Jak usprawnisz funkcjonowanie Twojej studenckiej grupy na Facebooku. Praktyczne pomysły.

Dzi­siaj chcia­ła­bym przed­sta­wić kil­ka pomy­słów na zor­ga­ni­zo­wa­nie grup na Face­bo­oku Waszych kie­run­ków i klas. Jest to ist­na mie­szan­ka moich doświad­czeń. Po tro­chę opi­su­ję tu funk­cjo­no­wa­nie moich sta­rej gru­py, tro­chę to, co zaczerp­nę­łam ze Stu­den­ci — Gru­pa Wspar­cia, ale zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej do tego wpi­su zosta­łam zain­spi­ro­wa­na przez nową gru­pa na dzien­ni­kar­stwie. Oświe­ci­li mnie w wie­lu kwe­stiach i zasko­czy­li zor­ga­ni­zo­wa­niem. Dzie­lę się więc zebra­ny­mi obser­wa­cja­mi, by pod­su­nąć Wam kil­ka pomy­słów na uspraw­nie­nie funk­cjo­no­wa­nia grup stu­denc­kich. Pode­ślij­cie tekst admi­nom. :D

 

 

Jak usprawnisz funkcjonowanie Twojej studenckiej grupy na Facebooku

 

 

Stwo­rzy­łam na Face­bo­oku poglą­do­wą gru­pę stu­denc­ką. Po prze­czy­ta­niu tego tek­stu może­cie prze­śle­dzić, jak w prak­ty­ce wyglą­da opi­sa­na tutaj orga­ni­za­cja. Tyl­ko nie doda­waj­cie się do gru­py, bo tam i tak nic się nie będzie dzia­ło, kan­gu­ry! :D

 

 

OPIS GRUPY:

 

 

Opis gru­py war­to jest przy­piąć na samej górze. Niech zbie­ra wszyst­kie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje to zna­czy:

 1. Adres e-mail i hasło (Gdy gru­pa jest taj­na, jeże­li tyl­ko zamknię­ta, to hasło i poda­ne poni­żej infor­ma­cje nale­ży umie­ścić w osob­nym poście i przy­piąć go na górze.).
 2. Przed­mio­ty i ich warun­ki zali­cze­nia (dokład­nie opi­sa­ne)
 3. Co nale­ży zro­bić na ten tydzień? Ten punkt ma szan­sę zaist­nieć, jeże­li znaj­dzie się oso­ba, któ­rej będzie chcia­ło się go aktu­ali­zo­wać. :)
 4. Hash­ta­gi — Przy­da­ją się, kie­dy postów w gru­pie poja­wia się dużo i poszu­ki­wa­nie tego wła­ści­we­go wyma­ga inten­syw­ne­go scrol­lo­wa­nia. Jeże­li ktoś szu­ka infor­ma­cji o naj­bliż­szych zaję­ciach to wpi­su­je #Nazwa­Przed­mio­tu lub #Nazwi­sko­Wy­kła­dow­cy. Inne przy­dat­ne hash­ta­gi to: #Rek­tor­skie #Dzie­kań­skie #Ogło­sze­nia #Zapy­ta­nie #Notat­ki
 5. W opi­sie gru­py war­to też pod­lin­ko­wać do waż­nych dla Was miejsc naj­le­piej, żeby były to: plan zajęć, dyżu­ry pra­cow­ni­ków, ale tak­że doku­men­ty potrzeb­ne do sty­pen­dium czy do pra­cy licen­cjac­kiej. Jak bar­dzo chce­cie, to może być i blog stu­denc­ki Blue Kan­ga­roo. ;D

 

 

 

 

NARZĘDZIA DLA GRUP:

 

 

Wyda­rze­nia — Pole­cam two­rzyć wyda­rze­nia dla dużych kolo­kwiów i egza­mi­nów. Wte­dy w jed­nym miej­scu moż­na wymie­niać się notat­ka­mi, dys­ku­to­wać o mate­ria­le, poma­gać sobie roz­wią­zy­wać zada­nia, jeże­li stu­diu­jesz kie­ru­nek ści­sły, ale i na gra­ma­ty­ce opi­so­wej się przy­da­je. Roz­mo­wa na temat jed­ne­go egza­mi­nu nie zaśmie­ca wte­dy całej gru­py. Nie mówię, żeby two­rzyć wyda­rze­nie dla każ­de­go przed­mio­tu, mam raczej na myśli te naj­gor­sze, któ­re spę­dza­ją Wam sen z powiek.

 

Pli­ki i zdję­cia — Do prze­sy­ła­nia nota­tek, pre­zen­ta­cji.

 

Czat gru­po­wy — moż­na utwo­rzyć korzy­sta­jąc Mes­sen­ge­ra. Po pro­stu doda­je­cie kolej­ne oso­by, któ­re okre­śli­ły się  w osob­ny poście, jako chęt­ne. Może­cie usta­lić nazwę dys­ku­sji, kolo­ry, wła­sne ksyw­ki. Czat moż­na wyko­rzy­stać do szyb­kich pytań, któ­rych nie musi koniecz­nie zoba­czyć każ­da oso­ba w gru­pie. Przy­kła­do­wo: W któ­rej sali mamy? Trak­to­wa­ła­bym czat jako taki mały śmiet­nik, gdzie moż­na poga­dać w gru­po­wym gro­nie i nikt nie obra­zi się o spam.

 

 

 

 

ZDJĘCIE W TLE GRUPY

 

Tło moż­na wyko­rzy­stać na wie­le spo­so­bów. Umiesz­cze­nie tam zabaw­ne­go obraz­ka lub Wasze­go zdję­cia jest naj­czę­ściej wybie­ra­nym moty­wem, ale spryt­nym pomy­słem jest też roz­pi­sa­nie na nim głów­nych zasad gru­py. Moty­wa­cyj­ny cytat też będzie mile widzia­ny! Nie­któ­rzy wrzu­ca­ją zdję­cie har­mo­no­gra­mu zajęć tak, by po jed­nym klik­nię­ciu wejść w zdję­cie i spraw­dzić salę.

 

 

 

Jak usprawnisz funkcjonowanie Twojej studenckiej grupy na Facebooku

 

 

To wszyst­kie pomy­sły na zor­ga­ni­zo­wa­nie gru­py na Face­bo­oku, jakie zebra­łam. Naj­bar­dziej cie­ka­wa jestem tego, jak Wy orga­ni­zu­je­cie gru­pę swo­je­go kie­run­ku lub swo­jej kla­sy. Wymień­cie się doświad­cze­nia­mi, bo myślę, że oso­by czy­ta­ją­ce ten tekst, na pew­no chęt­nie spraw­dzi­ły­by, jak wyglą­da to u innych.

 

 

Ogłoszenie: Sesyjny Poradnik

 

 

PS Rusza­ją zapi­sy na listę osób zain­te­re­so­wa­nych Sesyj­nym Porad­ni­kiem. Przy­po­mi­nam, że oso­by na moich listach mailin­go­wych otrzy­mu­ją pro­po­zy­cję naj­niż­szej ceny, w jakiej moż­na go dostać. Jeże­li chcesz jako pierw­szy otrzy­mać infor­ma­cję o Sesyj­nym Porad­nik w naj­niż­szej cenie, to zostaw tutaj swo­je­go maila. Wię­cej na temat e-booka dowiesz się z tego wpi­su: E-book Sesyj­ny Porad­nik: Dla kogo?

 

 

Czekam na Sesyjny Poradnik!

* indi­ca­tes requ­ired
 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Bar­dzo dobry wpis! Zasto­so­wa­nie gru­py na FB w celu, jak­by nie było uła­twie­nia stu­dio­wa­nia — super! Coś war­to­ścio­we­go, zamiast kolej­nej gru­py z pro­mo­cja­mi czy spot­ted :)

  • Dzię­ku­ję bar­dzo! ❤️ Teraz to już chy­ba każ­dy kie­ru­nek ma swo­ją gru­pę, więc mam nadzie­ję, że pomo­że im to ją uspraw­nić. 😊

 • Edzia

  Abso­lut­nie nie hasło w opi­sie gru­py!!!! (dużo wykrzyk­ni­ków, bo to bar­dzo waż­ne) Opis gru­py widzą wszy­scy, nawet nie człon­ko­wie tej gru­py (!), więc wrzu­ca­nie tam hasła to zde­cy­do­wa­nie naj­gor­szy moż­li­wy pomysł.
  Ja ogól­nie jestem prze­ciw­ko gru­po­wym mailom, więc w ogó­le pomi­nę­ła­bym ten punkt, ale tak to już jest na infor­ma­ty­ce :p I tak, da się żyć bez gru­po­we­go maila, daje­my sobie radę od trzech lat :D

  • Chy­ba, że macie taj­na gru­pę. :D Dopi­szę!
   Dla­cze­go na infor­ma­ty­ce nie macie gru­po­we­go maila?

   • Edzia

    Wła­śnie dla­te­go, że zbyt łatwo jest prze­chwy­cić hasło przez oso­by trze­cie. Tak napraw­dę nie­mal każ­dy może dodać się do zamknię­tej gru­py na face­bo­oku, jeśli nikt tego jakoś spe­cjal­nie nie kon­tro­lu­je, a raczej nikt nie ma takiej moż­li­wo­ści. To mało bez­piecz­ne po pro­stu. Pro­wa­dzą­cy wysy­ła­ją do nas wia­do­mo­ści przez JSOS lub na stu­denc­kie maile, a mate­ria­ła­mi i waż­ny­mi infor­ma­cja­mi wymie­nia­my się na face­bo­oku. Nie ma potrze­by two­rzyć dodat­ko­we­go miej­sca na takie rze­czy.
    Pole­cam też: https://niebezpiecznik.pl/post/blad-studentow-na-facebooku-zakonczyl-sie-skasowaniem-danych-z-ich-telefonow/

    • Masa­kra! Dobrze, ze o tym piszesz, bo dzię­ki temu wię­cej czy­tel­ni­ków się o tym dowie. Dzię­ku­ję za arty­kuł!

     • Dokład­nie to samo chcia­łam pod­lin­ko­wać :D Ogó­łem wspól­ne maile to bar­dzo kiep­ski pomysł — dla­cze­go nie zało­żyć gru­py dys­ku­syj­nej? Z punk­tu widze­nia wykła­dow­cy dzia­ła tak samo.

      Masz tak duże zasię­gi i auto­ry­tet, wyko­rzy­staj to do sze­rze­nia dobrych prak­tyk infor­ma­tycz­nych :)

   • Moni­ka

    ja spo­tka­łam się z tym że z gru­po­we­go maila ktoś wysy­łał wia­do­mo­ści do pro­wa­dzą­cych ano­ni­mo­wo, czy­li np pod­pi­su­jąc się “II rok tego i tego kie­run­ku”, co było nie­zbyt uprzej­me, a wykła­dow­cy potem obcią­ża­li całą gru­pę. U mnie kon­takt z wykła­dow­ca­mi ma sta­ro­sta i to on wymie­nia się maila­mi :)