SHARE WEEK 2015

Moż­li­we, że sły­sze­li­ście już o stwo­rzo­nej przez Andrze­ja Tuchol­skie­go akcji Sha­re Week. Wła­ści­wie to już 4 edy­cja tej zaba­wy, a ja bio­rę w niej udział dopie­ro po raz pierw­szy. Według zasad pro­po­nu­ję 3 blo­gi, któ­re bar­dzo cenię. Każ­dy z tych blo­gów jest inny, doty­czy innej tema­ty­ki. Jed­nak wszyst­kie te blo­ger­ki (bo w moim zesta­wie­niu poja­wią się same kobie­ty) łączy jed­na cecha. Każ­da z nich ma nie­zwy­kle cie­ka­wą oso­bo­wość.
.

JOULENKA

.
Ta to ma się dobrze! Już raz pole­ca­na w ulu­bio­nych blo­ga­skach, teraz zno­wu na salo­nach. Cóż pora­dzić, kie­dy Julia na swo­im blo­gu upra­wia praw­dzi­wą magię. Jest w sta­nie zain­te­re­so­wać szy­ciem oso­bę, któ­ra nie ma maszy­ny do szy­cia, a o doszy­cie guzi­ka pro­si mamę. Julia bar­dzo umie­jęt­nie łączy tema­ty­kę spe­cja­li­stycz­ną z tema­ty­ką “life­sty­lo­wą”, roz­wo­jo­wą i podróż­ni­czą. Dziew­czy­na potra­fi bawić się sło­wem, tak dobrze jak wła­dać nożycz­ka­mi. W dodat­ku robi pięk­ne zdję­cia, dla­te­go war­to śle­dzić rów­nież jej Insta­gram. No i zapo­mnia­ła­bym o naj­waż­niej­szym! Ma świet­ne poczu­cie humo­ru. Podob­ne do moje­go. ;)
.

ALCHEMIA KOBIECOŚCI

.
Nie­wie­lu blo­ge­rów ma moc skła­nia­nia mnie do prze­my­śleń, jed­nak Gosia robi to feno­me­nal­nie. Wła­ści­wie to nie wiem, kie­dy mam czy­tać jej wpi­sy, bo gdy robię to rano, to potem cały dzień roz­my­ślam o tym, co napi­sa­ła, gdy robię to wie­czo­rem — nie mogę zasnąć! Gosia zawsze wyczer­pie temat w 100%, ugry­zie go z każ­dej stro­ny, poka­że wszyst­kie za i prze­ciw. Cza­sem się tro­chę przy tym roz­ga­da, ale war­to poświę­cić ten czas i zaczy­tać się w jej sło­wach, bo to bar­dzo mądra kobie­ta. Wła­śnie! Co naj­waż­niej­sze, Gosia pisze o kobie­tach. W każ­dym wpi­sie odnaj­du­ję cząst­kę sie­bie, coś co mnie doty­czy. Nie wiem, czy to dla­te­go, że myśli­my podob­nie, czy raczej Gosia potra­fi pisać tak, jak­by pisa­ła do każ­dej z nas z osob­na.
.

KINOŚWINKA

.
Kie­dy po raz pierw­szy weszłam na jej blo­ga pomy­śla­łam, że koła na nowo nie wymy­śli, ale szyb­ko zmie­ni­łam zda­nie. Czy jest moż­li­we, żeby blog wyparł z moje­go życia Film­we­ba? Jak się oka­zu­je jest. :) Teraz, gdy zasta­na­wiam się nad fil­mem na wie­czór wcho­dzę na Kino­świn­kę i voila! Zawsze znaj­dę coś dla sie­bie. W dodat­ku Ania ma coś mądre­go do powie­dze­nia (jak to wszyst­kie Anie). Zauwa­ży­łam to w jej komen­ta­rzach i bar­dzo bym chcia­ła, żeby poza recen­zja­mi fil­mów wpro­wa­dzi­ła wła­sne prze­my­śle­nia na blo­ga (Aniu, pliz!). Wyda­je mi się, że myśli­my podob­nie. :)
.
.
Gorą­co zachę­cam Was do two­rze­nia podob­nych list w ramach akcji Sha­re Week. Moim zda­niem to faj­na oka­zja do pozna­nia nowych blo­gów. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja cza­sem wręcz pra­gnę nowo­ści, bo lubię ten efekt “wow” przy odkry­wa­niu nowe­go blo­ga. To uczu­cie, gdy chcę odło­żyć wszyst­ko na bok i sku­pić się tyl­ko na czy­ta­niu. No i zazwy­czaj na tym się koń­czy.
.
Jeśli ktoś miał­by ocho­tę poznać jesz­cze kil­ka nie­zwy­kłych blo­gów, to spo­ro ich wymie­ni­łam w wpi­sie jak blo­gi zmie­ni­ły moje życie. Gorą­co pole­cam. :)
.
PS Ptasz­ki mi ćwier­ka­ły, że jutro będzie wpis o two­rze­niu map myśli, ale w sumie, to nie wiem czy moż­na im ufać.
do następ­ne­go czy­ta­nia!
Ania
 • Polać Ani, dobrze gada! Szcze­gól­nie o Aniach ;) pisa­ła Ania ;)

 • Świet­ne poczu­cie humo­ru = podob­ne do Two­je­go? Mło­da damo, gdzie ucie­kła Twa skrom­ność?
  PS1: Jeśli napi­szę wpis w ramach sha­re weeka, wyj­dzie na to, ze zga­pi­łam. Jed­na pozy­cja się pokry­wa. #kse­ro #zero
  PS2: świet­ne poczu­cia humo­ru scho­waj­my na chwi­lę na bok. Dzię­ku­ję. Napraw­dę ;)

  • Myślę, że kse­ro zero się nie liczy, jeśli lubi­my po pro­stu podob­ne blo­gi. :)

 • W przy­pad­ku blo­ga Ani mam bar­dzo podob­nie — Film­web spadł na dal­szy plan, pierw­sze pozy­cje do obej­rze­nia bio­rę wła­śnie z jej blo­ga :)

 • Ja myślę, że myśli­my podob­nie ;) W koń­cu jeste­śmy mądry­mi kobie­ta­mi, więc wca­le mnie to nie dzi­wi!
  Dzię­ku­ję <3 To nie­sa­mo­wi­cie miłe zna­leźć tyle dobrych słów o sobie u Cie­bie :)

 • Aaaa! Tak mnie pochwa­li­łaś za ‘coś mądre­go do powie­dze­nia’, a ja w tym komen­ta­rzu nie potra­fię wypo­wie­dzieć nic inne­go poza ‘DZIĘKUJĘ!’. Jest mi tak ogrom­nie miło, że sobie nie wyobra­żasz!!!!!! :* :* :*