­bym dokład­nie tą samą. Dla­te­go tak bar­dzo zale­ża­ło mi, żeby Wam o tym opo­wie­dzieć. Wła­sna fir­ma bez ZUSu jak widać jest moż­li­wa, tyl­ko trze­ba wie­dzieć, gdzie szu­kać. Mam nadzie­ję, że ta infor­ma­cja dużo uła­twi w Waszym kre­atyw­nym życiu! 250 PLN nie jest dużą kwo­tą, nawet jeże­li Two­ja fir­ma nie zara­bia koko­sów, nie da się tu popaść w dłu­gi. Ja cenię sobie bez­pie­czeń­stwo, stąd moja decy­zja. Życzę Wam więc moje kre­atyw­ne stu­den­cia­ki, samych świet­nych pomy­słów na biz­nes! Jeże­li wcze­śniej nie sły­sza­łeś o tej opcji, to teraz nie masz już żad­nej wymów­ki. Po pro­stu musisz spró­bo­wać!

 

 

Jeże­li zde­cy­du­jesz dołą­czyć do Fun­da­cji Twój Star­tUp, pole­cam ode­zwać się do wyżej już tu wspo­mnia­nej Moni­ki. Mogę ją pole­cić z czy­stym sumie­niem, bo sama cały czas jestem z nią w świet­nym kon­tak­cie. Ode­zwij się też do mnie i podziel wia­do­mo­ścią, że w jakiś spo­sób Ci pomo­głam. Ina­czej nie będę o tym mia­ła poję­cia, a musisz wie­dzieć, że to dla mnie bar­dzo waż­ne. To wła­śnie fakt, że Wam poma­gam wciąż moty­wu­je mnie do pisa­nia. Jeste­śmy więc umó­wie­ni na krót­kie­go maila do mnie, jeże­li ten wpis Cię zmo­bi­li­zu­je do stwo­rze­nia wła­sne­go start upu, okej?

A tu mail do Moniki: [email protected]

 

 

Jeże­li masz jakie­kol­wiek pyta­nia zwią­za­ne z zakła­da­niem start upu, pisz śmia­ło! :)

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania


 

Tekst powstał w ramach współ­pra­cy z Fun­da­cją Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści “Twój Star­tUp”.

 • Aga

  ZUS spe­dza mi sen z powiek, wiec Twój wpis jest świa­teł­kiem w tune­lu i szan­sa na powt­sa­nie mojej fir­my :D

 • Chy­ba wła­śnie mi ure­al­ni­łaś moją mar­kę <3

 • Cudow­nie! Po tym wpi­sie moja gło­wa aż paru­je od myśle­nia :D

 • Ewa Woj­ta­szek

  Jaki poda­tek masz od kaz­dej sztu­ki ebo­oka, a jaki przy wypla­cie srod­kow ?

 • Świet­na opcja! :)))))

 • Nawet nie wiesz, jak ratu­jesz mnie tym postem!!! Cał­kiem nie­daw­no wpa­dłam na pewien pomysł na biz­nes, ale myśl o ZUSie sku­tecz­nie powstrzy­my­wa­ła mnie od podej­mo­wa­nia dal­szych dzia­łań. Teraz nie mam już wymów­ki :D

  • Ale super Micha­li­na!!! ❤❤❤ Moc­no trzy­mam za Cie­bie kciu­ki! Wła­śnie cho­dzi o to, że dużo osób nie wie o takiej moż­li­wo­ści, dla­te­go bar­dzo chcia­łam zro­bić ten wpis, żeby poka­zać stu­den­cia­kom, że się da! :) Daj znać, jak to się poto­czy!