Jak przenieść bloga z Bloggera na WordPressa. Najprostszy poradnik w sieci.

W tym tek­ście opi­sa­łam wszyst­kie nie­zbęd­ne kro­ki zwią­za­ne z prze­no­sze­niem blo­ga z jed­nej plat­for­my na dru­gą. Od razu zazna­czam, że jestem tech­no­lo­gicz­nym bez­ta­len­ciem i wpis jest kie­ro­wa­ny do osób takich jak ja. Jeśli nie masz zie­lo­ne­go poję­cia jak prze­nieść blo­ga z Blog­ge­ra na Word­Pres­sa, a już od daw­na marzysz o tym, żeby był pięk­ny i pro­fe­sjo­nal­nie wyglą­dał, to ten wpis jest dla Cie­bie.

 

Jak przenieść bloga z Bloggera na WordPressa.

 

1. Wybierz sobie szablon.

Płat­ne sza­blo­ny są zwy­kle bar­dziej roz­bu­do­wa­ne, cie­kaw­sze i ory­gi­nal­niej­sze od tych bez­płat­nych. Możesz poszu­kać ich u wuj­ka Google, albo tak jak ja na themeforest.net. Ceny waha­ją się tam mię­dzy 40 a 50 dola­ra­mi za goto­wy sza­blon. Możesz też zle­cić komuś jego przy­go­to­wa­nie, ale wte­dy cena takie­go luk­su­su znacz­nie wzro­śnie. Ja szu­ka­łam moje­go wyma­rzo­ne­go sza­blo­nu przez cały lipiec. Przej­rza­łam wszyst­kie pro­po­zy­cje the­me­fo­rest. Mój ide­al­ny sza­blon jesz­cze wte­dy nie ist­niał.  Zna­la­złam go dopie­ro w paź­dzier­ni­ku.

 

Jeśli podo­ba Ci się sza­blon inne­go blo­ge­ra, możesz spraw­dzić jak się on nazy­wa (ten sza­blon, nie blo­ger) i gdzie moż­na go zna­leźć dzię­ki tej wyszu­ki­war­ce.

 

2. Wybierz sobie domenę.

Masz już sza­blon z Twych snów, teraz potrze­ba Ci dome­ny. Możesz oczy­wi­ście korzy­stać z dar­mo­wej dome­ny Word­Pres­sa. Albo nie. Nie możesz. Bez sen­su, z desz­czu pod ryn­nę? Chy­ba nie chcesz, żeby Twój blog nazy­wał się tak:

najlepszanazwazswiata.wordpress.com

No wła­śnie. Ja kupi­łam swo­ją dome­nę na aftermarket.pl. Moż­na tam od razu zare­je­stro­wać dome­nę na swo­im pro­fi­lu kli­ka­jąc Dome­ny — reje­struj dome­ny. Wte­dy Two­ja dome­na będzie wyglą­dać tak, jak Ci się tyl­ko podo­ba.

najlepszanazwaswiata.pl

 

… że po roku będziesz musiał ponow­nie zapła­cić za dome­nę. Nie­ste­ty już nie­co wię­cej. 

 

3. Wykup hosting.

Hosting zapew­nia Two­je­mu blo­go­wi to kon­kret­ne “fizycz­ne” miej­sce na ser­we­rze i jest koniecz­ny przy prze­no­si­nach na WP. Ja korzy­stam z usług Opie­ku­na Blo­ga. Na począ­tek 5 tys. UU kosz­tu­je zale­d­wie 99 PLN i to aktu­al­nie naj­tań­sza opcja, jaką zna­la­złam. (UU — uni­kal­ni użyt­kow­ni­cy zaglą­da­ją­cy na Two­je­go blo­ga.) Do tego skła­da­jąc zamó­wie­nie z tego lin­ka i uży­wa­jąc kodu raba­to­we­go: blu­ek otrzy­masz jesz­cze 10% zniż­ki.  Jeże­li potrze­bu­jesz więk­szy hosting to:

 • do 5 tys. UU kosz­tu­je 99 PLN
 • do 15 tys. UU — 199 PLN,
 • 30 tys. UU — 299 PLN,
 • 75 tys. UU — 499 PLN.

 

Oczy­wi­ście do pozo­sta­łych pakie­tów rów­nież obo­wią­zu­je zniż­ka. Kie­dyś korzy­sta­łam z usług innej fir­my, ale po tym jak przez 3 dni mój blog nie ist­niał prze­szłam do Opie­ku­na i jestem bar­dzo zado­wo­lo­na.

Teraz zaczy­na się naj­faj­niej­sza część prze­no­sze­nia Two­je­go blo­ga, bo wła­ści­wie to po opła­ce­niu hostin­gu nie musisz robić nic!  No tak, Opie­kun Blo­ga zaj­mie się  prze­nie­sie­niem wpi­sów, komen­ta­rzy, zdjęć, prze­kie­ro­wa­niem i usta­wie­niem dome­ny i to wszy­ściut­ko za free! Gdy zauwa­żysz, że przy migra­cji blo­ga wyni­kły jakieś błę­dy pisz do nich, chęt­nie pomo­gą.

 

jak przenieść bloga z Bloggera na WordPressa

 

4. Wgraj szablon.

Teraz pora wgrać sza­blon, któ­ry zaku­pi­łeś. Wejdź w kok­pit WP a następ­nie:

 1. Klik­nij w Wygląd –> Moty­wy
 2. Klik­nij w Dodaj nowy –> Wyślij motyw na ser­wer –> wgraj plik. Teraz wybierz plik z sza­blo­nem.
 3. Zain­sta­luj teraz –> Włącz.

I goto­we! Teraz możesz dosto­so­wać swój sza­blon oraz dodać róż­ne­go rodza­ju wtycz­ki np. do mediów spo­łecz­no­ścio­wych.

 

5. Przenieś komentarze.

Komen­ta­rze z Blog­ge­ra zosta­ną prze­nie­sio­ne razem z całym blo­giem, chy­ba, że korzy­sta­łeś z Disqu­sa. Wte­dy komen­ta­rze doda­ne w tym sys­te­mie nale­ży prze­nieść ręcz­nie. (WAŻNE: Jeże­li zde­cy­do­wa­łeś się na usłu­gi hostin­go­we Opie­ku­na Blo­ga, to oni prze­nio­są nawet komen­ta­rze z Disqu­sa, więc ten punkt Cię nie doty­czy.) A robi się to tak:

 1. Pobie­rasz wtycz­kę Disqu­sa w swo­im pane­lu Word­Press.
 2. Wcho­dzisz w usta­wie­nia wtycz­ki, doda­jesz nowe­go blo­ga i wybie­rasz Export com­ments to Disqus. Wte­dy komen­ta­rze, któ­re wcze­śniej zosta­ły prze­nie­sio­ne z Blog­ge­ra na WP zosta­ną prze­nie­sio­ne z WP do Disqu­sa.
 3. Póź­niej wcho­dzisz na stro­nę disqus.com/admin/. Wybie­rasz Discus­sions — Tools — Start URL Maper — you can down­lo­ad a CSV here. Pobie­rasz plik, w któ­rym znaj­du­ją się lin­ki do wpi­sów na Two­im sta­rym blo­gu.
 4. Teraz cze­ka Cię tro­chę pra­cy, bo musisz wpro­wa­dzić w pra­wej kolum­nie lin­ki do tych samych wpi­sów z nowej stro­ny blo­ga.
 5. Następ­nie wra­casz do miej­sca, z któ­re­go pobra­łeś plik i wgry­wasz wer­sję z wpi­sa­ny­mi przez Cie­bie lin­ka­mi. Komen­ta­rze powin­ny migro­wać w prze­cią­gu doby.

 

U mnie wyglą­da­ło to tak, że musia­łam wysy­łać pli­ki z 10 lin­ka­mi, bo Disqus nie chciał prze­sy­łać więk­szej ilo­ści komen­ta­rzy za jed­nym razem. Wie­le komen­ta­rzy w ogó­le się nie prze­nio­sło, cho­ciaż na sta­rym blo­gu pod tymi wpi­sa­mi toczy­ły się faj­ne dys­ku­sje. Tro­chę mi tego szko­da, ale na razie odpu­ści­łam.

 

6. Przekieruj na nową stronę.

Naj­pierw poin­for­muj swo­ich czy­tel­ni­ków o tym, że blog będzie od teraz funk­cjo­no­wał pod inną dome­ną. Ja jesz­cze przez mie­siąc po prze­nie­sie­niu blo­ga doda­wa­łam zajaw­ki na sta­rej stro­nie, by upew­nić się, że dotrę do całej publi­ki. Prze­kie­ro­wa­nie pole­ga na tym, że oso­by, któ­re będą chcia­ły odwie­dzić Two­ją sta­rą stro­nę, zosta­ną prze­nie­sio­ne na tą nową. W tym celu trze­ba tro­chę pocza­ro­wać.

 1. Zain­sta­luj i włącz wtycz­kę Blog­ger to Word­Press od rtCamp.
 2. Wybierz Narzę­dzia — Blog­ger to Word­Press Redi­rec­tion — Start Con­fi­gu­ra­tion — Get Code. Sko­piuj kod.
 3. Wejdź na panel Blog­ge­ra i wybierz Sza­blon, a następ­nie Utwórz/przywróć kopię zapa­so­wą — Pobierz peł­ny sza­blon.
 4. Klik­nij Edy­tuj kod HTML, zaznacz całość i wklej tam kod, któ­ry wcze­śniej sko­pio­wa­łeś. Zapisz sza­blon i goto­we! :)

 

To do list

 1. Obe­znać się z kok­pi­tem Word­Pres­sa.
 2. Dosto­so­wać sza­blon do wła­snych potrzeb.
 3. Zain­sta­lo­wać wtycz­ki odpo­wie­dzial­ne za: widżet Face­bo­oka, Google Ana­ly­tics,  ikon­ki do por­ta­lów spo­łecz­no­ścio­wych.
 4. Spraw­dzić czy wszyst­kie zdję­cia dobrze się wgra­ły.
 5. Napi­sać do Blo­glo­vin z proś­bą o prze­nie­sie­nie osób obser­wu­ją­cych blo­ga na kon­to nowej stro­ny.
 6. Napi­sać do innych kata­lo­gów blo­go­wych, z proś­bą o zmie­nie­nie adre­su blo­ga. (Chy­ba, że już wcze­śniej mia­łeś wła­sną dome­nę.)
 7. Zmie­nić adres blo­ga na: Face­bo­oku, Google Plus, Twit­te­rze, Insta­gra­mie, Disqu­sie. Wszę­dzie, gdzie mógł­by znaj­do­wać się sta­ry adres.
 8. Poin­for­mo­wać swo­ich czy­tel­ni­ków o nowej stro­nie! Zde­cy­do­wa­nie naj­przy­jem­niej­sza część.
 9. Roz­ko­szo­wać się pięk­nym blo­ga­skiem.

 

Wię­cej grze­chów nie pamię­tam, a może sobie nie przy­po­mi­nam.  Mam nadzie­ję, że jasno wyja­śni­łam cały pro­ces i wie­cie już jak prze­nieść blo­ga z Blog­ge­ra na Word­Pres­sa, ale jak­by co, zawsze może­cie pytać. Naj­wy­żej nie będę zna­ła odpo­wie­dzi. ;) Zie­lo­nym powin­no pomóc, zaawan­so­wa­nych raczej nie będzie inte­re­so­wać.  Powo­dze­nia przy prze­no­si­nach i  dużo szczę­ścia w nowym, blo­go­wym życiu. :)

do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

Pyta­nie nie­spo­dzian­ka, bo napi­sa­ne na bia­ło. Nie wszy­scy je widzą. Czy ktoś też zara­po­wał a robi się to tak? ;)

 • Kasia

  Przej­ście z blog­ge­ra na word­press nigdy nie powin­no tak wyglą­dać. No chy­ba, że mamy nowe­go blo­ga, któ­ry nie ma jesz­cze czy­tel­ni­ków.

 • Karo­li­na Jachi­mo­wicz

  U mnie jest wła­śnie taki pro­blem, że zdję­cia się nie prze­nio­sły z blog­ge­ra na WP. Wpi­sy tak, komen­ta­rze tak, zdję­cia nie :/ Masz na to jakąś radę?

 • Lek­ko powa­znie blog

  chy­ba jedy­na opi­sa­łaś to w zro­zu­mia­ły spo­sób :) dzie­ki!

 • Mam takie może tro­chę śmiesz­ne pyta­nie, czy po tym jak zro­bię migra­cję na WP, zain­sta­lu­ję nowy sza­blon, ale wszyst­ko będzie jesz­cze nie skon­fi­gu­ro­wa­ne, to będę mogła spra­wić, by na czas przy­sto­so­wa­nia moi czy­tel­ni­cy nie będą widzie­li tego całe­go bała­ga­nu?

 • Jeju, super, chcę wresz­cie prze­nieść się na Word­Press, ale kom­plet­nie nie wie­dzia­łam jak się za to zabrać.

 • Bar­dzo przy­dat­ny post, a powiedz mi pro­szę na after­mar­ket te ceny domen są na jaki okres? i oczy­wi­ście jeśli bym się zde­cy­do­wa­ła to czy e-mailo­wo mogę liczyć na Two­ją pomoc?

  • Na rok. :)
   Jasne jak coś to pisz! :)

   • Aniu jesteś w sta­nie przy­bli­zyć mi tro­chę funk­cjo­no­wa­nie after­mar­ke­tu? Pospraw­dza­łam, porów­na­łam ofer­ty i ta na after­mar­ket jest jed­ną z najkorzystniejszych,ale nie mam poję­cia jak to wszyst­ko zro­bić, czy wystar­czy się tam zare­je­stro­wać?

    • Jest naj­ko­rzyst­niej­sza, bo moż­na od razu dome­nę zare­je­stro­wać i to dużo uła­twia. :) Reje­stru­jesz się tam i po pro­stu wpi­su­jesz nazwę dome­ny, któ­rą chcesz kupić. Ten zakup nie róż­ni się chy­ba niczym od zaku­pów inter­ne­to­wych. :) Gdy masz ją już na swo­im kon­cie, to reje­stru­jesz ją tak jak opi­sa­łam to we wpi­sie. Nic prost­sze­go. :)

 • A ja mam jesz­cze takie pyta­nie, kosz­ty hostin­gu obej­mu­ją rów­nież tą pomoc w prze­nie­sie­niu blo­ga, czy za takie dodat­ko­we usłu­gi trze­ba dopła­cić?

 • No i pięk­nie. Tego mi było trze­ba… ;)

 • Pla­nu­ję, pla­nu­ję, pla­nu­ję, ale jakoś się zabrać za to nie mogę żeby się prze­nieść ;) i też poszu­ku­ję sza­blo­nu ide­al­ne­go, a póki co nie zna­la­złam, więc to mnie dodat­ko­wo wstrzy­mu­je :) no, ale word­press nie zając, nie uciek­nie mi :D

 • dla­cze­go prze­no­si się z blog­ge­ra na word­pres­sa? pytam serio, dla­cze­go tam jest … lepiej? jestem jak widać płot­ką w tym tema­cie ale napraw­dę mnie to nur­tu­je ;P

  • Przede wszyst­kim Word­Press na wła­snym ser­we­rze jest Twój. Każ­da plat­for­ma ma jakieś ogra­ni­cze­nia, a wła­sny WP ma ich naj­mniej. Jest też naj­le­piej kon­fi­gu­ro­wal­ny i ma spo­re wpar­cie w posta­ci tysię­cy sza­blo­nów i wty­czek oraz spo­rą spo­łecz­ność. No i prze­cięt­ny sza­blon na WP wyglą­da zde­cy­do­wa­nie lepiej niż więk­szość na blo­ge­rze (moim zda­niem) ;)

 • Strasz­nie przy­dat­ny post, muszę się kie­dyś za to zabrać :)

 • heqeyn nna­na

  Bar­dzo dobry post i przy­dat­ny! :)

  +Zapra­szam do mnie:*

  http://dalide.blogspot.be/

 • kur­cze, mogłaś kil­ka dni wcze­śniej, jak wal­czy­łam z moim blo­giem i nie mogłam sobie pora­dzić ;)

 • Przy­dat­ny post. Do prze­no­sin zabie­ram się jak pies do jeża. Nadal sta­ram się ogar­nąć kwe­stię tego jak dosto­so­wać sza­blon, wszyst­ko mi się roz­pa­da. Cho­ciaż zde­cy­do­wa­łam w koń­cu o poszu­ka­niu pomo­cy i z gło­wy, chce aby sza­blon był pra­wie ide­al­ny czy­li bar­dziej dosto­so­wa­ny a to już zaba­wa w kodach.

  • Rozu­miem, czy­li widzę, że u Cie­bie jakieś grun­tow­ne zmia­ny w sza­blo­nie. Ja wszyst­ko usta­wia­łam ręcz­nie nie bawi­łam się kodem, cho­ciaż o ile się nie mylę kole­ga coś mi popra­wiał, żeby posty na głów­nej wyświe­tla­ły się rów­no­le­gle do sie­bie, ale teraz nie jestem już pew­na.

 • Świet­ne rady! Też mnie cze­ka­ją prze­no­si­ny na word­pres­sa ale po zamon­to­wa­niu dome­ny muszę sobie jesz­cze tro­chę odpo­cząć bo tro­chę ner­wów mnie to kosz­to­wa­ło :D

  • Faj­nie, że chcesz prze­nieść swo­je­go blo­ga na WP. :)

 • Do prze­no­sin na WP robi­łam już chy­ba trzy podej­ścia. Póki co zawsze koń­czy­ło się tyl­ko na zmia­nie sza­blo­nu na Blog­ge­rze. Ale dome­nę mam, więc bra­wo ja. :)

  • Bra­wo Ty! :) Możesz 4. podej­ście będzie łatwiej­sze z tym porad­ni­kiem. :)

 • z kwe­stii prak­tycz­nych — czy mia­łaś duże stra­ty w licz­bie czy­tel­ni­ków? ;)

  • Tak mia­łam bar­dzo duże stra­ty, ale z dru­giej stro­ny, gdy prze­szłam na WP, wgra­łam nowy sza­blon, to wię­cej osób zaczę­ło lin­ko­wać do blo­ga. Chy­ba dla­te­go, że się wizu­al­nie bar­dziej podo­bał, bo raczej nie zmie­ni­łam sty­lu pisa­nia po prze­pro­wadz­ce. Przy­naj­mniej tak mi się wyda­je. :) Stra­ty się wyrów­na­ły, a potem licz­ba UU się zwięk­szy­ła.

  • ja mia­łam duże ;)

   • A nad­ro­bi­łaś szyb­ko, czy tro­chę to trwa­ło? Tego oba­wiam się wła­śnie naj­bar­dziej. Mam jeden tekst o zdro­wiu, któ­ry cią­gle dosłow­nie kogoś ratu­je. Jeśli prze­nio­sła­bym się na word­press, pew­nie oso­by w potrze­bie nie tra­fia­ła­by na nie­go i to mnie powstrzy­mu­je :(

    • Z tego co się orien­to­wa­łam, to po prze­kie­ro­wa­niu lin­ków z Blog­ge­ra na WP “siła” pozy­cjo­no­wa­nia prze­cho­dzi na nową stro­nę, więc tak samo łatwo zna­leźć ją w Google. Napisz jesz­cze do jakiejś mądrej oso­by, albo po pro­stu do zen­bo­xa, czy to aby na pew­no tak jest. :) Wte­dy Twój pro­blem był­by roz­wią­za­ny.

    • Z tego co wiem, moż­na to jakoś tak zro­bić, żeby blog był dostęp­ny pod 2 adre­sa­mi na raz (nie pytaj jak, bo ze mnie to taka raczej infor­ma­tycz­na noga sto­ło­wa). Dopie­ro nad­ra­biam, raczej powo­li to idzie :) ale uwa­żam, że w moim przy­pad­ku na pew­no było war­to. Word­Press daje zde­cy­do­wa­nie wię­cej moż­li­wo­ści, poza tym ja dopie­ro zaczy­nam, więc nie mia­łam aż tak wie­lu czy­tel­ni­ków do “stra­ce­nia” :)

 • Widzę, że post powstał! Super :)
  Na pew­no się przy­da, bo ja pró­bo­wa­łam googlo­wać w wie­lu tych kwe­stiach, ale nie było odpo­wie­dzi, więc będzie jak zna­lazł :)
  Jesz­cze raz wiel­kie dzię­ki za pomoc przy prze­no­si­nach :)

  • Nie ma spra­wy, ja też Ci bar­dzo dzię­ku­ję za udzie­le­nie odpo­wie­dzi na moje pyta­nia. :)

 • Bar­dzo przy­dat­ny post :) Dla mnie prze­no­sze­nie blo­ga na inną dome­nę to czar­na magia ale dzię­ki tobie wie­le spraw się roz­ja­śni­ło.

 • Całe szczę­ście, że ja mam ludzi od tych wszyst­kich tech­nicz­nych spraw. Mówię ludzi, a wła­ści­wie jest to tyl­ko jeden czło­wiek — mój narze­czo­ny, z któ­rym piszę blo­ga i na co dzień pra­cu­je przy stro­nach inter­ne­to­wych. Pomi­mo tego, że to wszyst­ko niby nie jest takie trud­ne, dla mnie brzmi jak czar­na magia i cie­szę się, że nie muszę się tym mar­twić, bo na pew­no bym coś skno­ci­ła. ;)

  • Ale szczę­ścia­ra! Zazdrosz­czę ;)