Jaki internet dla studenta wybrać. Ranking ofert.

Nie mam neta. Ocze­ki­wa­nie na insta­la­to­ra przy­po­mi­na wycze­ki­wa­nie zba­wi­cie­la. Masz nadzie­ję, że przyj­dzie już, teraz, za chwi­lę, a on i tak ma swój wła­sny, z góry usta­lo­ny ter­min. Tro­chę się jed­nak oba­wiam. Jeden insta­la­tor już zła­mał moje ser­ce, bo nie rozu­miał, że domo­fon, to może nie dzia­łać i moż­na by zadzwo­nić na tele­fon. Pamię­taj­cie, że wszyst­kie pro­ble­my mię­dzy­ludz­kie wyni­ka­ją z bra­ku roz­mo­wy. Wszyst­kie.

 

 

Widzia­łam jed­nak, że nie ja jedy­na jestem w tym bło­go­sła­wio­nym sta­nie ocze­ki­wa­nia, więc posta­no­wi­łam przyjść Wam z pomo­cą i podać na tacy naj­lep­sze inter­ne­ty w sie­ci. W koń­cu wszy­scy wie­dzą, że w wol­nym cza­sie lubu­ję się w czy­ta­niu regu­la­mi­nów. Zapra­szam więc do zapo­zna­nia się z ran­kin­giem aktu­al­nych pro­mo­cji na inter­net.

 

 

internet dla studenta

 

 

Kilka informacji ogólnych, ale bardzo ważnych! Przeczytaj!

 • We wszyst­kich poniż­szych ofer­tach poda­je­cie swój nr tele­fo­nu i kon­sul­tant do Was oddzwa­nia. Wte­dy mówi­cie, że chce­cie sko­rzy­stać z pro­mo­cji dla stu­den­tów w cenie X. Zale­ży ona od pręd­ko­ści, któ­rą wybie­rze­cie. Ja poda­łam ceny tej wg. mnie opty­mal­nej i wszę­dzie tutaj jest to 49,00 PLN
 • Ofer­ty, któ­re wybra­łam to ofer­ty przy­go­to­wa­ne stric­te pod stu­den­tów, więc mają pro­mo­cyj­ne ceny i umo­wę do koń­ca czerw­ca. Tej umo­wy nie musi­cie zry­wać. Może­cie ją kon­ty­nu­ować, tyl­ko zapy­taj­cie na info­li­nii, czy zmie­nia się cena, bo z tego, co widzia­łam w regu­la­mi­nach cza­sem zwięk­sza się o jakieś drob­ne np. 5 PLN, a cza­sem pozo­sta­je taka sama.
 • Wszyst­kie te pro­mo­cje zawie­ra­ją rów­nież insta­la­cję za 0–1 PLN
 • W przed­sta­wio­nych tu ofer­tach naj­niż­szą cenę otrzy­ma­cie wyra­ża­jąc zgo­dę na e-fak­tu­ry (zero waste: D) i w nie­któ­rych też za zgo­dę na new­slet­ter.

 

 

Internet dla studenta. Ranking ofert.

 

 

 

1. UPC

 

 

Wie­cie co, jadę pro­sto z mostu. Na pierw­szym miej­scu mogę pole­cić Wam ofer­tę UPC. Sama z niej korzy­sta­łam, kie­dy jesz­cze wynaj­mo­wa­łam miesz­ka­nie w innym mie­ście. Tutaj piszę o czymś, co prze­te­sto­wa­łam na wła­snej kla­wia­tu­rze, dla­te­go jest to naj­pew­niej­sza pro­po­zy­cja z mojej stro­ny. Umo­wa do koń­ca czerw­ca spe­cjal­nie dla stu­den­cia­ków. W cenie 49 PLN macie 120 Mb/s, co jest napraw­dę dobrym netem do codzien­ne­go użyt­ko­wa­nia. Oglą­da­łam na nim fil­my, pro­wa­dzi­łam blo­ga, a Oskar grał z kole­ga­mi onli­ne i nic nam się nie zaci­na­ło. Jeże­li pobie­ra­cie eks­tre­mal­nie dużo z neta, albo wgry­wa­cie cięż­kie pli­ki, to tyl­ko o 10 PLN droż­szy jest inter­net 250 Mb/s, któ­ry lata jak ta lala. (Nie wiem dokąd lala lata.)
Jeże­li cho­dzi o awa­rie i pro­ble­my, to przy­po­mi­nam sobie jed­ną taką sytu­ację, któ­ra zosta­ła napra­wio­na pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej.

Regu­la­min

 

 

Zamawiam internet od UPC KLIK!

 

 


internet dla studenta

 

 

2. VECTRA

 

 

Nie­ste­ty, usłu­gi UPC nie są dostęp­ne wszę­dzie. Spraw­dzi­cie to kli­ka­jąc „wybie­ram” przy danej ofer­cie i wpi­su­jąc na kolej­nej stro­nie adres, pod któ­ry ma przyjść insta­la­tor. Jeże­li usłu­ga jest u Was nie­do­stęp­na, to kolej­nym dostar­czy­cie­lem inter­ne­tu war­tym roz­pa­trze­nia jest Vec­tra. Rów­nież mają teraz akcję dla stu­den­tów z umo­wą do koń­ca czerw­ca. W tej samej cenie co w UPC jest inter­net 150 Mb/s, więc też super, cho­ciaż nie znam się na tyle, żeby powie­dzieć, jaką róż­ni­cę robi te 30 Mb/s. :D Tej usłu­gi jesz­cze nie testo­wa­łam, więc nie mogę zarzec się na temat jej nie­za­wod­no­ści. Nato­miast, jeże­li nie macie dostę­pu do UPC, to i tak coś wybrać musi­cie. Według cen­ni­ków to dla mnie dru­ga naj­lep­sza opcja. Ta pro­mo­cja waż­na jest jesz­cze tyl­ko 2 dni, więc radzi­ła­bym nie zwle­kać.

Regu­la­min

 

 

Zamawiam internet od Vectry! KLIK

 


 

 

3. NETIA

 

 

Kolej­ną ofer­tą war­tą pole­ce­nia jest ofer­ta Netii. Tutaj też mamy umo­wę do koń­ca czerw­ca i cenę 49 PLN, tyle że za 100 Mb/s. Ofer­ta nazy­wa się Max 100, więc zasta­na­wia­łam się, co to ozna­cza. Regu­la­min tłu­ma­czył to dość zawi­le, bo na pod­sta­wie spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nych. Zadzwo­ni­łam więc na info­li­nię i powie­dzia­no mi, że fak­tycz­nie cho­dzi o spra­wy tech­nicz­ne. Po zamó­wie­niu usłu­gi zadzwo­ni do Was kon­sul­tant i zapy­ta o loka­li­za­cję. Wte­dy dowie­cie się, czy ta mak­sy­mal­na pręd­kość 100 Mb/s jest dostęp­na w Waszym miesz­ka­niu. W tabe­li opłat jest też 300 Mb/s (o ile moż­li­we w danej loka­li­za­cji) w cenie 69 PLN.

Czymś co wyróż­nia ofer­tę w tym towa­rzy­stwie jest moż­li­wość wybra­nia sobie dodat­ko­we­go gadże­tu do zamó­wie­nia. Do zgar­nię­cia są: gło­śni­ki, słu­chaw­ki lub power bank.

Regu­la­min

 

 

Zamawiam internet od Netii. KLIK!

 

 


internet dla studenta

 

 

Tak jak już wspo­mi­na­łam, w wol­nym cza­sie prze­glą­dam regu­la­mi­ny, więc spo­ko, nie ma za co dzię­ko­wać.: D Teraz przy­szło nam już tyl­ko wspól­nie ocze­ki­wać na zba­wi­cie­la, któ­ry uwol­ni nas od cier­pie­nia i FOMO.

 

 

Wciąż możesz pobrać darmowy e-book: Elementarz Studenta dla pierwszaka! KLIK

 

 

PS Wie­dzie­li­ście, że tym dino­zau­rem z komu­ni­ka­tu: Brak inter­ne­tu w Chro­mie moż­na grać? Pole­cam na cięż­kie, bez­in­ter­ne­to­we cza­sy.
Do następ­ne­go czy­ta­nia!
Ania

 • Może­cie pole­cić jakiś inter­net mobil­ny, ze spo­rym pakie­tem GB? Na stu­diach czę­sto się zmie­nia miesz­ka­nia albo podró­żu­je i chy­ba będę musiał sobie tako­wy wyku­pić.

 • Kata­rzy­na Kamiń­ska

  ja uwa­żam, że dobre ofer­ty ma Play. War­to im się przyj­rzeć.

 • Dobre to masz! Ahhh, jak ja żału­ję, że już skoń­czy­łam stu­dia.

 • Nie jestem już stu­dent­ką ale vec­trę mam w domu Inter­net czę­sto prze­ry­wa, a nawet tele­wi­zo­ro­wy deko­der też sza­le­je :( Dodzwo­nić się do nich cięż­ko, choć pro­ble­my po dodzwo­nie­niu się fak­tycz­nie ustę­pu­ją po poda­niu odpo­wied­nich danych. Ale sytu­acje się powta­rza­ją :( Mia­łam poprzed­nio netię. żału­ję że zmie­ni­łam. Moja sio­stra znów na UPC i pasu­je Jej :)

  • Hej, dzię­ku­ję za infor­ma­cję 😘 Pew­nie zale­ży to też od loka­li­za­cji i po pro­stu pecha, ale dobrze wie­dzieć. 😊

 • Ten dino­zaur na brak neta to moje wyba­wie­nie, zanim wyje­cha­łam na stan­cję w domu rodzin­nym zepsuł się inter­net na baaar­dzo dłu­go, więc docho­dzi­łam dino­zau­rem do nie­złych rekor­dów :P Gra­nie w nie­co na tele­fo­nie też bar­dzo pole­cam, bo nie cią­gnie inter­ne­tów, a w zasa­dzie roz­ryw­ka jest…
  U mnie inter­net jest od razu w cenie miesz­ka­nia i całe szczę­ście, bo chy­ba bym umar­ła, zała­twia­jąc to sama.
  Netia ostat­nio razem z ulot­ką wci­snę­ła mi pusz­kę ener­ge­ty­ka, sza­nu­ję (i miło mi, że wyglą­dam na stu­den­ta, dziew­czy­ny roz­da­ją­ce nawet się nie zawa­ha­ły ^^)