Najlepsze aplikacje do kontroli wydatków. I hajs się zgadza!

Być może zaglą­da­jąc do tego wpi­su pomy­śla­łeś: Wła­ści­wie, to po co mi taka apli­ka­cja? Prze­cież ja już oszczę­dzam. Otóż tego rodza­je apki są bar­dzo przy­dat­ne nie tyl­ko dla roz­rzut­nych, ale i dla oszczęd­nych osób. Na koń­cu wpi­su tłu­ma­czę, dla­cze­go tak myślę. Kie­dy prze­szu­ki­wa­łam apli­ka­cje do kon­tro­li wydat­ków wca­le nie moty­wo­wa­ła mnie roz­rzut­ność. Chcia­łam po pro­stu wie­dzieć, na co wyda­ję naj­wię­cej pie­nię­dzy. Ot, tak pro­sty powód. Mia­łam kon­kret­ne wyma­ga­nia wobec mojej przy­szłej finan­so­wej part­ner­ki. Mia­no­wi­cie:

 

 

1. Musi umieć robić wykre­sy i porów­na­nia, żebym szyb­ko zorien­to­wa­ła się ile, na co wyda­ję.

2. Musi mieć moż­li­wość pro­wa­dze­nia dwóch kont w róż­nych walu­tach.

3. Musi dawać mi moż­li­wość podzia­łu wydat­ków na kate­go­rie.

Czy tak dużo wyma­gam? Zoba­czy­cie poni­żej. ;)

 

 

Najlepsze aplikacje do kontroli wydatków.

 

 

 

 

Ta apli­ka­cja naj­bar­dziej przy­pa­dła mi do gustu. Po pro­stu wbi­ła się w mój tryb myśle­nia i jest dla mnie bar­dzo intu­icyj­na. Potrze­bo­wa­łam apki z moż­li­wo­ścią doda­nia kil­ku kont i walut, a Szyb­ki Budżet wła­śnie mi tę moż­li­wość udo­stęp­nia. Przy­dzie­lam róż­ne wydat­ki do poszcze­gól­nych kate­go­rii, a na koniec oglą­dam ich bar­dzo przej­rzy­ste sta­ty­sty­ki.

 

Funk­cje:

 • Moż­li­wość posia­da­nia kil­ku kont
 • Róż­ne walu­ty
 • Kate­go­rie wydat­ków i przy­cho­dów
 • Wykre­sy
 • Ład­ny i intu­icyj­ny design

Minu­sy:

 • Rekla­my. Moż­na wyku­pić wer­sję pro, żeby się ich pozbyć.

Oce­na:

Najlepsze aplikacje do nauki języków

 

aplikacje do kontroli wydatków

 

 

 

Włą­cza­jąc apli­ka­cje naszym oczom uka­zu­je się wiel­ki… kalen­darz. Tro­chę dziw­ne, jak dla mnie. Wola­ła­bym od razu widzieć stan moje­go port­fe­la. Ale nie skre­ślaj­my apli­ka­cji od razu. Bar­dzo faj­ne jest w niej to, że dane moż­na eks­por­to­wać i impor­to­wać, z czym nie spo­tka­łam się w pozo­sta­łych apli­ka­cjach. Poza­wa­la na posia­da­nie kil­ku kont o róż­nych walu­tach. Posia­da też faj­ne rapor­ty, osob­ne dla mie­sią­ca, roku, kate­go­rii. Zauwa­ży­łam jed­nak, że nawet, jeże­li apli­ka­cja jest boga­ta w funk­cje, to wyglą­da po pro­stu brzyd­ko. Zły design mnie znie­chę­cił. Ale może Ty zosta­niesz z nią na dłu­żej? :)

 

Funk­cje:

 • Moż­li­wość posia­da­nia kil­ku kont
 • Moż­li­wość posia­da­nia budże­tu
 • Róż­ne walu­ty
 • Eks­port i import danych
 • Roz­bu­do­wa­ne rapor­ty
 • Kate­go­rie wydat­ków

Minu­sy:

 • Brzyd­ki design
 • Rekla­my — małe, ale są.

Oce­na:

najlepsze aplikacje do kontroli wydatków

 

 

 

 

 

 

To bar­dzo pro­fe­sjo­nal­na i roz­bu­do­wa­na apli­ka­cja. Może­my zało­żyć tu kil­ka kont, dodać kar­tę kre­dy­to­wą, podzie­lić pie­nią­dze na te w gotów­ce i te w ban­ku. Może­my nawet stwo­rzyć kon­ta dla innych osób, cho­ciaż nie wiem, jak­by to wyko­rzy­stać. Zna­la­zło się nawet osob­ne miej­sce dla firm i klien­tów. Ta apli­ka­cja ma tyle moż­li­wo­ści, jak­by zosta­ła stwo­rzo­na dla finan­si­stów. Mnie ten ogrom moż­li­wo­ści przy­tło­czył i z apli­ka­cji nie korzy­stam, co nie zna­czy, że nie jest super.

 

Funk­cje:

 

 • Moż­li­wość zało­że­nia róż­nych kont
 • Moż­li­wość podzia­łu pie­nię­dzy na kar­tę, gotów­kę i kon­ta
 • Moż­li­wość stwo­rze­nia kont dla innych osób i pro­wa­dze­nia wspól­ne­go budże­tu
 • Miej­sce dla firm i klien­tów
 • Moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia szcze­gó­ło­wych ana­liz finan­so­wych

Minu­sy:

 

 • Rekla­my

Oce­na:

 

Najlepsze aplikacje do nauki języków


 

 

aplikacje do kontroli wydatków

 

 

Każ­dy, kto lubi mieć poczu­cie kon­tro­li nad wła­snym życiem, na pew­no zaprzy­jaź­ni się, z któ­rąś z powyż­szych apli­ka­cji. Taki rzut oka na wykres poka­zu­ją­cy nasze wydat­ki dużo mówi o nas samych. Może ta kawa “od cza­su do cza­su” na mie­ście nie jest wca­le tak “od cza­su do cza­su”. Może to już małe uza­leż­nie­nie? Z dru­giej zaś stro­ny fakt, że w tym mie­sią­cu wyda­łeś spo­rą sumę na kolo­ro­we maza­ki i dłu­go­pi­sy świad­czy o tym, że wła­śnie odkry­łeś nową pasję? Dzię­ki pro­wa­dze­niu budże­tu nie tyl­ko dowiesz się, na co, ile prze­zna­czasz pie­nię­dzy, ale możesz też śle­dzić swo­je małe grzesz­ki, pasje i zain­te­re­so­wa­nia. Tyle w jed­nym. Poza tym wie­cie, hajs się musi zga­dzać. ;)

 

 

Inne wpi­sy o apli­ka­cjach przy­dat­nych stu­den­tom:

 

Najlepsze aplikacje do nauki języków.

5 aplikacji, bez których nie potrafi się obejść żaden student.

 

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 

 • Kasia

  Aniu, wiesz może jak wspól­nie pro­wa­dzić budżet z dru­gą oso­bą w apli­ka­cji Expen­se Mana­ger? Jak dodać taką oso­bę? Szu­kam i nie mogę zna­leźć, będę wdzięcz­na za odpo­wiedź :)

  • Teraz spraw­dzi­łam i chy­ba coś zmie­ni­li, bo moż­na dodać tyl­ko oso­by, jw takim sen­sie, że Ty ozna­czasz, kto pła­cił, kto wydał te pie­nią­dze. Kie­dyś moż­na było dodać użyt­kow­ni­ków. :(

 • Szyb­ki budżet wyda­je się być tra­fio­ny w dzie­siąt­kę ;)

 • Blog To Wake Up Baby

  Ja spi­su­je wszyst­ko w tabel­ce, ale może pomy­ślę o jed­nej z tych apli­ka­cji ;)

 • Nie spraw­dza­ją mi się zapi­ski na kart­kach. Chy­ba jed­nak prze­ko­nam się do apli­ka­cji.

 • Ok ścią­gam szyb­ki budżet! Będą testy :D Jak się spraw­dzi to będę Cię wiel­bić za ten wpis :D

 • Szyb­ki budżet ma plus — ład­ny design i minus — brzyd­ki design?

  • Haha, to przy budże­cie domo­wy jest. ;p Punkt z ład­nym desi­gnem miał być wyżej, tam gdzie szyb­ki budżet. Ale się zakrę­ci­łam!

 • Przez jakiś czas uży­wa­łam stro­ny i apli­ka­cji Kon­to­mierz ;) Cał­kiem faj­ny spo­sób na uświa­do­mie­nie sobie na co ta kasa idzie, bo dopie­ro wykre­sy do mnie prze­ma­wia­ją :D

 • Jak dla mnie excel się spraw­dza od lat :P

  • Haha, ale trze­ba go naj­pierw ogar­niać. :D
   W apli­ka­cji faj­ne jest też to, że możesz ją mieć zawsze przy sobie, na mie­ście, gdy coś kupu­jesz itd. :)