Jak w prosty sposób przygotować wyrafinowaną i romantyczną kolację?

W wąskich krę­gach (nie­prze­kra­cza­ją­cych pro­gu mojej kuch­ni) zwa­na jestem bogi­nią patel­ni i pie­kar­ni­ka.  Talent ten na co dzień ukry­wam głę­bo­ko w zaka­mar­kach lodów­ki. Strach przed sła­wą Nigel­li para­li­żu­je moje skrom­ne ser­ce i każe mi ukry­wać te powa­la­ją­ce zdol­no­ści. Nie­ste­ty, nie może­cie spo­dzie­wać się zbyt wie­lu tak genial­nych prze­pi­sów na tym blo­gu, gdyż nie­chęt­nie dzie­lę się swo­imi sekre­ta­mi. Dzi­siaj macie jed­nak wyjąt­ko­wą oka­zję, zaj­rzeć za kuli­sy mojej kuch­ni i odkryć danie, któ­rym pod­bi­je­cie ser­ca tysię­cy kochan­ków i kocha­nek. Naj­więk­szą jego tajem­ni­cą jest pro­sto­ta wyko­na­nia i szla­chet­ność sma­ku! Korzy­staj, póki masz oka­zję!

 

Co jest Ci potrzebne?

 

 • cia­sto fran­cu­skie
 • 2x camem­bert ( mi naj­bar­dziej sma­ku­je orze­cho­wy)
 • dżem (dowol­ny, zale­ca­ny żura­wi­no­wy lub jago­do­wy) lub sałat­ka warzyw­na
 • 25 minut cza­su

 

Jak przygotować danie miłości?

 

 1. Roz­grzej pie­kar­nik do 180 stop­ni.
 2. Pokrój każ­de­go camem­ber­ta na 4 rów­ne czę­ści.
 3. Pokrój cia­sto fran­cu­skie na osiem rów­nych czę­ści.
 4. Ułóż kawał­ki sera na cie­ście, jeśli wyda­ją Ci się za duże odkrój rogi i zjedz.
 5. Skle­jaj cia­sto fran­cu­skie na kształt małych pre­zen­ci­ków, dokład­nie przy­ci­ska­jąc, tak aby w pie­kar­ni­ku ser nie wypły­nął na zewnątrz.

 

DSC_0597

 

 1. Piecz w pie­kar­ni­ku przez 15–20 min. aż cia­sto będzie goto­we, naj­le­piej na blasz­ce, bo może się zda­rzyć, że ser wypły­nie.
 2. Pre­zen­ci­ki możesz ser­wo­wać na słod­ko z dodat­kiem dże­mu lub z lek­ką sałat­ką, skła­da­ją­cą się z: sała­ty lodo­wej, pomi­do­rów, ogór­ka, oli­wek, kuku­ry­dzy.
 3. Poda­waj koniecz­nie wraz ze schło­dzo­nym sokiem poma­rań­czo­wym! Wte­dy sma­ku­je naj­le­piej.:)

 

Możesz zapro­sić swo­ją dru­gą połów­kę do wspól­ne­go przy­go­to­wy­wa­nia camem­ber­tów. Wia­do­mo, wspól­ne goto­wa­nie zbli­ża ;) Tak napraw­dę nie jest to jakieś super wyra­fi­no­wa­ne danie, ale na pew­no zro­bi wra­że­nie. Nie tyl­ko na obiek­cie Two­ich wes­tchnień, ale i zna­jo­mych, czy nawet na Tobie! Naj­le­piej sma­ku­je w gru­pie, ale moż­na delek­to­wać się jego sma­kiem same­mu :) Uwiel­biam gdy pozor­nie cięż­ki ser kom­po­nu­je się z lek­ką sałat­ką, lub w innej wer­sji, gdy kwa­śny sok poma­rań­czo­wy kon­tra­stu­je ze sło­dy­czą dże­mu. Kalo­rie? Nie waż­ne, danie bar­dzo syci, więc po jego zje­dze­niu nie tkniesz nicze­go do koń­ca dnia!

 

pieczony camembert

 

Bon appétit!

Ania

 • Jak się nie mie­ści odkroj rogi i zjedz. A uśmiech sam poja­wia sie na twa­rzy. Nie jadłam jesz­cze orze­cho­we­go camem­ber­ta ale zio­ło­wy to mój nr jeden ;) pozdra­wiam ser­decz­nie ?

 • Sło­necz­nik

  Faj­ny prze­pis :) Mój mąż nie gustu­je w takich rze­czach, ale ja jak naj­bar­dziej ;) A “odkrój rogi i zjedz” naj­lep­sze :D

 • Poczu­łam nie­od­par­tą ocho­tę zoba­czyć ten płyn­ny śro­dek. Skoń­czy się na tym, że upiec muszę!
  Dobrze zbu­do­wa­łaś napię­cie ;)

 • Edyt­ka

  Chy­ba naj­pysz­niej­szy spo­sób na cia­sto fran­cu­skie :) Dzię­ku­ję za prze­pysz­ny prze­pis :)

  • Cie­szę się, że prze­pis przy­padł do gustu:)

 • Super pro­ste a jed­no­cze­śnie wyra­fi­no­wa­ne! Tak jak lubię naj­bar­dziej! <3 dzię­ki za prze­pis! :)))

 • Daria

  Jestem bez­ta­len­ciem kuli­nar­nym, ale spró­bu­ję. Może się uda :)

 • na pew­no wypró­bu­ję, aku­rat potrze­bu­ję na week­end cze­goś w tym sty­lu, a lubię oba głów­ne skład­ni­ki :))

 • Robert Tyman

  Jej­ku :D :D :D Spró­bu­ję to zro­bić i powiem Ci na uni­wer­sy­te­cie jak mi poszło