Klawiatura ergonomiczna i mysz pionowa. Czy sprzęt, który ma pomóc nadgarstkom, działa?

Kla­wia­tu­ra ergo­no­micz­na i mysz pio­no­wa to sprzęt, któ­ry zaku­pi­łam, by pozbyć się przy­czy­ny bólu nad­garst­ka i drę­twie­nia pal­ców, obja­wów tak zwa­ne­go zespo­łu cie­śni nad­garst­ka. Pro­blem ten doty­czył mnie już od roku, wszyst­ko zaczę­ło się pod­czas pra­cy nad Sesyj­nym Porad­ni­kiem (wciąż trwa­ją zapi­sy na listę ocze­ku­ją­cych, któ­rzy otrzy­ma­ją dodat­ko­wy rabat). W grud­niu zlek­ce­wa­ży­łam pro­blem, bo wyda­wa­ło mi się, że to kwe­stia chwi­lo­we­go prze­mę­cze­nia. Wszyst­ko wró­ci­ło latem, gdy zabra­łam się za dokoń­cze­nie pra­cy magi­ster­skiej cią­gle pisząc blo­ga. Spę­dza­łam bar­dzo dużo cza­su pra­cu­jąc na kom­pu­te­rze. Ból nad­garst­ków był nie­zno­śny. Odczu­wa­łam go pod­czas pisa­nia, ale nasi­lał się wie­czo­rem, gdy leża­łam w łóż­ku i moje myśli mogły kon­cen­tro­wać się tyl­ko wokół tego uczu­cia. Czad, nie? Ćwi­cze­nia i zwięk­sze­nie ilo­ści przerw nie dało rewe­la­cyj­nych efek­tów, bo ból nadal wystę­po­wał, z tym­że nie był aż tak inten­syw­ny. Posta­no­wi­łam więc dzia­łać u źró­dła i zmie­nić uło­że­nie moich dło­ni pod­czas pra­cy.

 

 

klawiatura ergonomiczna myszka pionowa

 

 

Sprzęt ergo­no­micz­ny jest tak zapro­jek­to­wa­ny, żeby wymu­sić na dło­niach natu­ral­ną posta­wę lub co naj­mniej bar­dziej natu­ral­ną i zdro­wą posta­wę. Pod­czas pra­cy ze stan­dar­do­wą kla­wia­tu­rą i mysz­ką dło­nie wykrzy­wia­my do góry. Sta­łe obcią­że­nie i powta­rzal­ność ruchów powo­du­je ucisk na włók­na ner­wo­we prze­bie­ga­ją­ce przez wąski “tunel” w nad­garst­ku. Kie­dy powta­rza­my te same ruchy, ścię­gna draż­nią wię­za­dło, co powo­du­je jego prze­rost, pogru­bia­nie się i uci­ska­ne są nerw oraz żyły. Wystę­pu­ją bóle nad­garst­ka, drę­twie­nie pal­ców… Nie­le­czo­ne koń­czą się utra­tą spraw­no­ści i ope­ra­cją.

 

 

Jeże­li już podej­rze­wasz, że cier­pisz na zespół cie­śni nad­garst­ka, to pole­cam naj­pierw skon­tak­to­wać się z orto­pe­dą. Nie­wie­le w tej spra­wie moż­na zro­bić, głów­nie cho­dzi tu o zmia­nę nawy­ków, regu­lar­ne ćwi­cze­nia, odpo­czy­nek dla nad­garst­ka. Cza­sem sto­su­je się ultra­dź­wię­ki lub prą­dy. Ja uzna­łam, że wdro­żę zmia­ny w moje życie, ale muszę zmie­nić też coś w ukła­dzie dło­ni pod­czas pra­cy, bo to ewi­dent­na przy­czy­na pro­ble­mów, a bez likwi­da­cji przy­czy­ny będę się tak bawić bez koń­ca. Dla­te­go zde­cy­do­wa­łam się na zakup sprzę­tu ergo­no­micz­ne­go.

 

 

klawiatura ergonomiczna myszka pionowa

 

 

Czym jest i jak dzia­ła kla­wia­tu­ra ergo­no­micz­na?

 

 

Poszu­ku­jąc ide­al­ne­go roz­wią­za­nia, któ­re odcią­ży moje nad­garst­ki i pozwo­li mi pra­co­wać przy kom­pu­te­rze zacho­wu­jąc natu­ral­ny układ dło­ni pod­czas pra­cy, natknę­łam się na wie­le testów i recen­zji sprzę­tu. Prze­ana­li­zo­wa­łam spo­ro z nich i na tej pod­sta­wie wybra­łam naj­od­po­wied­niej­szy dla mnie model. Wśród kla­wia­tur nie ma wiel­kie­go wybo­ru. Zale­d­wie kil­ku pro­du­cen­tów ofe­ru­je kla­wia­tu­ry ergo­no­micz­ne.

 

 

klawiatura ergonomiczna myszka pionowaPrzy korzy­sta­niu ze zwy­kłej kla­wia­tu­ry nad­gar­stek jest wygię­ty, a pod­czas uży­wa­nia kla­wia­tu­ry ergo­no­micz­nej ukła­da się pro­sto. Nie jest to naj­zdrow­sza pozy­cja, ale nie­ste­ty takie­go 100% natu­ral­ne­go ukła­du dło­ni nie da się utrzy­mać pod­czas pisa­nia na kla­wia­tu­rze. Infor­mu­je o tym nawet pro­du­cent kla­wia­tu­ry ergo­no­micz­nej.

 

 

Jakie funkcje powinna spełniać klawiatura ergonomiczna?

 

 

 1. Kla­wia­tu­ra ergo­no­micz­na powin­na mieć pod­pór­kę na nad­garst­ki, któ­ra je odcią­ży.
 2. Układ i roz­miar kla­wi­szy powin­ny być dosto­so­wa­ne do natu­ral­ne­go ukła­du dło­ni.
 3. Sam kształt kla­wia­tu­ry powi­nien mieć wzgó­rek, żeby dopa­so­wał się do ukła­du pal­ców.
 4. Kla­wia­tu­ra ergo­no­micz­na powin­na być więk­sza niż stan­dar­do­wa kla­wia­tu­ra, a na pew­no więk­sza niż kla­wia­tu­ra lap­to­pa. Nie­ste­ty, małe kla­wia­tu­ry nie są dosto­so­wa­ne do roz­mia­ru naszych dło­ni i korzy­sta­jąc z nich skrę­ca­my ręce w nie­od­po­wied­ni spo­sób. Poka­za­łam to na zdję­ciach powy­żej.

 

 

Mój wybór padł na kla­wia­tu­rę o nazwie: Micro­soft Natu­ral Ergo­no­mic Key­bo­ard 4000. Speł­nia­ła wszyst­kie te warun­ki i wygry­wa­ła w więk­szo­ści spraw­dzo­nych prze­ze mnie testów. Kla­wia­tu­ra kosz­tu­je oko­ło 200 PLN, co pla­so­wa­ło ją w dobrej pro­por­cji ceny do jako­ści. Oczy­wi­ście spraw­dzi­łam na Ceneo naj­niż­szą cenę i oka­za­ło się, że kla­wia­tu­rę naj­le­piej jest zamó­wić onli­ne w Empi­ku za 197 PLN i ode­brać oso­bi­ście. Z tego, co pamię­tam w sie­ci była jed­na tań­sza opcja, ale koszt dosta­wy pod­bi­jał cenę ponad ofer­tę Empi­ku. Więc według moje­go rese­ar­chu kla­wia­tu­rę naj­ta­niej kupi­cie tutaj. To dobry pomysł na pre­zent dla sie­bie i swo­je­go zdro­wia na Świę­ta. ;) Tym bar­dziej, że kupu­jąc teraz cokol­wiek w Empi­ku z kar­tą Mój Empik dosta­je się 10 PLN na następ­ne zaku­py, a za płat­ność kar­tą Visa — 20 PLN. Jak zwy­kle zała­twi­łam spra­wę w sty­lu praw­dzi­we­go liska chy­tru­ska.

 

A jeże­li 2 stów­ki to dla Cie­bie za dużo, to pole­cam zaj­rzeć do zakład­ki na blo­gu: Oka­zje Finan­so­we, gdzie za zało­że­nie kon­ta i speł­nie­nie kil­ku pro­stych warun­ków typu: 5 płat­no­ści w mie­sią­cu, otrzy­mu­je się od ban­ku gotów­kę. Zwy­kle oko­ło 100–150 PLN. W ten spo­sób moż­na pokryć koszt inwe­sty­cji w kla­wia­tu­rę ergo­no­micz­ną.

 

 

klawiatura ergonomiczna myszka pionowa

 

 

Jak mi się korzysta z klawiatury ergonomicznej?

 

 

Gene­ral­nie to jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Odkąd zain­we­sto­wa­łam w kla­wia­tu­rę prze­sta­ły mnie męczyć bóle nad­garst­ka. Dzię­ki niej byłam w sta­nie dokoń­czyć pra­cę magi­ster­ską bez zaci­ska­nia zębów z bólu. Niko­mu nie życzę prze­ży­wa­nia symp­to­mów, któ­re są zwią­za­ne z cie­śnią nad­garst­ka. Ból nie jest inten­syw­ny, ale sta­ły i wku­rza­ją­cy. Chcę zaznaczyć,że naj­pierw kupi­łam pio­no­wą mysz­kę i ona w poje­dyn­kę nie roz­wią­za­ła moje­go pro­ble­mu. Teo­re­tycz­nie czu­łam więk­szy kom­fort prze­cho­dząc z touch­pa­da na mysz pio­no­wą niż prze­cho­dząc ze zwy­kłej kla­wia­tu­ry lap­to­pa na kla­wia­tu­rę ergo­no­micz­ną, ale tak napraw­dę to ta dru­ga przy­nio­sła lep­sze efek­ty. Wyni­ka­ło to zapew­ne z tego, że do pisa­nia na takiej kla­wia­tu­rze napraw­dę trze­ba się przy­zwy­cza­ić. Po 20 dniach użyt­ko­wa­nia wciąż zer­kam na kla­wia­tu­rę, gdy piszę. Począt­ko­wo musia­łam się w nią wga­piać, cho­ciaż przy­znam, że popra­wi­ło to moją kon­cen­tra­cję pod­czas pisa­nia. Naj­waż­niej­sze jest to, że już nie bolą mnie nad­garst­ki! Wciąż pisze mi się dziw­nie, ale to podob­no kwe­stia przy­zwy­cza­je­nia.

 

 

klawiatura ergonomiczna myszka pionowaPozu­jąc do zdjęć, nie odda­łam tak dobrze ukła­du rąk pod­czas pra­cy. W rze­czy­wi­sto­ści zde­cy­do­wa­nie bar­dziej opie­ram nad­gar­stek na pod­pór­ce niż na fot­ce.

 

 

Czym jest i jak dzia­ła mysz pio­no­wa?

 

 

Jeże­li cho­dzi o mysz­ki, to wybór jest o wie­le więk­szy niż w przy­pad­ku kla­wia­tur ergo­no­micz­nych.  Moja mysz pio­no­wa, to tyl­ko jed­no z roz­wią­zań. Moż­na sto­so­wać też joy­stic­ki, table­ty piór­ko­we i mysz­ki pre­cy­zyj­ne. Wszyst­kie mają wymu­sić na ręce natu­ral­ny układ. Bez wykrzy­wień, skrę­tów i napięć, któ­re gwa­ran­tu­ją tra­dy­cyj­ne mychy, czy touch­pa­dy. Na zdję­ciach może­cie zoba­czyć uło­że­nie rąk pod­czas uży­wa­nia kon­kret­nych sprzę­tów.

 

 

 

Jak układa się Twoja dłoń, gdy naturalnie zwisa wzdłuż ciała?

 

Tak jak na mysz­ce pio­no­wej. Aż mnie ciar­ki prze­cho­dzą, gdy patrzę na zdję­cie wygię­te­go nad­garst­ka, któ­ry ukła­da się tak na zwy­kłej mysz­ce.

klawiatura ergonomiczna myszka pionowa

 

 

 

Jakie funkcje powinna spełniać mysz pionowa lub jej odpowiednik?

 

 

 1. Mysz­ka pio­no­wa powin­na uła­twiać utrzy­ma­nie ręki w natu­ral­nej pozy­cji.
 2. Powin­na mieć pod­pór­kę na kciu­ka.
 3. Oso­bi­ście zale­ża­ło mi też na pre­cy­zji. W tej kwe­stii dużo tra­ci joy­stick i tablet piór­ko­wy.
 4. Wolę mysz bez­prze­wo­do­wą, ale to już kwe­stia pre­fe­ren­cji.

 

 

Zde­cy­do­wa­łam się kupić mysz­kę na Alle­gro, cze­go nie pole­cam. Mysz­ka jest w porząd­ku, lecz kon­takt ze sprze­daw­cą i czas dosta­wy był żenu­ją­cy. Z racji, że na ryn­ku wię­cej jest takich myszek niż kla­wia­tur, przyj­rza­łam się ofer­cie i owszem, moż­na kupić taką mysz­kę za 300 PLN, ale zna­la­złam takie za kil­ka­dzie­siąt zło­tych, któ­re w dodat­ku speł­nia­ją wszyst­kie moje stan­dar­dy. Mysz­ka pio­no­wa za 57 PLN do kupie­nia tutaj. Naj­le­piej chy­ba wybrać Media Expert i ode­brać w skle­pie bez pokry­wa­nia kosz­tów dosta­wy.

 

Klawiatura ergonomiczna i mysz pionowa

 

 

Jak korzysta mi się z pionowej myszki?

 

Tak jak pisa­łam już przy kla­wia­tu­rze, uży­wa­nie pio­no­wej myszy przy­nio­sło mi znacz­ną ulgę. Odcią­że­nie sta­wu czuć natych­miast. Po pro­stu dłoń leży dokład­nie w takiej pozy­cji, w jakiej zwi­sa luź­no wzdłuż cia­ła. Nic się nie wykrzy­wia. Jed­nak dopie­ro połą­cze­nie jej z kla­wia­tu­rą dało efekt pozby­cia się bóli zwią­za­nych z zespo­łem cie­śni nad­garst­ka. Dodam jesz­cze, że wcze­śniej nie uży­wa­łam nawet zwy­kłej mysz­ki a touch­pa­da! Znacz­nie wzro­sło więc tem­po mojej pra­cy. Tro­chę mar­z­nie mi dłoń, ale to dla­te­go, że nie jestem przy­zwy­cza­jo­na i nie ścią­gam ręki z mysz­ki, gdy z niej nie korzy­stam, a tak powin­no się robić.

 

 

klawiatura ergonomiczna myszka pionowa
klawiatura ergonomiczna myszka pionowa

 

 

Sprzęt to nie wszystko! Jak jeszcze zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy biurku?

 

 

 1. Gdy nie piszesz na kla­wia­tu­rze, zabierz z niej ręce. Podob­nie, gdy nie uży­wasz mysz­ki. Pokręć tro­chę nad­garst­ka­mi, roz­ru­szaj pal­ce. Niech dło­nie nie będą cią­gle w tej samej pozy­cji, gdy tego nie potrze­bu­ją.
 2. Mysz­ki, tak­że tej pio­no­wej, lepiej jest uży­wać zaraz przed sobą, tak by ręka była pro­sta.
 3. Rób regu­lar­ne prze­rwy pod­czas któ­rych roz­ru­szasz całe cia­ło, nie tyl­ko dło­nie.
 4. Trzy­maj łok­cie na biur­ku.
 5. Siedź pro­sto.
 6. W tym tek­ście opi­sa­łam głów­nie temat uło­że­nia rąk pod­czas pra­cy przy biur­ku. Agniesz­ka z blo­ga Life­Ma­na­ger­ka stow­rzy­ła tekst, w któ­rym opi­sa­ła pra­wi­dło­wą posta­wę całe­go cia­ła, oraz swo­je spo­so­by na niwe­lo­wa­nie skut­ków sie­dze­nia przy kom­pu­te­rze. War­to zaj­rzeć!

 

 

Nie uwa­żam, że każ­dy potrze­bu­je tych akce­so­riów. Jeże­li korzy­stasz z kom­pu­te­ra tyl­ko do prze­glą­da­nia sie­ci, to z pew­no­ścią wystar­czy Ci sama mysz pio­no­wa, albo jej odpo­wied­nik. Nie piszesz aż tyle na kla­wia­tu­rze, żeby powo­do­wa­ło to poważ­ne pro­ble­my. Wystar­czy, że sto­su­jesz pod­sta­wo­we zasa­dy higie­ny pra­cy. Jeże­li jed­nak pra­cu­jesz przy lap­to­pie i dużo piszesz, to pole­cam Ci inwe­sty­cję w kla­wia­tu­rę ergo­no­micz­ną. Odpo­wied­nio z niej korzy­sta­jąc, pamię­ta­jąc o prze­rwach, odkła­da­niu rąk, roz­grze­wa­niu nad­garst­ków i wła­ści­wiej posta­wie cia­ła, moż­na unik­nąć wie­lu pro­ble­mów w przy­szło­ści.

Co myśli­cie o takim sprzę­cie? Korzy­sta­cie? Pla­nu­je­cie zakup? ;)

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 

 

 • A jak z czu­ło­ścią tej mysz­ki pio­no­wej? Mia­łem kie­dyś do czy­nie­nia z takim wyna­laz­kiem i nie­ste­ty zarów­no jakość wyko­na­nia jak i czu­łość pozo­sta­wia­ły wie­le do życze­nia. :(

  • Nie jest taka deli­kat­na, że po dotknię­ciu kur­sor lata po całym ekra­nie. ;D Moim zda­niem nor­mal­nie. Wyda­je mi się, że jej kształt nie ma wpły­wu na czu­łość. To już będzie się róż­nić od mysz­ki do mysz­ki. ;)

 • Mia­łam tak pod­czas pisa­nia mgr, teraz już obja­wy usta­ły, ale za przy­jem­nie nie było. O tych sprzę­tach mia­łam na stu­diach, bar­dzo cie­ka­we roz­wią­za­nie i jestem tro­chę zasko­czo­na, że tak przy­stęp­ne ceno­wo :)

 • Wow!! Pierw­szy raz widzę takie cudo! :D Mysz­ka jest prze­świet­na!