Najlepsze aplikacje do nauki języków. Czy nauczą Cię mówić po innemu?

Zain­sta­luj apli­ka­cję i mów po angiel­sku. Tak mogło­by brzmieć hasło rekla­mo­we dzi­siej­sze­go wpi­su. Pro­blem w tym, że nie mam haseł rekla­mo­wych na blo­gu… Dru­gi pro­blem jest taki, że to nie aż tak łatwe. Apli­ka­cję są świet­ną pomo­cą pod­czas nauki, jed­nak nie zała­twią robo­ty za nas. Nikt i nic za nas jej nie zała­twi! Faj­nie było­by móc zawie­rzyć tech­ni­ce, któ­ra prak­tycz­nie łado­wa­ła­by w nas wie­dzę. Nie­ste­ty, rze­czy­wi­stość jest tro­chę inna.  Pozwo­li­łam sobie na 3-dnio­we wyzwa­nie, pod­czas któ­re­go testo­wa­łam niżej wymie­nio­ne apli­ka­cje do nauki języ­ków, by spraw­dzić, czy są sku­tecz­ne i oto mój wer­dykt.

 

 

Najlepsze aplikacje do nauki języków.

 

 

1. Mem­ri­se

Bar­dzo podo­ba mi się w tej apli­ka­cji, że słó­wek uczy się powo­li. Dosłow­nie kil­ka słó­wek na każ­dy level. To świet­ne uzu­peł­nie­nie dla nauki języ­ka. Z dru­giej stro­ny nie ma co liczyć na szyb­ki przy­rost słow­nic­twa, ale mi podo­ba się to, że na pew­no zosta­ną one utrwa­lo­ne. Faj­ne jest, że moż­na uczyć się słó­wek z róż­nych leve­li i prze­ska­ki­wać, te któ­re już zna­my.

Rodza­je zadań:

 • pisa­nie słów
 • słu­cha­nie
 • wybór obraz­ka
 • ukła­da­nie zdań
 • testy

Wyróż­ni­ki:

 • przy­po­mnie­nia
 • moż­li­wość usta­le­nia dzien­ne­go celu — moty­wu­ją­ce
 • drzew­ka postę­pu, któ­re poka­zu­ją, jak utrwa­li­ło się dane słów­ko
 • zabaw­na otocz­ka nauki

Sku­tecz­ność:
Najlepsze aplikacje do nauki języków

 

najlepsze aplikacje do nauki języków

 

2. Tre­ner słó­wek: Ucz się ( tu wstaw dowol­ny język)

Jedy­na apli­ka­cja, któ­ra daje moż­li­wość ucze­nia się słó­wek z pol­skie­go prze­kła­du. Wszyst­kie inne wyma­ga­ją zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go, jeże­li chce­my uczyć się cze­goś nie­co mniej popu­lar­ne­go niż nie­miec­ki. Zesta­wy słó­wek są odczy­ty­wa­ne na począt­ku każ­dej lek­cji, póź­niej wyko­nu­je­my zada­nia. Moim zda­niem ta apli­ka­cja dobie­ra ich ide­al­ną ilość. Nie za dużo, nie za mało. Posia­da sze­ro­ki zakres moż­li­wo­ści i coś czu­ję, że zosta­nie ze mną naj­dłu­żej. Minu­sem może być jedy­nie nie­zbyt cie­ka­wy inter­fejs.

 

Rodza­je zadań:

 • wybór obraz­ków
 • pisa­nie
 • wybór popraw­ne­go sło­wa
 • ukła­da­nie zdań

Wyróż­ni­ki:

 • mia­ra postę­pu
 • plan nauki
 • radio w języ­ku obcym
 • wia­do­mo­ści w języ­ku obcym
 • zegar nauki pod­czas snu — słów­ka czy­ta­ne pod­czas przy­jem­nych dźwię­ków
 • moż­li­wość stwo­rze­nia wła­sne­go kur­su

Sku­tecz­ność:

Najlepsze aplikacje do nauki języków

 

 

3. Apli­ka­cja English Vide­os

Uczy angiel­skie­go na pod­sta­wie fil­mi­ków z YT. Super jest to, że moż­na wybrać play­li­sty przy­go­to­wu­ją­ce do róż­nych egza­mi­nów. IELTS, TOEFL i TOEIC. Daje też moż­li­wość ćwi­cze­nia poje­dyn­czych umie­jęt­no­ści takich jak: mówie­nie, słu­cha­nie, czy­ta­nie, pisa­nie, słow­nic­two, gra­ma­ty­ka i wymo­wa. Minus: dużo fil­mi­ków poka­za­nych w apli­ka­cji nie jest już dostęp­nych na YouTu­be. Oczy­wi­ście nie wszyst­kie, więc war­to sko­rzy­stać z tego, co już tam znaj­dzie­my.

 

Rodza­je zadań:
 • fil­mi­ki w języ­ku angiel­skim
 • moż­li­wość robie­nia nota­tek
 • ucze­nie przez pio­sen­ki

Wyróż­ni­ki;
 • Podział tema­tycz­ny
 • Przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nów

Sku­tecz­ność:Najlepsze aplikacje do nauki języków

 

 

4. Duolin­go

To bar­dzo prze­my­śla­na apli­ka­cja. Sło­wa i zwro­ty powta­rza­ją się cyklicz­nie, żeby na pew­no i nich nie zapo­mnieć. Widzi­my też, któ­re słów­ka znaj­du­ją się na jakim pozio­mie utrwa­le­nia. Cza­sem jed­nak te cią­głe powtór­ki zaczy­na­ją wku­rzać. Duolin­go to apli­ka­cja, z któ­rej kie­dyś już korzy­sta­łam i to faj­ne roz­wią­za­nie na począ­tek. Póź­niej jed­nak, nawet przy małym stop­niu zaawan­so­wa­nia, cią­głe powtór­ki tego same­go mate­ria­łu spra­wia­ją, że apli­ka­cja dener­wu­je. Mia­łam poczu­cie mar­no­wa­nia cza­su. Na plus idzie to, że pro­gram wykry­wa lite­rów­ki, więc nie prze­są­dzą one o wyni­ku testu.  Do nauki więk­szo­ści języ­ków trze­ba znać język angiel­ski.

Spo­so­by nauki:

 • mówie­nie
 • ukła­da­nie zdań
 • pisa­nie ze słu­chu
 • wybie­ra­nie par słó­wek
 • testy

Wyróż­ni­ki:

 • Moż­li­wość rzu­ce­nia sobie wyzwa­nia
 • Śle­dze­nie regu­lar­no­ści

Sku­tecz­ność:Najlepsze aplikacje do nauki języków

 

najlepsze aplikacje do nauki języków

 

5. Chi­ne­se skill

Nie, nie uczę się chiń­skie­go. Tak uży­wa­łam tej apli­ka­cji. Nie, nie umia­łam przejść 2 leve­lu. Chiń­ski to jakaś masa­kra! Brak powią­zań do euro­pej­skich języ­ków spra­wił, że czu­łam się jak wrzu­co­na na inną pla­ne­tę, bo nawet głę­bo­ka woda nie jest tak strasz­na! Wiem, że spo­ro osób inte­re­su­je się nauką tego języ­ka, dla­te­go spraw­dzi­łam apkę. Moje efek­ty? Zna­ki nie były aż tak złe, cho­ciaż wia­do­mo, że to tyl­ko począ­tek. Uczy­łam się ich na zasa­dzie sko­ja­rzeń do liter alfa­be­tu łaciń­skie­go. Jed­nak sło­wa, któ­re w żaden spo­sób nie łączą się ze zna­ny­mi mi języ­ka­mi w ogó­le nie wcho­dzą do gło­wy! Wszyst­kie są do sie­bie takie podob­ne. Pod­su­mo­wu­jąc apli­ka­cja super, ale trze­ba pamię­tać, że nie zro­bi za nas całej robo­ty. Powiem wię­cej, zro­bi jej znacz­nie mniej, niż apli­ka­cje do nauki języ­ków euro­pej­skich.

 

Rodza­je zadań:

 • pisa­nie chiń­skich zna­ków
 • nauka mówie­nia
 • nauka gra­ma­ty­ki
 • nauka pisa­nia
 • wybór zdań
 • pisa­nie zdań
 • pisa­nie zna­ków

Wyróż­ni­ki:
 • ćwi­cze­nia na tony
 • ćwi­cze­nie pisa­nia zna­ków
 • chiń­skie fra­zy pod­czas podró­ży
 • licz­ba nauczo­nych słów
 • wykres nauki
Sku­tecz­ność:Najlepsze aplikacje do nauki języków

 

 

 Gorą­co zachę­cam wszyst­kich blo­ge­rów do bra­nia udzia­łu w naszej waka­cyj­nej akcji języ­ko­wej. Chcia­ła­bym, żeby­ście opu­bli­ko­wa­li wpi­sy z Waszą wie­dzą na temat nauki języ­ków obcych i żeby­śmy razem stwo­rzy­li bazę wie­dzy na ten temat! Na począt­ku wrze­śnia opu­bli­ku­ję lin­ki do Waszych tek­stów w pod­su­mo­wa­niu. Ozna­czaj­cie #Waka­cyj­ne­Wy­zwa­nie­Je­zy­ko­we i #Mowie­Po­In­ne­mu. Wię­cej szcze­gó­łów w poście ogła­sza­ją­cym akcję: tutaj. To był pierw­szy wpis z mojej serii języ­ko­wej następ­ny za tydzień we wto­rek. Teraz kocha­ni daj­cie znać, czy korzy­sta­cie z poda­nych prze­ze mnie apli­ka­cji. Jaka jest Wasza opi­nia na ich temat? Pole­ca­cie inne apki?

 

Pozo­sta­łe wpi­sy z serii Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we:

Nauka angielskiego — jak płynnie mówić po angielsku?

Kanały językowe na Youtube, które musisz znać.

 

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • John Nam

  Ja pole­cam apkę na andro­ida Keepest. Doda­je­my słów­ka, dobie­ra­my do kade­go sło­wa pasu­ją­cy gif i moż­na się uczyć. Po pro­stu super.

 • https://play.google.com/store/apps/details?id=co.leango.app

  LEANGO Apli­ka­cja tłu­ma­czą­ca SMSy — możesz uczyć się języ­ków obcych pisząc do swo­ich Zna­jo­mych :-)
  Ponad 100 języ­ków do wybo­ru. Opcja wymo­wy prze­tłu­ma­czo­ne­go tek­stu.

 • Ewen­tu­al­nie

  Chcąc wypró­bo­wać ‘tre­ne­ra słó­wek’, ścią­gnę­łam sobie kurs pod­sta­wo­wy z arab­skie­go (któ­ry znam na tro­chę wyż­szym pozio­mie) i nie­ste­ty na samym począt­ku natknę­łam się na błę­dy (np. uży­cie l.poj. zamiast l.mn., czy­ta­nie nie­któ­rych wyra­zów nie­zgod­nie z zapi­sem). Czy takie błę­dy zda­rza­ją się czę­sto w języ­kach euro­pej­skich? Chcia­łam ścią­gnąć sobie apli­ka­cję z wło­skim, lecz teraz mam wąt­pli­wo­ści, gdyż wola­ła­bym nie uczyć się od począt­ku z błę­da­mi, z któ­ry­mi póź­niej będę musia­ła wal­czyć. Czy ktoś z Was spraw­dzał ten język (naj­le­piej na pozio­mie pod­sta­wo­wym) i jest w sta­nie okre­ślić popraw­ność?

 • Pole­cam mem­ri­se. Korzy­stam i się spraw­dza w prak­ty­ce.
  Nawet pamię­tam, że jakieś słów­ko nauczy­łem się wła­śnie w tej apli­ka­cji.

 • Pingback: Jak samemu nauczyć się języka. Strategia nauki krok po kroku.()

 • Pingback: Najlepsze aplikacje do kontroli wydatków. - Blue Kangaroo - blog studencki()

 • Pingback: Co robić podczas okienek w planie? 10 moich pomysłów. - Blue Kangaroo()

 • Pingback: 5 rzeczy, których nauczyło mnie Wakacyjne Wyzwanie Językowe.()

 • Pingback: Nauka języków. Czy Ty też dałeś się oszukać? - Blue Kangaroo()

 • Pingback: Monotematyczna przeglą[email protected] #4 | MonotematycznaOna | Blog o wszystkim. I wcale nie o niczym.()

 • Pingback: Kanały językowe na Youtube, które musisz znać.()

 • Znam jedy­nie Duolin­go… i robię do nie­go wła­śnie dru­gie podej­ście. Mam tak samo jak Ty, cią­głe powta­rza­nie tych samym zwro­tów, po pro­stu wku­rza! ;)

  A nie, prze­pra­szam, jesz­cze mam ścią­gnię­te­go tre­ne­ra słó­wek, ale jakoś mnie nie porwał. :)

 • Dobra, ścią­gam Mem­ri­se! Będą testy :D

 • Bar­dzo pomoc­ny wpis! :)

 • Ja korzy­stam z iFisz­ki, bar­dzo lubię tę apli­ka­cję :)

 • Pingback: Nauka angielskiego - jak płynnie mówić po angielsku.()

 • Super, masa pomoc­nych apli­ka­cji, dzię­ki wiel­kie! :)

 • Duolin­go to moim zda­niem kom­plet­na poraż­ka — nie wiem, skąd bie­rze się jego popu­lar­ność, ale brak wyja­śnie­nia choć abso­lut­nych pod­staw gra­ma­ty­ki spra­wia, że cała nauka sta­je się zwy­kłą pamię­ciów­ką, a to nie daje dłu­go­trwa­lych rezul­ta­tów.. I tak, mnie też znu­dzi­ła.

 • Ange­li­ka

  A ja bar­dzo pole­cam stro­nę inter­ne­to­wą do nauki angiel­skie­go http://playphrase.me/en/search?a=1&q=chill%20out :)

 • veni­ti

  Bar­dzo pole­cam Ele­va­te. To angiel­ska apli­ka­cja z gra­mi roz­wi­ja­ją­cy­mi. Nie jest stric­te do nauki języ­ka, ale jeże­li się sku­pi na dzia­le reading i spe­aking (moż­na wybrać, cze­go chce się uczyć) to będzie się dosta­wać głów­nie ćwi­cze­nia ze słów­ka­mi, gra­ma­ty­ką. Znajdź syno­nim, prze­ci­wień­stwo, pisow­nia itd. Jest też liste­ning, gdzie wyła­pu­je się błe­dy, czy zada­nie, gdzie prze­kształ­ca się tekst, żeby był bar­dziej zro­zu­mia­ły. Są 3 loso­we zada­nia dzien­nie w wer­sji dar­mo­wej. Ja korzy­stam też z innych dzia­łów, czy­li maths i wri­ting. Korzy­stam nie­re­gu­lar­nie od roku, ostat­nio wyku­pi­łam pro. Według mnie jest genial­na. Cho­ciaż raczej nie dla począt­ku­ją­cych.

 • Podob­ne wra­że­nie jak ty przy chiń­skim mia­łam pró­bu­jąc nauczyć się hie­ro­gli­fów — jakieś obraz­ki, któ­re nie koja­rzą się z żad­nym alfa­be­tem i nie ma w nich za bar­dzo logi­ki (bo ogham nie­po­dob­ny do nicze­go poko­na­łam logi­ką). Do jakich języ­ków nada­je się mem­ri­se?

  • Z tego co widzia­łam wybór języ­ków w Mem­ri­se jest ogrom­ny! Zaczy­na­jąc od tych euro­pej­skich koń­cząc jak jakimś dziw­nym: kyr­gyz. Jest nawet łaci­na. :) Na pew­no znaj­dziesz coś dla sie­bie. Wyda­je mi się, że takie apli­ka­cje w przy­pad­ku języ­ków euro­pej­skich mogą dać dużo wię­cej niż w przy­pad­ku tych azja­tyc­kich czy afry­kań­skich. W naukę takich języ­ków trze­ba wło­żyć dużo wię­cej cza­su.

 • Ja uży­wam Mem­ri­se do nauki hisz­pań­skie­go i nie­miec­kie­go oraz do powtó­rek angiel­skie­go. Duolin­go też kie­dyś uży­wa­łam, ale znu­dzi­ło mi się bar­dzo szyb­ko.

 • Rafał Cie­loch

  50 lan­gu­ages też myślę war­ta uwa­gi apli­ka­cja :)

 • Korzy­sta­łam z mem­ri­se i uwiel­biam! Ale daw­no tam nie zaglą­da­łam! Swo­je­go cza­su musia­łam codzien­nie zro­bić jed­ną lek­cję z mem­ri­se :) Muszę do tego wró­cić :)

 • Super apli­ka­cje ! Zaraz ścią­gam :D
  Przez te waka­cje to nor­mal­nie już nie mam mózgu haha :D Trze­ba by się coś pouczyć :D

  • Co waka­cje to samo, naj­za­baw­niej­szy zawsze był dla mnie ten powrót do odręcz­ne­go pisa­nia w zeszy­cie. Jakoś tak dziw­nie. Teraz jed­nak piszę ręcz­nie cały czas, więc chy­ba tak nie będzie. ;p

 • Nata­lia Woj­nie­wicz

  Ja uży­wam mem­ri­se jako por­ta­lu po angiel­sku, ale same kur­sy już od pol­skich użyt­kow­ni­ków. No i moż­li­wość stwo­rze­nia wła­sne­go kur­su jest bar­dzo faj­na — stwo­rzy­łam sobie listę słow­nic­twa z repe­ty­to­rium matu­ral­ne­go jak uczy­łam się do matu­ry, a teraz powta­rzam słow­nic­two zwią­za­ne z psy­cho­lo­gią, któ­re mia­łam na stu­diach ;) Strasz­nie mnie moty­wu­je wypeł­nia­nie dzien­ne­go celu i zbie­ra­nie odznak za jak naj­dłuż­szy ciąg dni pod rząd, no i ta nut­ka rywa­li­za­cji kie­dy ma się tam doda­nych zna­jo­mych i spraw­dza, któ­re miej­sce w ran­kin­gu się zaj­mu­je ;)
  Ale od apli­ka­cji chy­ba wolę oglą­dać fil­my na Youtu­be — te po angiel­sku albo te po pol­sku, gdzie uczą języ­ka (np. Po Cudze­mu) i czy­tać komik­sy. Komik­sy są naj­lep­sze :D

  • No wła­śnie to jest faj­ne w memrise.Komiksów nigdy nie czy­ta­łam, ale w sumie to chy­ba nawet lep­sze niż książ­ka pod­czas nauki języ­ka, bo dużo rze­czy jest zobra­zo­wa­ne a w książ­ce tego nie ma.

 • Mem­ri­se znam i uwiel­biam, tak­że w wer­sji na kom­pu­ter. Dzien­nie spę­dzam tam oko­ło 30–60 minut na nauce:)

 • Dziś ścią­gnę­łam z Play Sto­re apli­ka­cję “Ucz się języ­ka Angiel­skie­go” i wyda­je się cał­kiem faj­na, acz­kol­wiek nie pozna­łam jesz­cze jej wszyst­kich moż­li­wo­ści. Duolin­go mia­łam ale rze­czy­wi­ście po pew­nym cza­sie zaczy­na dener­wo­wać :)