Jak wyczyścić Tangle Teezer?

 

Pew­nie każ­da z Was sły­sza­ła o tej cudow­nej szczot­ce wie­le dobre­go. Piszą o niej, mówią o niej, krę­cą o niej. Dla­te­go nie będę opo­wia­dać Ci o jej zale­tach i wadach, bo w inter­ne­cie krą­ży cała masa recen­zji tego typu. Poza tym, zaj­rza­łaś tutaj, bo masz już tę szczot­kę i wiesz jak pro­ble­ma­tycz­ne jest jej czysz­cze­nie. Chcia­ła­byś ją deli­kat­nie wyczy­ścić, bez wykrzy­wia­nia ząb­ków, praw­da?  Bar­dzo cie­szy mnie to, że struk­tu­ra pla­sti­ko­wych kol­ców świet­nie łapie kurz z moich wło­sów, ale kur­czę, jak to domyć!? Mam na to pro­stą i sku­tecz­ną meto­dę. Być może wie­le z Was sto­su­je ją rów­nież na co dzień, ale uzna­łam, że opi­szę ją, bo a nuż ktoś z Was jesz­cze nie wie, jak wyczy­ścić Tan­gle Teezer. Poni­żej moja instruk­cja.

 

EDIT: Ten tekst napi­sa­łam rok temu. Od tego cza­su nie­co zmie­ni­ła się moja tech­ni­ka czysz­cze­nia szczot­ki. Naj­pierw opi­szę moją nową tech­ni­kę, a póź­niej poczy­tasz o tej sta­rej. Będziesz mogła wybrać to, co dla Cie­bie wygod­niej­sze. :)

 

Jak wyczyścić Tangle Teezer? Sposób 1.

Potrzebne Ci będą:

1. Szam­pon z SLSem (ten faj­nie pach­nie)

2. Szczo­tecz­ka do czysz­cze­nia paznok­ci

 

jak wyczyścić Tangle Teezer

 

Teraz wystar­czy, że zamo­czysz szczo­tecz­kę oraz Tan­gle Teezer w wodzie, nanie­siesz odro­bi­nę szam­po­nu na szczo­tecz­kę i prze­cze­szesz nią kil­ka razy szczot­kę do wło­sów. W ten spo­sób wycią­gniesz wło­sy i brud spo­mię­dzy ząb­ków TT. Waż­ne jest, by włos szczo­tecz­ki do paznok­ci był odpo­wied­nio dłu­gi, by nie poła­mać pla­sti­ko­wych kol­ców TT. To naj­szyb­szy i naj­lep­szy spo­sób na umy­cie szczot­ki jaki znam. Podob­no ból moż­na leczyć bólem i jak widać szczot­kę moż­na czy­ścić szczot­ką. :)

 

Jak wyczyścić Tangle Teezer? Sposób 2.

Potrzebne Ci będą:

1. paty­czek do uszu
2. spry­ski­wacz
3. szam­pon z SLSem

 

jak wyczyścić tangle teezer

 

1. Na samym począt­ku deli­kat­nie wycią­gam ze szczot­ki wło­sy, któ­re da się ścią­gnąć.
2. Te któ­re pozo­sta­ły pomię­dzy ząb­ka­mi usu­wam koń­ców­ką patycz­ka do uszu, bez waci­ka. Prze­jeż­dżam nią w poprzek, tak jak ukła­da­ją się luki pomię­dzy ząb­ka­mi na szczot­ce, by ich nie wygi­nać.
3. Do spry­ski­wa­cza wle­wam kro­plę szam­po­nu, zale­wam wodą i wstrzą­sam.
4. Według zasa­dy myj przy­rzą­dy do cze­sa­nia tym, czym myjesz wła­sne wło­sy, spry­sku­ję szczot­kę ze wszyst­kich stron, tak, by pre­pa­rat dotarł w każ­de miej­sce.
5. Dokład­nie spłu­ku­ję szam­pon z szczot­ki.

 

To tyle, a tak pre­zen­tu­ją się efek­ty.

 

tangle-teezer

 

I jak spodo­bał Wam się ten spo­sób? Będzie­cie z nie­go korzy­stać? :)
Do następ­ne­go czy­ta­nia!
Ania
PS Jeśli przy­dał Ci się ten arty­kuł miło mi będzie jeże­li w ramach wdzięcz­no­ści klik­niesz lubię to poni­żej lub też zosta­niesz ze mną na dłu­żej. Zachę­cam Cię do zaj­rze­nie w zakład­kę Pierw­szy raz u kan­gu­ra oraz polu­bie­nia blo­ga na Face­bo­oku. Chy­ba, że jesteś fan­ką Blo­glo­vin, (tak jak ja ;D ) to znaj­dziesz mnie tu : Blue Kan­ga­roo.
  • Mam bar­dzo podob­ną tech­ni­kę.

  • Ja wycia­gam wlo­sy grze­bie­niem, takim spo­so­bem pozby­wam sie wszyst­kich wlo­sow ze szczot­ki a nast­pe­nie myja je mydlem.

    • dobry pomysł z tym grze­bie­niem ;) A mydeł­kiem spry­sku­jesz czy jak?

  • Ja też tak chy­ba zro­bię. Widzia­łam na ebayu spe­cjal­ne urzą­dze­nia do czysz­cze­nia szczo­tek, ale po co ich zama­wiać, jak moż­na sobie pora­dzić ina­czej:)

  • Bar­dzo cie­ka­wy pomysł ;) sama mam tę szczot­kę, ale nie mia­łam pomy­słu, jak dokład­nie ją umyć ;)