Zaczynamy! Wyzwanie: Miesiąc Systematycznej Nauki.

Kto nie obie­cy­wał sobie kie­dyś: Od tego roku uczę się sys­te­ma­tycz­nie. No, kto? Takie dekla­ra­cje pada­ją naj­czę­ściej zaraz po roz­po­czę­ciu roku, lub gdy mrocz­na sesja zaata­ku­je nasze spo­koj­ne życie. Wte­dy bied­ny stu­dent obie­cu­je, zarze­ka się i przy­się­ga! A Wszech­świat to wszyst­ko sły­szy i cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią na speł­nie­ne obiet­ni­cy. Myśli sobie: Jeśli ten stu­den­ciak będzie się fak­tycz­nie tak sys­te­ma­tycz­nie uczył, jak obie­cał, to ja mu się odwdzię­czę, spo­ko­jem, dobry­mi oce­na­mi, a do tego nie­spo­dzian­kę dorzu­cę! I cho­dzą plot­ki, że Wszech­świat nigdy jesz­cze swo­ich pla­nów nie speł­nił…

 

 

Wszech­świat jest zała­ma­ny stu­denc­ki­mi obiet­ni­ca­mi, ale my to zmie­ni­my. ;) W listo­pa­dzie rusza dru­ga już edy­cja Mie­sią­ca Sys­te­ma­tycz­nej Nauki. Dla­cze­go teraz? Wszy­scy w paź­dzier­ni­ku mają sło­mia­ny zapał i chęt­nie pod­ję­li­by się tego wyzwa­nia, dobrze o tym wiem! Ale paź­dzier­nik to też zaję­cia orga­ni­za­cyj­ne i powol­ne roz­krę­ca­nie się roku. W grud­niu nato­miast są Świę­ta i dużo wol­ne­go. Sty­czeń? Za póź­no… Listo­pa­do­we wyzwa­nie to nasza ostat­nia deska ratun­ku!

 

 

Miesiąc Systematycznej Nauki

 

 

Po co to robi­my?

 

 

Oprócz tego, że chce­my uszczę­śli­wić Wszech­świat, to oczy­wi­ście robi­my to dla sie­bie. Dla spo­koj­niej­szych ser­du­szek pod­czas kolo­kwiów i egza­mi­nów. Dla więk­szej ilo­ści wło­sów na gło­wie. Dla łatwiej­szej nauki za parę mie­się­cy. Dla szyb­szej nauki! Dla efek­tyw­niej­szej nauki! Moż­na i dla lep­szych ocen. Moż­na nawet dla sty­pen­dium! Nie­któ­rzy zro­bią to dla bra­ku popra­wek. Zna­cie to uczu­cie, gdy trze­ba się uczyć wszyst­kie­go raz jesz­cze, żeby zali­czyć popraw­kę? Gdy inni mają już wol­ne, a Ty sie­dzisz w książ­kach, ucząc się mate­ria­łu, któ­re­go masz już kom­plet­nie dość? Dla­te­go bie­rze­my udział w tym wyzwa­niu, żeby do tego nie dopu­ścić! Będzie­my pró­bo­wać wyćwi­czyć w sobie odruch regu­lar­nej nauki. Uda się!

 

 

Dla kogo jest Mie­siąc Sys­te­ma­tycz­nej Nauki?

 

 

Dla stu­den­cia­ków oczy­wi­ście, ale tak­że dla uczniów, w szcze­gól­no­ści dla tych przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry. Takie wyzwa­nie i widocz­ne gołym okiem postę­py odno­to­wy­wa­ne w tabel­ce będą Was bar­dzo moty­wo­wać! Wyzwa­nie jest tak­że dobrym pomy­słem dla osób, któ­re już zakoń­czy­ły swo­ją edu­ka­cję, ale np. uczą się języ­ka, albo uczą się jakiejś nowej umie­jęt­no­ści. Codzien­nie poświęć­cie na to chwi­lę cza­su i zapi­suj­cie w tabel­ce te małe zwy­cię­stwa.

 

 

Damy radę! Ja już raz tego doko­na­łam i byłam bar­dzo zado­wo­lo­na z póź­niej­szych efek­tów i tego, jak dobrze zda­łam egza­mi­ny oraz kolo­kwia. Nie idziesz więc w ciem­no. To już spraw­dzo­ne. Sys­te­ma­tycz­na nauka dzia­ła, choć nie dla wszyst­kich przed­mio­tów. Dowiesz się tego pod­czas wyzwa­nia, a po jego zakoń­cze­niu będziesz mógł kon­ty­nu­ować tyl­ko z tymi przed­mio­ta­mi, któ­re mają sens.

 

 

Codzien­nie przez mie­siąc, po powro­cie z uczel­ni (i obiad­ku) sia­da­my do naszych nota­tek i prze­glą­da­my je. Powta­rza­my, ana­li­zu­je­my, utrwa­la­my. Jeże­li będzie­my to robić napraw­dę każ­de­go dnia, to nie zaj­mie to dużo cza­su. O to wła­snie cho­dzi w regu­lar­no­ści. Czę­sto, a mało.

 

 

Miesiąc Systematycznej Nauki

 

 

Mate­ria­ły.

 

 

Tabel­kę wydru­ko­wać i odha­czać w niej każ­dy dzień, w któ­rym uda­ło się dotrzy­mać posta­no­wie­nia. W krat­kach moż­na też zapi­sy­wać, cze­go się uczy­ło i w jaki spo­sób. Np. jeże­li sto­so­wa­łeś mapy myśli lub inne tech­ni­ki nauki, to zapisz to. Przy oka­zji wyzwa­nia dowiesz się, któ­re meto­dy spraw­dza­ją się u Cie­bie naj­le­piej! Kart­kę z tabel­ką trzy­maj gdzieś w plannerze/ kalen­da­rzu albo przy­pnij ją na wido­ku, żeby na pew­no o niej nie zapo­mnieć!

 

 

POBIERZ ARKUSZ WYZWANIA: MIESIĄC SYSTEMATYCZNEJ NAUKI

 

 

Pokaż swo­je sta­ra­nia na Insta­gra­mie lub Face­bo­oku uży­wa­jąc hash­ta­gu #Mie­siac­Sys­te­ma­tycz­nej­Nau­ki. Możesz też użyć poniż­szej gra­fi­ki lub któ­re­go­kol­wiek ze zdjęć z tego wpi­su.

 

 

insta-miesiac-systematycznej-nauki

 

 

No to zaczy­na­my! Pamię­taj­cie, codzien­nie! Dacie radę. Ja się jaram, bar­dzo! Mam mało zajęć w tym roku, ale u mnie to wyzwa­nie połą­czy się też z pisa­niem pra­cy magi­ster­skiej. A sko­ro wyzwa­nie obo­wią­zu­je codzien­nie, to obie­ca­łam sobie codzien­nie zro­bić coś do pra­cy! Oprócz week­en­dów oczy­wi­ście. Zapra­szam Was tak­że do naszej Stu­denc­kiej Gru­py Wspar­cia na Face­bo­oku. Tam może­cie dzie­lić się swo­imi pro­ble­ma­mi i pomy­sła­mi na szyb­szą naukę. Zresz­tą gru­pa jest bar­dzo sym­pa­tycz­na i pomoc­na, więc dora­dza w każ­dej kwe­stii. No to kto dołą­cza do wyzwa­nia? To jest blog stu­denc­ki, więc chy­ba wszy­scy czy­tel­ni­cy, co nie? ;)

 

 

I jesz­cze jed­no na koniec. Będę ogrom­nie wdzięcz­na, za każ­dą for­mę dzie­le­nia się ideą wyzwa­nia. Bar­dzo mi miło, gdy sły­szę od Was, że opo­wia­da­cie swo­im zna­jo­mym o tym miej­scu. ;) Mie­siąc Sys­te­ma­tycz­nej Nauki, to faj­ne wyzwa­nie do prze­pro­wa­dze­nia z naj­bliż­szy­mi zna­jo­my­mi z kla­sy czy stu­diów. Odro­bi­na rywa­li­za­cji zawsze mobi­li­zu­je! Jakie­go kopa daje zwy­kłe: Ja już umiem na XYZ, a Ty? ;) Dla­te­go zachę­cam do dzie­le­nia się infor­ma­cją o wyzwa­niu, poni­żej zosta­wiam link do udo­stęp­nień. Z góry dzię­ku­ję. ;)

http://blue-kangaroo.pl/miesiac-systematycznej-nauki/

 

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Przy­zna­ję, że na stu­diach sta­ra­łam się uczyć sys­te­ma­tycz­nie (no nie zawsze) tyl­ko ze wzglę­du na moje leni­stwo i per­spek­ty­wę dłu­gich waka­cji i pla­nów wyjaz­do­wych, jakie sobie zakła­da­łam. W sumie ten wpis powin­nam poka­zać teraz moim stu­den­tom ;)

 • Nata­lia

  Doła­czam się, pierw­szy rok więc ‘wypa­da’ sie posta­rać ??

 • Cześć,
  Z przy­jem­no­ścią dołą­czam do wyzwa­nia. Stu­diu­ję w try­bie IOS, co wyma­ga dużej samo­dy­scy­pli­ny. Zaczy­nam od dzi­siaj, a o postę­pach będę pisać na swo­im fanpage’u na FB :)

 • Świet­na mobi­li­za­cja. Trzy­mam kciu­ki żeby­ście wytrwa­li w wal­ce ;)

 • Podej­mu­ję! Pod­eks­cy­to­wa­na jestem bo jesz­cze parę mie­się­cy temu nie spo­dzie­wa­łam się że jesz­cze będę się uczyć jesie­nią! A tu pro­szę- pody­plo­mów­ka! I pro­szę! W Kato!!! Może kawa kie­dyś? :D

 • Moja sys­te­ma­tycz­na nauka skoń­czy­ła się szyb­ciej niż zaczę­ła… Dziś są tego skut­ki — zamiast przez dłu­gi week­end ogar­niać codzien­nie po 1 stro­nie słó­wek, na dzi­siej­szy wie­czór mam 4 do zaku­cia. Naj­gor­sze jest to, że ucząc się wszyst­kie­go na ostat­nią chwi­lę i tak zaraz po kartkówce/odpytce zapo­mi­nam cze­go się nauczy­łam i muszę od nowa zaczy­nać przed egza­mi­nem. Dziś zabie­ram się za naukę, jutro dru­ku­ję arkusz i sta­ram się dołą­czyć :)
  Chęt­nie na począt­ku grud­nia podzie­lę się na blo­gu spra­woz­da­niem jak mi poszło :)

  • Suuuper! Serio, nie będzie źle! Ja już raz robi­łam to wyzwa­nie i napraw­dę ten odruch szyb­ko wcho­dzi w krew! Nie zabie­ra to aż tyle cza­su, jak się wyda­je, bo mate­ria­łu jest mniej. :)

 • Ja też się przy­łą­czam, bo wła­śnie wygrze­bu­ję się z zale­gło­ści i nie chcę w nie wpaść po raz kolej­ny. A w gru­pie zawsze raź­niej i bar­dziej moty­wu­ją­co :)

 • Kul­ti­dia

  W tym seme­strze co dru­gi dzień koń­czę zaję­cia wie­czo­rem, więc będzie to wyma­ga­ło wie­le dys­cy­pli­ny, ale może uda mi się zna­leźć jakiś dobry sys­tem, żeby nie paść na twarz :D

 • O, wła­śnie mia­łam sia­dać do czy­ta­nia książ­ki na czwar­tek… Wcho­dzę sobie w ramach odkła­da­nia na blo­gi, a tutaj ktoś pró­bu­je mnie moty­wo­wać, meh :P
  Z powo­du uło­że­nia pla­nu w każ­dą śro­dę mam mini zawał, gdy odkry­wam, ile muszę zro­bić, i sie­dzę nad tym do póź­nej nocy, by potem w czwar­tek zaba­wę powtó­rzyć, bo pią­tek też jest cięż­ki. Po czte­rech takich wypad­kach w koń­cu powin­nam spra­wę prze­my­śleć :P

 • Niko­la Tkacz

  No to ja się przy­łą­czam! W gru­pie siła, więc jest moty­wa­cja. :)