KASA OD BANKÓW

 

okazje finansowe

 

Ta zakład­ka jest na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­na. Znaj­dziesz tu oka­zje do zgar­nię­cia kasy od ban­ków. Jak to dzia­ła?

 1. Bank chce wypro­mo­wać swo­je kon­to, szu­ka nowych klien­tów.
 2. Zazwy­czaj bank pła­ci pro­wi­zję od zało­żo­ne­go kon­ta ban­kie­rom pra­cu­ją­cym w pla­ców­ce, ale nie w tym przy­pad­ku!
 3. W tym przy­pad­ku bank decy­du­je się zapła­cić Tobie za zało­że­nie kon­ta. :)
 4. Bank ma szczę­śli­we­go klien­ta, a Ty jesteś bogat­szy. Ja bawiąc się w ten spo­sób zgar­nę­łam już oko­ło 1000 PLN od róż­nych ban­ków w Pol­sce.
 5. Z pro­mo­cji możesz sko­rzy­stać tyl­ko z poniż­szych lin­ków. One bez­piecz­nie prze­kie­ru­ją Cię na stro­nę ban­ków.
 6. Nie, ban­ki nie oszu­ku­ją. :D To było­by im total­nie nie na rękę! Taka wto­pa wize­run­ko­wa! :O Ja korzy­stam z tych pro­mo­cji i nigdy nie zosta­łam oszu­ka­na. Zresz­tą set­ki czy­tel­ni­ków tego blo­ga rów­nież nie!
 7. Oso­bi­ście czy­tam wszyst­kie regu­la­mi­ny i spraw­dzam warun­ki pro­mo­cji. Dobie­ram te naj­bar­dziej korzyst­ne, ist­ne pereł­ki!
 8. Więk­szość pro­mo­cji jest ogra­ni­czo­na cza­so­wa, więc trze­ba korzy­stać z nich natych­miast.
 9. Uda­ne­go pasyw­ne­go zara­bia­nia! :)

 

 

NAJNOWSZE AKCJE

 

 

 

Ban­ki ostat­nio są bar­dzo hoj­ne, ofe­ru­ją dla Was ofer­tę za ofer­tą! Tym razem Bank Mil­len­nium za speł­nie­nie stan­dar­do­wych warun­ków pro­po­nu­je 200 zł. Więk­szość z Was jest już po sesji, zaczy­na­ją się wyjaz­dy i waka­cyj­ny odpo­czy­nek — 200 zł za nic? Cze­mu nie! Poni­żej macie wszyst­kie infor­ma­cje co trze­ba zro­bić by zgar­nąć pre­mię.

 

 

1.  Kto może wziąć udział w promocji?

 

 

 • oso­by mają­ce 18 lat
 • oso­by nie będą­ce pra­cow­ni­ka­mi ban­ku
 • oso­by nie będą­ce klien­ta­mi ban­ku ani były­mi klien­ta­mi

 

 

2.  Co musicie zrobić?

 

 

 • Do 27. lip­ca 2018 r. zło­żyć wnio­sek o Kon­to 360 lub Kon­to 360 Stu­dent tyl­ko za pośred­nic­twem tego lin­ka.
 • Do 31. lip­ca 2018 r. zawrzeć umo­wę.
 • Do koń­ca trwa­nia pro­mo­cji — 30. wrze­sień 2018 r. — nie roz­wią­zać umo­wy.
 • Zaak­cep­to­wać regu­la­min przy wnio­sku o kon­to, wyra­zić zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych  oraz nie odwo­łać tych zgód w trak­cie trwa­nia pro­mo­cji.
 • W sierp­niu i we wrze­śniu (w każ­dym z tych mie­się­cy) mieć wpły­wy wys. 1000 zł (nie ma infor­ma­cji o tym, że to nie może być wpływ z Two­je­go inne­go kon­ta. Moż­na też popro­sić rodzi­ców o prze­lew i potem prze­lać im kasę z powro­tem. Trze­ba sobie jakoś radzić. ;))
 • W sierp­niu i we wrze­śniu doko­nać co naj­mniej jed­nej płat­no­ści kar­tą.

UWAGA! Bank nie uwzględ­nia wypłat gotów­ki oraz prze­le­wów i trans­ak­cji nie będą­cych zapła­tą za towa­ry i usłu­gi.

 

3. Kiedy i jak otrzymacie premię?

 

 

 • Do 15 paź­dzier­ni­ka 2018.
 • Rachu­nek do wypła­ty pre­mii to rachu­nek kon­ta w Ban­ku Mil­len­nium.

 

 

4. Prowizje i opłaty Kont w Banku Millennium

 

Kon­to 360
 • otwar­cie kon­ta 0 zł
 • pro­wa­dze­nie kon­ta — 0 zł lub 8 zł (w zależ­no­ści czy speł­nio­ne warun­ki — jed­na płat­ność kar­tą, łącz­ne wpły­wy 1000 zł)
 • dostęp do ban­ko­wo­ści — 0 zł
 • wypła­ty z ban­ko­ma­tów Mil­len­nium — 0 zł
 • wypła­ty z ban­ko­ma­tów BZ WBK i Pla­net Cash — 0 zł lub 1 zł (podob­na sytu­acja jak powy­żej)
 • wypła­ty z innych ban­ko­ma­tów — 0 zł lub 5 zł (podob­nie)
 • prze­le­wy — 0 zł
Kon­to 360 Stu­dent
 • otwar­cie kon­ta 0 zł
 • pro­wa­dze­nie kon­ta — 0 zł
 • dostęp do ban­ko­wo­ści — 0 zł
 • wypła­ty z ban­ko­ma­tów Mil­len­nium — 0 zł
 • wypła­ty z ban­ko­ma­tów BZ WBK i Pla­net Cash — 0 zł lub 1 zł (podob­na sytu­acja jak powy­żej)
 • wypła­ty z innych ban­ko­ma­tów — 0 zł lub 5 zł (podob­nie)
 • prze­le­wy — 0 zł
 •  

   

   

  Dokum­ne­ty

  Regu­la­min pro­mo­cji “Ustrzel 200 zł z Ban­kiem Mil­len­nium S.A.”.

  Tabe­la opłat i pro­wi­zji


   

   

  Warun­ki otrzy­ma­nia pre­mii są banal­nie pro­ste, a do zgar­nię­cia 150 zł na Kon­cie Oso­bi­stym i 150 zł (3x50zł) w posta­ci e-kar­ty poda­run­ko­wej do Deca­th­lo­nu, H&M i Bie­dron­ki. Poni­żej macie wszyst­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­mo­cji. W dodat­ku kon­to jest total­nie dar­mo­we. Sama zało­ży­łam je przy oka­zji jed­nej z tych pro­mo­cji i korzy­stam do dziś. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z mega intu­icyj­nej ban­ko­wo­ści onli­ne. Ja już zgar­nę­łam kasę od BGŻ BNP Pari­bas, więc nie mogę wziąć udzia­łu w tej akcji, a chęt­nie bym to zro­bi­ła!

   

   

  1. Jak zdobyć 300 PLN od banku?

   

  A. Zło­żyć wnio­sek o Kon­to Oso­bi­ste wraz z Kar­tą i Ban­ko­wo­ścią do 8 lip­ca 2018 roku (limit kont pro­mo­cyj­nych to 1500, więc trze­ba się śpie­szyć!)

  B. Zawrzeć umo­wę za pośred­nic­twem kurie­ra z wyko­rzy­sta­niem tych samych danych, co przy wypeł­nia­niu for­mu­la­rza.

  C. W okre­sie ostat­nich 24 mie­się­cy nie mogłeś posia­dać kon­ta oso­bi­ste­go w BGŻ BNP Pari­bas.

   

   

   

  2. Co należy zrobić, by otrzymać premie?

   

  Nagro­da Pierw­sza — 50 zł
  • zało­że­nie Kon­ta Oso­bi­ste­go
  • doko­na­nie pierw­sze­go logo­wa­nia w sys­te­mie ban­ko­wo­ści i tyle! :)

  Nagro­da Dru­ga, Trze­cia i Czwar­ta — 150 zł do Deca­th­lo­nu, H&M lub Bie­dron­ki (Ty wybie­rasz sklep)
  • speł­nie­nie warun­ków do Nagro­dy Pierw­szej, a póź­niej kolej­no Dru­giej, Trze­ciej i Czwar­tej (jed­na nagroda=jeden mie­siąc),
  • w każ­dym z trzech mie­się­cy doko­nać min. 1 prze­le­wu,
  • w każ­dym z trzech mie­się­cy zapła­cić kar­tą za min. 300 zł (moż­na pod­rzu­cić rodzi­com kar­tę na zaku­py lub tan­ko­wa­nie).

  Nagro­da Pią­ta — 100 zł
  • speł­nie­nie warun­ków do Nagro­dy Dru­giej, Trze­ciej i Czwar­tej,
  • w każ­dym z trzech mie­się­cy doko­na­nie wpła­ty min. 1000 zł (możesz popro­sić rodzi­ców o prze­lew, a potem prze­lać im te pie­nią­dze z powro­tem).

   

  3. Jak otrzymasz nagrody?

   

   

  Infor­ma­cję o speł­nie­niu warun­ków otrzy­masz na e-mail nie póź­niej niż do 21 dnia następ­ne­go mie­sią­ca.

   

   

  A. Nagro­da Dru­ga, Trze­cia i Czwar­ta — prze­ka­za­na do 25. dnia następ­ne­go mie­sią­ca poprzez wia­do­mość SMS.

  B. Nagro­da Pierw­sza i Pią­ta — prze­ka­za­na do ostat­nie­go dnia następ­ne­go mie­sią­ca w posta­ci e-maila z lin­kiem i kodem, miej­scem na poda­nie kon­ta oso­bi­ste­go na któ­ry ma wpły­nąć Nagro­da.

   

   

  4. Warunki konta:

   

  Kon­to jest total­nie dar­mo­we. Sama z nie­go aktu­al­nie korzy­stam i mogę pole­cić je z ręką na ser­cu! ;) Kie­dyś myśla­łam, że BGŻ BNP Pari­bas, to para­bank przez ostat­ni człon w nazwie. :D Total­nie nie! Opła­cam z nie­go rachun­ki, pła­cę kar­tą w skle­pach i w port­fe­lu elek­tro­nicz­nym (tę opcję kocham). Jeże­li nie masz jesz­cze kon­ta lub zasta­na­wiasz się nad jego zmia­ną, to bar­dzo pole­cam Ci ten bank. A jeże­li chcesz tyl­ko sko­rzy­stać z pro­mo­cji, a następ­nie zamknąć kon­to, to nic nie stoi na prze­szko­dzie. :)

   

  • Pro­wa­dze­nie Kon­ta oso­bi­ste­go — 0 zł
  • Pro­wa­dze­nie Ban­ko­wo­ści Inter­ne­to­wej — 0 zł
  • Prze­le­wy — 0 zł
  • Wyda­nie i pro­wa­dze­nie kar­ty — 0 zł
  • Wypła­ty z ban­ko­ma­tów BGŻ i Pla­net Cash — 0 zł
  • Wypła­ty z z innych ban­ko­ma­tów — 5 zł
  • Zamknię­cie kon­ta — 0 zł

   

   

   

   

  Doku­men­ty:

  Regu­la­min pro­mo­cji “Zyskow­ne Kon­to”


   

   

  (NIEAKTUALNE)

   

   

   

  Wła­śnie zna­la­złam kolej­ną cie­ka­wą ofer­tę i posta­no­wi­łam się nią z Wami podzie­lić. Otóż Getin Bank ofe­ru­je w zamian za speł­nie­nie pro­stych warun­ków nawet 350 zł (100 + 250 zł) i dwa bile­ty do Mul­ti­ki­na lub Helios! Na waka­cje jak naj­bar­dziej przy­da się taki zastrzyk gotów­ki, a dar­mo­wych bile­tów nigdy za wie­le. :) Poni­żej łap­cie wszyst­kie infor­ma­cje o tej pro­mo­cji.

   

   

  1. Kto może się starać o premię?

   

   

  • Każ­dy, kto nie miał kon­ta w Getin Ban­ku po 1 maja 2017.
  • Oso­by w wie­ku 18–26 lat.

   

   

  2. Co trzeba zrobić by zgarnąć 100 zł?

   

   

  • Zare­je­stro­wać się na stro­nie ban­ku.
  • Do 2 lip­ca 2018 zło­żyć wnio­sek o otwar­cie Kon­ta Pro­ste Zasa­dy i wyra­zić zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych i nie usu­nąć jej do koń­ca paź­dzier­ni­ka.
  • Do 17 lip­ca 2018 pod­pi­sać umo­wę (kon­to + kar­ta debe­to­wa) za pośred­nic­twem kurie­ra.
  • W lip­cu i w sierp­niu otrzy­mać wpływ o war­to­ści min. 100 zł (nie mogą to być trans­ak­cje zwró­co­ne) oraz doko­nać co naj­mniej 5 płat­no­ści kar­tą oraz jed­ną trans­ak­cję BLIK tak, by łącz­na war­tość wyno­si­ła 150 zł.

   

   

  3. Jak otrzymać nawet do 250 zł?

   

   

  Poleć Kon­to Pro­ste Zasa­dy zna­jo­mym. Jed­na oso­ba to 50 zł. Kon­to mak­sy­mal­nie moż­na pole­cić 5 zna­jo­mym co daje nam 250 zł! Aby  otrzy­mać dodat­ko­wy bonus nale­ży speł­nić warun­ki pole­ce­nia:

   

   

  • Wysłać wybra­ne­mu zna­jo­me­mu link pole­ca­ją­cy, któ­ry znaj­dziesz w zakład­ce „Pro­gram Pole­ca­ją­cy”.
  • Zna­jo­my musi speł­nić takie same warun­ki jak w przy­pad­ku otrzy­ma­nia pre­mii za 100 zł czy­li: zare­je­stro­wać się, zało­żyć kon­to, pod­pi­sać umo­wę i wyko­nać wymie­nio­ne wyżej trans­ak­cje. Tyl­ko wte­dy otrzy­masz 50 zł za pole­ce­nie kon­ta temu zna­jo­me­mu, a on 100 zł za utwo­rze­nie kon­to.

   

   

  4. Kiedy otrzymasz premię?

   

   

  Zosta­niesz powia­do­mio­ny do 8. paź­dzier­ni­ka poprzez e-mail o przy­zna­niu bonu­su. W e-mailu będzie znaj­do­wać się link do for­mu­la­rza, któ­ry musi zostać wypeł­nio­ny do 7 dni od otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści, w prze­ciw­nym razie bonus zosta­nie utra­co­ny.
  Pre­mię otrzy­masz mak­sy­mal­nie do 22. paź­dzier­ni­ka 2018 roku.

   

   

  5. Nadal mało? Dwa bilety do kina!

   

   

  • Pod­pisz umo­wę o Kon­to Oso­bi­ste – któ­re zało­żysz aby otrzy­mać owe 350 zł!
  • Doko­naj mini­mum jed­ne­go prze­le­wu na dowol­ny rachu­nek (oprócz wła­sne­go). Trans­ak­cje nie mogą być zwrot­ne ani wyco­fa­ne.

   

   

  Licz­ba bile­tów jest ogra­ni­czo­na do 35 tysię­cy. Są one waż­ne do 31. maja 2019 roku. Bank wyśle je do 7 dni robo­czych po speł­nie­niu okre­ślo­nych warun­ków.

   

   

  6. Ile kosztuje Konto Proste Zasady w Getin Banku ?

   

   

  • 0 zł za pro­wa­dze­nie kon­ta pod warun­kiem doko­na­nia przy­naj­mniej jed­nej trans­ak­cji bez­go­tów­ko­wej w mie­sią­cu – w prze­ciw­nym wypad­ku 8 zł.
  • w przy­pad­ku posia­da­czy Kon­ta Pro­ste Zasa­dy 18–26 pro­wa­dze­nie kon­ta jest bez­płat­ne nie­za­leż­nie od doko­na­nia wspo­mnia­nej trans­ak­cji.
  • 0 zł za wyda­nie kar­ty debe­to­wej Master­Card Debit
  • 0 zł za korzy­sta­nie z kar­ty
  • 0 zł za wypła­tę ze wszyst­kich ban­ko­ma­tów
  • 0 zł za prze­le­wy
  • kon­to nie­opro­cen­to­wa­ne

   

   

   

  Doku­men­ty

  Regu­la­min Pro­mo­cji „ Bilet do kina z Kon­tem Pro­ste Zasa­dy”

  Regu­la­min akcji pro­mo­cyj­nej “Kon­to Pro­ste Zasa­dy z Bonu­sem”

  Regu­la­min rachun­ków ban­ko­wych, kart debe­to­wych oraz ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej — obo­wią­zu­je od dnia 31.05.2018 r.