Jak dobrać rozmiar jeansów?

 

Temat może na pierw­szy rzut oka śmiesz­ny, ale jed­nak wie­le osób ma z tym pro­blem. Jeśli Two­je jean­sy są za luź­ne, roz­cią­gnię­te i mają wyci­śnię­te kola­na to może ozna­czać, że źle je dobra­łaś. Męż­czyzn, któ­rzy noszą luź­ne spodnie chy­ba się to nie tyczy. ;) Raczej tych, któ­rzy pre­fe­ru­ją rur­ki. Za to na pew­no tyczy się do wszyst­kich kobiet! Wie­dzę o tym jak napraw­dę powin­no się dobie­rać jean­sy zdo­by­łam już jakiś czas temu. Dzi­siaj zna­la­złam w sza­fie sta­re spodnie, któ­re chcia­łam prze­ro­bić. Są już bar­dzo roz­cią­gnię­te i nie wiem czy nawet po prze­rób­kach będę w nich cho­dzić. A to wszyst­ko dla­te­go, że źle je sobie dobra­łam.

 

Jak więc dobrać jeansy?

 

    1. Kupuj jak naj­cia­śniej­szy roz­miar. — W jean­sy powin­no się led­wo co wejść. Napraw­dę! Led­wo co zapiąć guzik. Z cza­sem jean­sy się roz­cią­ga­ją. Wszyst­kie. Dla­te­go naj­le­piej jest kupić za cia­sne jean­sy.
    2. Wcią­gaj jean­sy na nogi jak raj­sto­py albo leg­gin­sy. — Powo­li, od łyd­ki ku górze. Nie powin­no się zakła­dać jean­sów cią­gnąc za spodnie u ich nasa­dy. Spodnie, w któ­re od tak wej­dziesz roz­cią­gną się bar­dzo szyb­ko i z cza­sem będą brzyd­ko wyglą­dać.
    3. Daj się zmie­rzyć! — Nawet jeśli nie chcesz kupo­wać spodni za 300 zł z Wran­gle­ra, to idź do takie­go lub podob­ne­go skle­pu spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w sprze­da­ży ubrań z jean­su. Oni zna­ją się na tym naj­le­piej i dobio­rą Ci ide­al­ny roz­miar. Potem możesz sobie go kupić w tań­szej sie­ciów­ce, cho­ciaż war­to zain­we­sto­wać w porząd­ne jean­sy. ;)

 

I to na tyle! Cia­sno, cia­sno i jesz­cze raz cia­sno! Uwierz­cie mi, to napraw­dę dzia­ła. Ja kupi­łam tak spodnie i począt­ko­wo czu­łam się w nich źle. Ale to kwe­stia paru wyjść i teraz jean­sy leżą ide­al­nie!

 

No to trzy­maj się cia­sno i do następ­ne­go czy­ta­nia ;)
 Ania2015.05 Image Banner 120 x 600 1Kon­to oszczęd­no­ścio­we