Niekomfortowy poniedziałek #15 PODSUMOWANIE AKCJI

15 tygo­dni, to bar­dzo dłu­gi okres jak na serię wyzwań. Dzię­ku­ję za to, że byli­ście w tym cza­sie ze mną. Robi­łam rze­czy na któ­re na co dzień bym się nie zde­cy­do­wa­ła lub też nie zmo­ty­wo­wa­ła;) Jed­nak dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu przez 15 tygo­dni zma­ga­łam się z cie­ka­wy­mi wyzwa­nia­mi, a w dodat­ku podo­ła­łam więk­szo­ści z nich! Jestem bar­dzo z sie­bie zado­wo­lo­na, ale tak­że z Was. Cie­szę się, że uda­ło mi się poru­szyć kogoś do dzia­ła­nia i mam nadzie­ję, że wnio­sło to parę miłych chwil do Wasze­go życia.

Ostat­nie wyzwa­nie poszło mi bar­dzo faj­nie i chy­ba mogę powie­dzieć, że powró­ci­łam już do nawy­ku wcze­sne­go wsta­wa­nia, a wia­do­mo, że to przy­dat­ny nawyk;) W tym miej­scu na pew­no nie koń­czy się moja przy­go­da z wycho­dze­niem poza stre­fę kom­for­tu. War­to robić to regu­lar­nie, by nie bać się nowo­ści i czer­pać z życia naj­wię­cej jak tyl­ko się da. Obie­cu­ję, że jeśli posta­wię sobie jakieś cie­ka­we wyzwa­nie, to od razu się nim z Wami podzie­lę. A teraz czas na pod­su­mo­wa­nie całej serii. Jeśli nie bra­łeś w niej udzia­łu to świet­na oka­zja, by prze­te­sto­wać któ­reś z zadań!

 

1 - Kopie

2 - Kopie

3 - Kopie4

56

7a8

91011

12

1314

 

Kocha­ni dzię­ku­ję jesz­cze raz i to jesz­cze moc­niej! Było mi bar­dzo miło, gdy czy­ta­łam komen­ta­rze doty­czą­ce Waszych zma­gań. Mam nadzie­ję, że oso­by, któ­re bra­ły udział w akcji nie żału­ją tego i wią­żą ją jedy­nie z miły­mi wspo­mnie­nia­mi. Pamię­taj­cie, że sami też może­cie sta­wiać sobie wyzwa­nia i reali­zo­wać je w try­bie tygo­dnio­wym. Myślę, że nie jestem już Wam do tego potrzeb­na, ale zawsze może­cie się do mnie zgła­szać z nowy­mi pomy­sła­mi i wszel­ki­mi wyzwa­nia­mi, któ­re sobie posta­wi­cie, aby wyjść poza swo­ją stre­fę kom­for­tu. Może się zain­spi­ru­ję?

buzia­ki!

Ania

  • Bar­dzo lubię takie ini­cja­ty­wy, odświe­żaj for­mu­lę!