Moda na ulicach Paryża.

Nigdy nie lubi­łam pro­ste­go, ele­ganc­kie­go sty­lu. To zna­czy nie tyle co nie lubi­łam, ale on po pro­stu mnie nudził. Nie mam w zwy­cza­ju prze­glą­dać blo­gów modo­wych dziew­czyn, któ­re ubie­ra­ją się w taki kla­sycz­ny spo­sób, bo nie widzę w tym inspi­ra­cji. Jed­nak to, co odkry­łam na uli­cach Pary­ża dia­me­tral­nie zmie­ni­ło mój punkt widze­nia. Ele­gan­cja Pary­ża­nek zro­bi­ła na mnie ogrom­ne wra­że­nie! Poko­cha­łam tę pro­sto­tę, urok i wdzięk. Na zdję­ciach poni­żej poza Fran­cuz­ka­mi znaj­dzie­cie kil­ka tury­stek, ale wie­cie, mia­sto zobo­wią­zu­je ;)
moda w Paryżu
elegancka sukienka
paryski szyk
francuska moda
fashion Paris
moda Paryż
paryski szyk
moda we Fracji
Ci, któ­rzy śle­dzą mnie na Face­bo­oku, wie­dzą jak skoń­czy­ła się moja przy­go­da z modą w Pary­żu w trze­cim dniu poby­tu ;) No to jesz­cze ja — żad­na tam turyst­ka, tyl­ko praw­dzi­wa Pary­żan­ka!
wieża Eiffla moda Francja
 
Jutro zamie­rzam dodać rela­cję z nasze­go wypa­du. Zoba­czy­my jak mi to wyj­dzie, bo ostat­ni­mi cza­sy bra­ku­je mi weny do two­rze­nia ład­nych tek­stów. Co do dzi­siej­sze­go wpi­su, to muszę powie­dzieć, że od powro­tu z Pary­ża mam ocho­tę ubie­rać się tyl­ko ele­ganc­ko i pro­sto. Zoba­czy­my czy i kie­dy mi przej­dzie ;) A wy lubi­cie kla­sy­kę, czy może Was nudzi i woli­cie posza­leć two­rząc swo­je out­fi­ty?
buzia­ki,
Ania
 
 
  • Mag­da­le­na

    Od pew­ne­go cza­su wpro­wa­dzi­łam mini­ma­lizm i pro­sto­tę do swo­jej sza­fy (i nie tyl­ko tam) nato­miast nie posia­dam koszu­lek z nadru­ka­mi, jaskra­wych kolo­rów, jakiś wyzy­wa­ją­cych kro­jów. :)