Jak mam uczyć się języka, którego kurna nie lubię?!

  Poszłam do pod­sta­wów­ki z języ­kiem wio­dą­cym nie­miec­kim. Nie było w tym nic dziw­ne­go. Dla mnie. Poszłam do gim­na­zjum. Wie­le dzie­ci zna­ło wte­dy tro­chę angiel­skie­go, co spra­wi­ło, że i ja zechcia­łam go poznać i moi rodzi­ce rów­nież tego pra­gnę­li. I tak rzu­ca­łam się mię­dzy kur­sa­mi.

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego uwielbiam spać przez AIRBNB?

Tak cza­sem do mnie pisze­cie: Ania, jak faj­nie, Ty tyle podró­żu­jesz i ja wła­śnie dzię­ki Tobie zare­zer­wo­wa­łam prze­lot do XXX i to jest suuuper! Wte­dy uśmie­cham się sama do sie­bie, tak, że ludzie w miej­scach publicz­nych przy­glą­da­ją mi się ze zdzi­wiem. Ale są też oso­by,

Prze­czy­taj wię­cej!

Wakacyjne Wyzwanie Językowe 2017 czas zacząć! (ZAPISY DO 14 LIPCA)

Stu­den­cia­ki, zaczy­na­my! 15 lip­ca rusza­my peł­ną parą z Waka­cyj­nym Wyzwa­niem Języ­ko­wym. Zaka­suj­cie ręka­wy, roz­grzej­cie języcz­ki. Będzie­my dużo mówić, będzie­my sys­te­ma­tycz­ni i przede wszyst­kim roz­wi­nie­my języ­ki obce! A ja tym razem będę Was wszy­ściut­kich porząd­nie pil­no­wać, bo pozo­sta­nie­my w kon­tak­cie mailo­wym! Pro­szę więc pięk­nie się zapi­sy­wać,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wykorzystać 3-miesięczne wakacje na studiach? MASA POMYSŁÓW!

Kochasz swo­je stu­dia, kochasz je za 3-mie­­się­cz­ne waka­cje. Na stu­diach dopie­ro widzisz, że te 2 mie­chy w szko­le, to było nic! W sumie im jeste­śmy star­si, tym szyb­ciej bie­gnie dla nas czas. Jak masz 10 lat, to 1 rok to 1/10 Two­je­go życia. Gdy masz

Prze­czy­taj wię­cej!

Skąd masz wiedzieć, że się już nauczyłeś? O tym jak sprawdzać, czy nauka przynosi efekty.

Tak ucząc się i ucząc to ześwi­ro­wać moż­na. No bo czło­wiek spę­dza w tych książ­kach godzin wie­le, robi te wszyst­kie roz­grzew­ki, pod­cho­dy i czu­je, że jest faj­nie, że dobrze to idzie, bo się sta­ra, ale nie wie tak do koń­ca, czy z tego jakieś efek­ty

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zdać egzamin, kiedy czasu mało a materiału niekoniecznie.

Sesja wre. Uczel­nie umac­nia­ją mury, wykła­dow­cy szli­fu­ją swo­je pió­ra. Pani w kse­ro pada ze zmę­cze­nia. Naj­wyż­szy stan goto­wo­ści, ale Tobie wszyst­ko mówi, że to nie jest czas na naukę. Że jest dużo faj­niej­szych rze­czy na tym świe­cie. Że w sumie to nie zale­ży Ci na

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego wciąż nie wychodzą Ci mapy myśli? Już mówię!

Czy­tel­ni­cy, któ­rzy cho­ciaż tro­chę mnie zna­ją, wie­dzą, jak uwiel­biam mapy myśli! Uwa­żam, że to naj­lep­sze, co mnie spo­tka­ło, jeśli cho­dzi o szyb­ką naukę. No może doda­ła­bym do tego jesz­cze alfa­bet i poma­rań­czę, ale to tri­ki, któ­re wrzu­ca­ją mózg na wyż­sze obro­ty, a mapy myśli to

Prze­czy­taj wię­cej!

Sesyjny Poradnik i NOWOŚCI w sprzedaży!

Era­smus spra­wił, że moje zor­ga­ni­zo­wa­ne życie scho­wa­ło się za potrze­ba­mi wycho­dze­nia do ludzi, zwie­dza­nia i cie­sze­nia się chwi­lą. Mało cza­su poświę­cam na rze­czy waż­ne. A Sesyj­ny Porad­nik prze­cież taki jest! W zeszłym tygo­dniu ruszy­ła ponow­na sprze­daż Sesyj­ne­go Porad­ni­ka, dla osób, któ­re są sub­skry­ben­ta­mi Stu­denc­kie­go Blu­eslet­te­ra. Dzi­siaj

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak polubić naukę? Wyzwanie: Sesja is coming. Dzień 1. JEDYNY PUBLICZNY!

Hej! Dzi­siaj chcę opo­wie­dzieć Ci o super pro­ce­sie, dzię­ki któ­re­mu w koń­cu polu­bisz naukę. Sama jestem bar­dzo nim pod­eks­cy­to­wa­na, bo to banal­nie pro­sta i oczy­wi­sta spra­wa, a tyle zmie­nia! I naj­waż­niej­sze w tym jest to, że fakt, czy polu­bisz naukę jest pew­ny. To nie jest

Prze­czy­taj wię­cej!

Co ubrać podczas podróży? (MASA ZDJĘĆ I PORAD)

Wcho­dzisz na ten wpis i spo­dzie­wasz się pew­nie porad o wygod­nych, luź­nych ubra­niach z uni­wer­sal­ny­mi wzo­ra­mi, któ­re spraw­dzą się pod­czas każ­dej podró­ży. Moje zda­nie na temat tego, co ubrać pod­czas podró­ży, jest jed­nak zupeł­nie inne. Noś się jak kró­lo­wa! Do waliz­ki spa­kuj pięk­ne sukien­ki i spód­ni­ce.

Prze­czy­taj wię­cej!