Okazje finansowe dla studentów

 

okazje finansowe

 

 

240 PLN od ING!

NIEAKTUALNE

 

Posta­no­wi­łam pole­cić tę akcję, bo widzę, że w łatwy spo­sób moż­na dostać faj­ne pie­nią­dze. 240 PLN to łącz­na kwo­ta do zdo­by­cia. 140 moż­na zgar­nąć na rachun­ku oso­bi­stym i 100 na oszczęd­no­ścio­wym. Jeże­li macie poni­żej 25 lat warun­ki są nie­co prost­sze. Podo­ba mi się ta pro­mo­cja, bo każ­dy w niej wygry­wa. Oso­by, któ­re nie pra­cu­ją na umo­wę, też mogą zgar­nąć pie­nią­dze, a oso­by, któ­re są na eta­cie zgar­nia­ją jesz­cze wię­cej. :) Oczy­wi­ście kon­to może­cie spo­koj­nie zamknąć po wypła­ce­niu nagro­dy.  Poni­żej jak zwy­kle zamiesz­czam wszyst­kie szcze­gó­ły. ;)

 

 

1. Jak otrzymać 140 PLN?

W pro­mo­cji mogą brać oso­by, któ­re mię­dzy 1 sierp­nia 2016 a 31 stycz­nia 2018 nie posia­da­ły ani nie współ­po­sia­da­ły kon­ta oso­bi­ste­go w ING.

 

 

A. Jeśli masz pomiędzy 18 a 25 lat

 

 

 1. Zało­żyć kon­to na tej dedy­ko­wa­nej stro­nie do 10 mar­ca.
 2. Wyko­nać 8 płat­no­ści kar­tą lub Bli­kiem na dowol­ną kwo­tę do 30 czerw­ca. — Otrzy­masz 100 PLN
 3. Wyko­nać 3 płat­no­ści w inter­ne­cie kar­tą lub Bli­kiem do 30 czerw­ca (to mogą być nawet 3 z 8 płat­no­ści, któ­re wyko­nasz do zre­ali­zo­wa­nia punk­tu pierw­sze­go). — Otrzy­masz 20 PLN
 4. Wyko­nać kolej­ne 3 płat­no­ści w inter­ne­cie kar­tą lub Bli­kiem. (zno­wu mogą to być płat­no­ści wyko­ny­wa­ne na potrze­by reali­za­cji punk­tu pierw­sze­go). — Otrzy­masz 20 PLN

Reasu­mu­jąc: Do 30 czerw­ca wyko­nać 6 płat­no­ści w inter­ne­cie i 2 tra­dy­cyj­ne, by otrzy­mać 140 PLN. Wypła­ta nastą­pi do 8 sierp­nia i pamię­taj, by mieć wte­dy aktyw­ne kon­to, kar­tę i wszyst­ko zgo­dy.

 

B. Jeśli masz powyżej 26 lat.

 

 

 1. Zało­żyć kon­to na tej dedy­ko­wa­nej stro­nie do 10 mar­ca.
 2. Do 31 sierp­nia wydać kar­tą lub bli­kiem łącz­nie 1000 PLN. — Otrzy­mu­jesz 100 PLN
 3. Wyko­nać 3 płat­no­ści w inter­ne­cie kar­tą lub Bli­kiem (to mogą być nawet 3 z 8 płat­no­ści, któ­re wyko­nasz do zre­ali­zo­wa­nia punk­tu pierw­sze­go) i otrzy­mać wyna­gro­dze­nie wys. min. 1000 PLN do 31 sierp­nia. — Otrzy­mu­jesz 20 PLN
 4. Powtó­rzyć warun­ki z punk­tu nr 3. — Otrzy­masz 20 PLN

Reasu­mu­jąc: Do 31 sierp­nia wyko­nać płat­no­ści bez­go­tów­ko­we na 1000 PLN z cze­go 6 inter­ne­to­wych oraz zapew­nić 2 razy 1000 PLN wyna­gro­dze­nia, by otrzy­mać 140 PLN. By otrzy­mać 100 wystar­czy poprze­stać na wyda­niu kar­tą do koń­ca sierp­nia 1000 PLN. Wypła­ta nastą­pi do 10 paź­dzier­ni­ka i pamię­taj, by mieć wte­dy aktyw­ne kon­to, kar­tę i wszyst­ko zgo­dy.

 

 

2. Jak otrzymać dodatkowe 100 PLN?

 

 

 1. Przy otwie­ra­niu kon­ta otwo­rzyć też: Otwar­te Kon­to Oszczęd­no­ścio­we.
 2. Zapew­nić 2 razy wpływ z tytu­łu wyna­gro­dze­nia min. 1000 PLN do 10 maja.
 3. Usta­wić zle­ce­nie sta­łe z głów­ne­go kon­ta na kon­to oszczęd­no­ścio­we o kwo­cie min. 200 PLN i otrzy­mać taki prze­lew mini­mum 2 razy. Czy­li łącz­nie prze­lać na kon­to oszczęd­no­ścio­we 400 PLN.
 4. I goto­we! Otrzy­mu­jesz 100 PLN. ;)

 

Te 400 PLN powin­no być na kon­cie oszczęd­no­ścio­wym do 10 maja, a wypła­ta nastą­pi 20 maja.

 

Warunki konta:

 

– 0 PLN za pro­wa­dze­nie kon­ta,

– 0 PLN za wypła­ty z ban­ko­ma­tów ING oraz sie­ci Pla­net Cash,

– 0 PLN za prze­le­wy inter­ne­to­we

– 0 PLN za wpła­ty we wpła­to­ma­tach ING Ban­ku Ślą­skie­go,

– 1 dar­mo­wa wypła­ta z obcych ban­ko­ma­tów, pozo­sta­łe 2,50 zł,

– kar­ta debe­to­wa 0 zł lub 7 zł. (Jeże­li masz poni­żej 26 lat, musisz wydać 200 PLN kar­tą by była dar­mo­wa. Jeże­li masz powy­żej 26 lat musisz wydać 300 PLN, by kar­ta była dar­mo­wa.)

 

 

 

 

 

 

Doku­men­ty: