Okazje finansowe dla studentów

 

okazje finansowe

 

 

240 PLN od ING!

 

 

Posta­no­wi­łam pole­cić tę akcję, bo widzę, że w łatwy spo­sób moż­na dostać faj­ne pie­nią­dze. 240 PLN to łącz­na kwo­ta do zdo­by­cia. 140 moż­na zgar­nąć na rachun­ku oso­bi­stym i 100 na oszczęd­no­ścio­wym. Jeże­li macie poni­żej 25 lat warun­ki są nie­co prost­sze. Podo­ba mi się ta pro­mo­cja, bo każ­dy w niej wygry­wa. Oso­by, któ­re nie pra­cu­ją na umo­wę, też mogą zgar­nąć pie­nią­dze, a oso­by, któ­re są na eta­cie zgar­nia­ją jesz­cze wię­cej. :) Oczy­wi­ście kon­to może­cie spo­koj­nie zamknąć po wypła­ce­niu nagro­dy.  Poni­żej jak zwy­kle zamiesz­czam wszyst­kie szcze­gó­ły. ;)

 

 

1. Jak otrzymać 140 PLN?

W pro­mo­cji mogą brać oso­by, któ­re mię­dzy 1 sierp­nia 2016 a 31 stycz­nia 2018 nie posia­da­ły ani nie współ­po­sia­da­ły kon­ta oso­bi­ste­go w ING.

 

 

A. Jeśli masz pomiędzy 18 a 25 lat

 

 

 1. Zało­żyć kon­to na tej dedy­ko­wa­nej stro­nie do 10 mar­ca.
 2. Wyko­nać 8 płat­no­ści kar­tą lub Bli­kiem na dowol­ną kwo­tę do 30 czerw­ca. — Otrzy­masz 100 PLN
 3. Wyko­nać 3 płat­no­ści w inter­ne­cie kar­tą lub Bli­kiem do 30 czerw­ca (to mogą być nawet 3 z 8 płat­no­ści, któ­re wyko­nasz do zre­ali­zo­wa­nia punk­tu pierw­sze­go). — Otrzy­masz 20 PLN
 4. Wyko­nać kolej­ne 3 płat­no­ści w inter­ne­cie kar­tą lub Bli­kiem. (zno­wu mogą to być płat­no­ści wyko­ny­wa­ne na potrze­by reali­za­cji punk­tu pierw­sze­go). — Otrzy­masz 20 PLN

Reasu­mu­jąc: Do 30 czerw­ca wyko­nać 6 płat­no­ści w inter­ne­cie i 2 tra­dy­cyj­ne, by otrzy­mać 140 PLN. Wypła­ta nastą­pi do 8 sierp­nia i pamię­taj, by mieć wte­dy aktyw­ne kon­to, kar­tę i wszyst­ko zgo­dy.

 

B. Jeśli masz powyżej 26 lat.

 

 

 1. Zało­żyć kon­to na tej dedy­ko­wa­nej stro­nie do 10 mar­ca.
 2. Do 31 sierp­nia wydać kar­tą lub bli­kiem łącz­nie 1000 PLN. — Otrzy­mu­jesz 100 PLN
 3. Wyko­nać 3 płat­no­ści w inter­ne­cie kar­tą lub Bli­kiem (to mogą być nawet 3 z 8 płat­no­ści, któ­re wyko­nasz do zre­ali­zo­wa­nia punk­tu pierw­sze­go) i otrzy­mać wyna­gro­dze­nie wys. min. 1000 PLN do 31 sierp­nia. — Otrzy­mu­jesz 20 PLN
 4. Powtó­rzyć warun­ki z punk­tu nr 3. — Otrzy­masz 20 PLN

Reasu­mu­jąc: Do 31 sierp­nia wyko­nać płat­no­ści bez­go­tów­ko­we na 1000 PLN z cze­go 6 inter­ne­to­wych oraz zapew­nić 2 razy 1000 PLN wyna­gro­dze­nia, by otrzy­mać 140 PLN. By otrzy­mać 100 wystar­czy poprze­stać na wyda­niu kar­tą do koń­ca sierp­nia 1000 PLN. Wypła­ta nastą­pi do 10 paź­dzier­ni­ka i pamię­taj, by mieć wte­dy aktyw­ne kon­to, kar­tę i wszyst­ko zgo­dy.

 

 

2. Jak otrzymać dodatkowe 100 PLN?

 

 

 1. Przy otwie­ra­niu kon­ta otwo­rzyć też: Otwar­te Kon­to Oszczęd­no­ścio­we.
 2. Zapew­nić 2 razy wpływ z tytu­łu wyna­gro­dze­nia min. 1000 PLN do 10 maja.
 3. Usta­wić zle­ce­nie sta­łe z głów­ne­go kon­ta na kon­to oszczęd­no­ścio­we o kwo­cie min. 200 PLN i otrzy­mać taki prze­lew mini­mum 2 razy. Czy­li łącz­nie prze­lać na kon­to oszczęd­no­ścio­we 400 PLN.
 4. I goto­we! Otrzy­mu­jesz 100 PLN. ;)

 

Te 400 PLN powin­no być na kon­cie oszczęd­no­ścio­wym do 10 maja, a wypła­ta nastą­pi 20 maja.

 

Warunki konta:

 

– 0 PLN za pro­wa­dze­nie kon­ta,

– 0 PLN za wypła­ty z ban­ko­ma­tów ING oraz sie­ci Pla­net Cash,

– 0 PLN za prze­le­wy inter­ne­to­we

– 0 PLN za wpła­ty we wpła­to­ma­tach ING Ban­ku Ślą­skie­go,

– 1 dar­mo­wa wypła­ta z obcych ban­ko­ma­tów, pozo­sta­łe 2,50 zł,

– kar­ta debe­to­wa 0 zł lub 7 zł. (Jeże­li masz poni­żej 26 lat, musisz wydać 200 PLN kar­tą by była dar­mo­wa. Jeże­li masz powy­żej 26 lat musisz wydać 300 PLN, by kar­ta była dar­mo­wa.)

 

 

 

 

 

 

Doku­men­ty:

 

 

 


200 PLN na Allegro od BZWBK

NIEAKTUALNE

 

Szyb­ka akcja, któ­ra ma zale­d­wie 300 kupo­nów, więc pole­cam reje­stro­wać się bły­ska­wicz­nie, bo za chwi­lę już nic nie zosta­nie. Poni­żej kla­row­nie opi­sa­ne zasa­dy otrzy­ma­nia kupo­nu wyso­ko­ści 200 PLN do Alle­gro.

 

 

Jak otrzymać 200 PLN do Allegro?

 

 1. Otwórz Kon­to Jakie Chcę z usłu­ga­mi BZWBK24 inter­net TUTAJ. (Musisz być nowym klien­tem, albo od 12 mie­się­cy nie mieć kon­ta w tym ban­ku. Oso­by, któ­re bra­ły udział w I edy­cji tej akcji, też nie mogą brać w niej udzia­łu.) Do 26.01.2018 powi­nie­neś otrzy­mać SMSa lub e-mail akty­wu­ją­cy kon­to.
 2. Zapew­nij wpływ 500 zł na pro­mo­cyj­ne Kon­to Jakie Chcę do 10.02.2018. (Jak nie masz aku­rat tyle, to poproś rodzi­ców, żeby Ci na chwi­lę prze­la­li, potem możesz im to ode­słać. :D)
 3. Do 10.02.2018 zapła­cić kar­tą lub BLI­Kiem łącz­nie 150 PLN. (moż­na pod­rzu­cić rodzi­com na pali­wo, albo zapro­po­no­wać zna­jo­mym płat­ność za zaku­py, za któ­re oni odda­ją prze­le­wem lub gotów­ką.)
 4. Zalo­guj się do BZWBK24 inter­net lub mobi­le do 10 lute­go 2018 r.

 

Kon­to jest dar­mo­we i moż­na je zamknąć po otrzy­ma­niu wyna­gro­dze­nia. ;)

 1. O PLN za otwar­cie i pro­wa­dze­nia kon­ta.
 2. O PLN za wypła­ty w ban­ko­ma­tach BZWBK i innych, jeże­li masz poni­żej 26 lat. Jeże­li masz powy­żej, to ban­ko­ma­ty BZWBK są dar­mo­we, ale inne kosz­tu­ją 5 PLN.
 3. O PLN za prze­le­wy ELIXIR
 4. Kar­ta ma 2 warun­ki bez­płat­no­ści i Ty wybie­rasz, któ­ry waru­nek z dwóch chcesz reali­zo­wać: Waru­nek 1.: 5 płat­no­ści kar­tą. Jeże­li go nie speł­nisz, to za kar­tę zapła­cić 5 PLN. (Co i tak się opła­ca przy bonie 200 PLN :D) Waru­nek 2.: Wyko­na­nie w mie­sią­cu płat­no­ści na 500 PLN. Jak nie speł­nisz, to opła­ta — 5 PLN.  Moż­na też wybrać, nie chcesz speł­niać żad­nych warun­ków, wte­dy za kar­tę zapła­cić 3 PLN.

 

 

Kupon otrzy­masz do 28.02.2018. Jak zwy­kle prze­ana­li­zo­wa­łam regu­la­min pro­mo­cji i tu wszyst­ko jest okej. Dla wąt­pią­cych i widzą­cych spi­sek w takich akcjach wytłu­ma­czę, że ban­ki wolą dać kasę klien­tom i w ten spo­sób zachę­cić ich do zało­że­nia kon­ta, niż np. pła­cić za otwar­cie kon­ta przez ich pra­cow­ni­ka. Ta kasa i tak do kogoś idzie, faj­niej, że może pójść do Two­jej kie­sze­ni. ;)

 

 

Chcę 200 PLN do Allegro i otwieram konto KLIK!

 


 

 

100 PLN do H&M od BGŻ BNP Paribas i 300 PLN zwrotu za płatności mobilne.

NIEAKTUALNE

 

 

Koszt posiadania konta — zerowy.

 

 • 0 PLN za otwar­cie i pro­wa­dze­nie kon­ta
 • 0 PLN za kar­tę debe­to­wą do kon­ta
 • 0 PLN za wypła­ty z ban­ko­ma­tów ban­ku i Pla­net Cash w Pol­sce (jeże­li sko­rzy­stasz z ban­ko­ma­tu inne­go ban­ku, zapła­cisz 5 PLN, za gra­ni­cą 10 PLN).
 • O PLN za prze­le­wy w ban­ko­wo­ści inter­ne­to­wej.

 

 

Warunki otrzymania 100 PLN do H&M

 1. Zło­żyć wnio­sek o kon­to w tej pro­mo­cji z kar­tą debe­to­wą. (Do 22.12.217 zło­żyć wnio­sek a do 12.01.2018 pod­pisć umo­wę. Zrób to jed­nak jak naj­szyb­ciej (naj­le­piej teraz), bo limit miejsc w pro­mo­cji to zale­d­wie 1000.
 2. W stycz­niu 2018 roku: A. Zapew­nij wpływ 1000 PLN na Two­je kon­to. (możesz prze­lać z wła­sne­go kon­ta w innym ban­ku), B. raz zalo­guj się do ban­ko­wo­ści onli­ne i C. wyko­naj płat­no­ści kar­tą na min. 300 PLN. (moż­na w skle­pach i przez inter­net. Jak nie wyda­je­cie tyle, to pod­rzuć­cie rodzi­com na zaku­py lub pali­wo. Szyb­ko się nabi­je 300 PLN to nie tak dużo. W stycz­niu będą też wyprze­da­że :D)

Do 16 lute­go dosta­niesz potwier­dze­nie przy­zna­nia kod, a póź­niej, do 12 mar­ca dosta­niesz go SMSem. Pamię­taj jed­nak, żeby nie zamy­kać wcze­śniej kon­ta ani kart do nie­go! :) Kupon jest jed­no­ra­zo­wy i moż­na go wyko­rzy­stać do 1.02.2020 roku.

 

 

 

300 PLN zwrotu za płatności telefonem przez cały rok (maks. 25 PLN na miesiąc)

 

Przy oka­zji tego kon­ta mam jesz­cze dru­gą akcję. Moż­na dostać do 300 pln za płat­no­ści mobil­ne czy­li takie, wyko­na­ne za pomo­cą tele­fo­nu. Apli­ka­cje, z któ­rych możesz korzy­stać to: Andro­id Pay, GOmo­bi­le i Master­Pass. Za każ­dą płat­ność przy pomo­cy apli­ka­cji o kwo­cie nie mniej­szej niż 1 PLN  otrzy­masz 1 PLN. Tzn., że możesz kupo­wać w ten np. wody, gumy, bato­ni­ki za zit­ka i mieć je za dar­mo. Albo po pro­stu obni­żać koszt drob­nych zaku­pów. Zło­tów­ka na ciast­kach, napo­jach, chip­sach, owo­cach… To jed­nak dużo! Wypła­ty będą reali­zo­wa­ne na Two­je kon­to do 8 dnia następ­ne­go mie­sią­ca.

 

 

Chcę 100 PLN do H&M i/lub 300 PLN zwrotu!

 

 

Doku­men­ty: