Krakowski szyk w śląskim wykonaniu

Ach Ania za póź­na pora na wrzu­ca­nie posta, trze­ba było wcze­śniej na ten auto­bus pójść… Przy­by­wam do Was z szyb­kim wpi­sem, mam nadzie­je, że dzi­siej­sze zdję­cia są wię­cej war­te niż tysiąc słów… coś jak Mer­ci ? płasz­czyk — sh ( może to nie inte­res życia

Prze­czy­taj wię­cej!

Towarzyszu Czytelniku!

Dłu­go się zasta­na­wia­łam z któ­rej stro­ny ugryźć ten film. To nie jest tak, że teraz opi­szę tu sce­na­riusz, muzy­kę, grę aktor­ską, mon­taż i co tam jesz­cze się da. O tym może­cie poczy­tać sobie na film­we­bie. Ja chcia­łam zro­bić tak, żeby po prze­czy­ta­niu tego arty­ku­łu, na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak co sezon zmieniać garderobę tanim kosztem.

Witaj­cie! Zanim zacznie­cie krzy­czeć, że to taki kon­sump­cjo­nizm, że dzie­ci w Afry­ce gło­du­ją a ja chcę co sezon kupo­wać nowe ciusz­ki, to powiem, że ten post ma wła­śnie na celu przed­sta­wie­nie cze­goś zupeł­nie odwrot­ne­go. Cze­goś co wręcz hamu­je ryk kon­sump­cjo­ni­zmu w naszych umy­słach i zaha­cza

Prze­czy­taj wię­cej!

7 NAJGŁUPSZYCH PREZENTÓW NA WALENTYNKI

Post nie dla ludzi z bulem dupy i bra­kiem poczu­cia chu­mo­ru. Jeśli do takich nale­żysz, to zamknij tę kar­tę. Ok. To teraz tak, że to blog ponoć modo­wy, to zacznij­my od mody ! 1. T-shirt z połów­ką ser­ca. Będzie­cie wyglą­dać prze­słod­ko! Wszy­scy będą Wam zazdro­ścić

Prze­czy­taj wię­cej!

Wygląda tandetnie — BĘDZIE TANIO!

ALOHA! Pew­nie więk­szość z Was jest aktu­al­nie w zapa­leń­czych nowo­rocz­nych nastro­jach. A i mnie się udzie­la. Wie­lu posta­no­wień nie mam, zale­d­wie trzy. Kil­ku­na­stu pod­punk­tów i tak bym nie speł­ni­ła, a tak mogę lepiej pie­lę­gno­wać moje marze­nia. Jed­nym z nich jest wpro­wa­dze­nie róż­nych serii na blo­ga

Prze­czy­taj wię­cej!

JAK KUPOWAĆ W LUMPEKSACH?

  Jakieś 80 do 90 % pro­cent rze­czy, któ­re poka­zu­ję tutaj na blo­gu kupi­łam w sh, więc myślę, że tro­chę się już nauczy­łam o prze­szu­ki­wa­niu śmier­dzą­cych zaka­mar­ków lum­pek­sów i mogę podzie­lić się z Wami moimi spo­strze­że­nia­mi :)   1. Miej swo­je­go fawo­ry­ta     War­to

Prze­czy­taj wię­cej!

Szklany wieczór.

Witaj­cie kocha­ni ;) Oh ile ja się o tym nama­rzy­łam, ile nacze­ka­łam i mam ! zdję­cia w szklar­ni, oczy­wi­ście wyko­na­ne przez moją cudow­ną Olę.  ( Pssst laj­kuj­cie ten talen­cik TUTAJ ) Waka­cje jak waka­cje, wszy­scy pod­eks­cy­to­wa­ni opo­wia­da­ją ile to rze­czy nie zro­bią ile to przy­gód nie

Prze­czy­taj wię­cej!

lazy dog runs fast

Hej kocha­ni ;)   Tak daw­no tu nic nie wrzu­ca­łam, że napraw­dę ogrom­nie cie­szy mnie moż­li­wość opu­bli­ko­wa­nia cze­goś nowe­go. Waka­cje wkoń­cu się zaczę­ły, więc cze­ka nas peł­no “sza­lo­nych sty­li­za­cji” typu szor­ty plus Tshirt na świa­to­wych blo­ga­skach :P Jestem cie­ka­wa co za hito­we waka­cyj­ne looki przy­nio­są

Prze­czy­taj wię­cej!

geometrically

koszu­la — sh buty — www.czasnabuty.pl zako­la­nów­ki — no name­pa­sek — sh oku­la­ry — szafa.pl Hype me and fol­low on look­bo­ok :

diamond

Dzi­siaj bez wstę­pu :) buty — czasnabuty.pl raj­sto­py — Cal­ze­do­nia spód­nicz­ka — szafa.pl bluz­ka — no name koszu­la — sh kurt­ka — sh komin — sh naszyj­nik — River Island