Niekomfortowy poniedziałek #7

Witaj w serii, w któ­rej to co ponie­dzia­łek, ja wraz z Wami i Wy wraz ze mną uczy­my się wycho­dzić poza nasze stre­fy kom­for­tu, by nie bać się nowo­ści, wpro­wa­dzać więk­sze zmia­ny w swo­im życiu i osią­gać wię­cej. No i tak­że po to, by wieść cie­kaw­sze życie i świet­nie się bawić! Wię­cej na ten temat naszych moty­wów możesz prze­czy­tać w pierw­szej czę­ści.

W zeszłym tygo­dniu zapro­po­no­wa­łam Wam dopa­so­wa­nie zada­nia do swo­ich potrzeb. Ja zde­cy­do­wa­łam się na naucze­nie się kil­ku zwro­tów w obcym języ­ku. Wybra­łam hisz­pań­ski. Nigdy się go nie uczy­łam i po mojej pierw­szej lek­cji stwier­dzam, że bar­dzo przy­jem­nie się go uczy. Nie ma zbyt wiel­kich pro­ble­mów z fone­ty­ką, bo wie­le liter czy­ta się podob­nie jak się pisze. Dałam sobie na to 25 min i w tym cza­sie pozna­łam spo­rą część zasad wymo­wy i nauczy­łam się pod­sta­wo­wych zwro­tów. Kur­czę, cią­gle sobie powta­rzam, że nie mam cza­su, żeby przy­siąść i pouczyć się szwedz­kie­go. Eks­pe­ry­ment z hisz­pań­skim poka­zał mi, że napraw­dę nie trze­ba wie­le! Wszyst­ko to moż­na uzu­peł­nić fil­ma­mi i seria­la­mi w danym języ­ku i nauka wca­le nie musi być cięż­ka! Do nie­miec­kie­go i ostat­nio nawet do angiel­skie­go potra­fię się zmu­sić. Teraz mam moty­wa­cję, żeby uczyć się szwedz­kie­go. 20–25 min w cią­gu dnia, to nie tak dużo, trze­ba tyl­ko poko­nać leni­stwo :)
Zaczy­nam zauwa­żać u mnie pierw­sze efek­ty pro­wa­dze­nia tej serii. Na pew­no zro­bi­ło się cie­ka­wiej. Zysku­ję też dobre nawy­ki.
Wyzwa­nie na przy­szły tydzień pod­su­nę­ła mi Wred­du w jed­nym ze swo­ich komen­ta­rzy.
Przez następ­ny tydzień będę się sta­ra­ła uży­wać wię­cej pra­wej ręki (bo jestem lewo­ręcz­na). Pra­wo­ręcz­ni mogą sku­pić się na lewej ręce. Pew­nie wie­cie, że sty­mu­lu­je to mózg, a dodam jesz­cze, że doczy­ta­łam iż takie ćwi­cze­nie może zmniej­szać ten­den­cje do impul­syw­ne­go dzia­ła­nia :)
To jak przy­łą­czy­cie się do wyzwa­nia?
Jeśli szu­kasz też innych zadań wspo­ma­ga­ją­cych wycho­dze­nie ze swo­jej stre­fy kom­for­tu, to poni­żej znaj­dziesz listę wcze­śniej­szych ćwi­czeń, któ­re świet­nie Ci w tym pomo­gą!
do następ­ne­go czy­ta­nia!
Ania